Ktl-icon-tai-lieu

TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM

Được đăng lên bởi leetrung0507
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.

TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM:

Ðất tự nhiên ở Việt Nam có diện tích 33 triệu hecta trong đó đất có khả năng nông
nghiệp chỉ có 6,9 triệu hecta (chiếm 21 % diện tích đất tự nhiên) và phân bố không
đồng đều ở các vùng sinh thái khác nhau.
Bảng 5. Diện tích các loại đất ở Việt Nam
(Viện thiết kế quy hoạch nông nghiệp, 1980)
Lọai đất
Cồn cát và cát biển

Diện tích (ha)
502.045

Ðất mặn

991.202

Ðất phèn

2.140.306

Ðất phù sa

2.936.413

Ðất lầy và than bùn
Ðất xám bạc màu

71.796
2.481.987

Ðất đỏ và xám nâu vùng bán khô hạn
Ðất đen

34.234
237.602

Ðất đỏ vàng

15.815.790

Ðất mùn vàng đỏ trên núi

2.976.313

Ðất mùn trên núi cao

280.714

Ðất thung lũng do sản phẩm dốc tụ

330.814

Ðất xói mòn trơ sỏi đá

505.298

Các loại đất khác và đất chưa điều tra

3.651.586

Do vị trí và địa hình đặc biệt của nước ta làm cho thổ nhưỡng Việt Nam mà có
tính chất chung của vùng nhiệt đới ẩm nhưng rất đa dạng và phân hóa rõ từ đồng
bằng lên núi cao, từ Bắc vào Nam và từ Ðông sang Tây. Cả nước có 14 nhóm đất
(bảng 5).
Tiềm năng đất có khả năng canh tác nông nghiệp của cả nước khỏang từ 10-11
triệu ha trong đó mới chỉ sử dụngú được 6, 9 triệu ha đất nông nghiệp gồm 5, 6
triệu ha là đất trồng cây hàng năm (lúa: 4, 144 triệu ha; màu, cây công nghiệp
ngắn ngày: 1, 245 triệu ha) và 1, 3 triệu ha là đất trồng cây ăn quả và cây lâu năm
khác (cà phê, cao su, dâu tằm, hồ tiêu, cam, chanh, quít...).
Theo chương trình điều tra tổng hợp vùng Ðồng bằng sông Cửu Long trong thập
niên 80 thì vùng đồng bằng sông Cửu Long có 7 nhóm đất chính(Bảng 6).
Bảng 6. Diện tích và tỉ lệ các nhóm đất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Loại đất
Ðất phù sa

Diện tích (ha)
1.094.248

Tỉ lệ (%)
28, 91

Ðất phèn

1.054.342

28, 02

Ðất mặn

809.034

21, 38

Ðất phèn mặn

631.443

16, 98

Ðất phù sa cổ

108.989

2, 84

Ðất than bùn

34.052

0, 92

Ðất núi

34.678

0, 95

II. BẢO TỒN ÐẤT ÐAI
1) Xói mòn đất đai

a. Các yếu tố xói mòn đất đai
Trong tự nhiên, đất không được giữ lại ở một nơi xác định mà luôn được mang đi
từ một nơi này đến một nơi khác, nhất là lớp đất ở tầng mặt, đó là sự xói mòn đất.
Hai tác nhân chính gây nên sự xói mòn đất là nước và gió.
Sự xói mòn đất còn do một nguyên nhân khác là con người. Chúng ta đều biết
rằng tàng lá và rể cây có vai trò bảo vệ đất chống lại sự xói mòn, trong sản xuất
nông nghiệp thì con người tiến hành khai phá rừng để lấy gỗ và lấy đất canh tác
hoặc sử dụng vào các mục đích khác, đã phá hủy tầng cây bao phủ mặt đất, tạo
điều kiện làm tăng sự xói mòn đất.
Sự xói mòn...
I. TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM:
Ðất tự nhiên ở Việt Nam có diện tích 33 triệu hecta trong đó đất có khả năng nông
nghiệp chỉ có 6,9 triệu hecta (chiếm 21 % diện tích đất tự nhiên) và phân bố không
đồng đều ở các vùng sinh thái khác nhau.
Bảng 5. Diện tích các loại đất ở Việt Nam
(Viện thiết kế quy hoạch nông nghiệp, 1980)
Lọai đất Diện tích (ha)
Cồn cát và cát biển
Ðất mặn
Ðất phèn
Ðất phù sa
Ðất lầy và than bùn
Ðất xám bạc màu
502.045
991.202
2.140.306
2.936.413
71.796
2.481.987
TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM - Người đăng: leetrung0507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM 9 10 28