Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý và tâm lý học quản trị

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I

TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ
I. Tâm lý là gì?
1. Khái niệm tâm lý:
Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não
làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang
bản chất xã hội - lịch sử.
2. Đặc điểm của tâm lý người:
Khi nói đến tâm lý người cần nắm một số đặc điểm cơ bản sau:
- Tâm lý là hiện tượng tinh thần là đời sống nội tâm của con người.
Mặc dù nói là tâm lý diễn ra ở não, nhưng những nhà nghiên cứu đã nghiên
cứu kỹ não của các nhà bác học và một số nhân vật nổi tiếng để xem có gì
khác biệt không thì đến nay vẫn chưa phát hiện thấy điều gì khác biệt so với
não của người thường. Thực tế chúng ta không thể cân đong, đo, đếm trực
tiếp tâm lý mà chỉ có thể đoán định thông qua những gì cá nhân biểu hiện ra
bên ngoài.
- Tâm lý là một hiện tượng tinh thần gần gũi, thân thuộc với con
người. Tâm lý không phải là những gì cao siêu xa lạ, mà chính là những gì
con người suy nghĩ, hành động, cảm nhận... hàng ngày.
- Tâm lý người phong phú, đa dạng và đầy tính tiềm tàng. Tâm lý
phong phú đa dạng do tâm lý mỗi người một khác, và hơn nữa tâm lý không
phải là bất biến mà luôn biến đổi theo thời gian. Mặc dù gần gũi thân thuộc
nhưng con người còn rất nhiều điều chưa hiểu về chính tâm lý của mình, ví
dụ như hiện tượng của các thần đồng, liệu con người có giác quan thứ sáu
hay không,...Điều này giống như tâm lý là một cánh đồng rộng mênh mông
mà những gì khoa học tâm lý nghiên cứu được thì còn giới hạn.
1

- Tâm lý người có tính chất chủ thể nên tâm lý không ai giống ai. Do
mỗi người có cấu trúc hệ thần kinh và cơ thể khác nhau; tuổi tác khác nhau;
giới tính khác nhau; nghề nghiệp khác nhau; địa vị xã hội khác nhau; điều
kiện sống khác nhau...
- Tâm lý người là kết quả của quá trình xã hội hoá. Con người chúng
ta luôn sống trong xã hội do đó chịu sự tác động của xã hội đó và sẽ có
chung những đặc điểm của xã hội mà mình sống trong đó; ở mỗi giai đoạn
lịch sử của xã hội, xã hội đó có những đặc thù riêng, đặc điểm tâm lý xã hội
riêng.
- Tâm lý có sức mạnh to lớn. Năm 1902, nhà bác học Cô-phen-hap,
người Đan mạch, đã làm thí nghiệm trên một tử tù và chứng minh rằng con
người có thể tự ám thị mình và giết chết bản thân chỉ trong một thời gian
ngắn. Tâm lý có thể giúp con người tăng thêm sức mạnh, vượt qua khó khăn
để đi đến thành công, cũng có thể khiến con người trở nên yếu ớt, bạc nhược
và thất bại.
II. Phân loại các hiện tượng tâm lý:
1.Phân loại theo thời gian tồn tại và quá trình diễn biến:
Theo thời gian tồn ...
1
CHƯƠNG I
TÂM LÝ VÀ TÂM LÝ HC QUN TR
I. Tâm lý là gì?
1. Khái nim tâm lý:
Tâm lý là s phn ánh s vt hin tượng ca thế gii khách quan, não
làm chc năng phn ánh đó. S phn ánh này có tính cht ch th và mang
bn cht xã hi - lch s.
2. Đặc đim ca tâm lý người:
Khi nói đến tâm lý người cn nm mt s đặc đim cơ bn sau:
- Tâm lý là hin tượng tinh thn là đời s
ng ni tâm ca con người.
Mc dù nói là tâm lý din ra não, nhưng nhng nhà nghiên cu đã nghiên
cu k não ca các nhà bác hc và mt s nhân vt ni tiếng để xem có gì
khác bit không thì đến nay vn chưa phát hin thy điu gì khác bit so vi
não ca người thường. Thc tế chúng ta không th cân đong, đo, đếm trc
tiếp tâm lý mà ch có th đoán định thông qua nhng gì cá nhân biu hi
n ra
bên ngoài.
- Tâm lý là mt hin tượng tinh thn gn gũi, thân thuc vi con
người. Tâm lý không phi là nhng gì cao siêu xa l, mà chính là nhng gì
con người suy nghĩ, hành động, cm nhn... hàng ngày.
- Tâm lý người phong phú, đa dng và đầy tính tim tàng. Tâm lý
phong phú đa dng do tâm lý mi người mt khác, và hơn na tâm lý không
phi là bt biến mà luôn biến đổi theo thi gian. Mc dù gn gũi thân thuc
nhưng con người còn rt nhiu đi
u chưa hiu v chính tâm lý ca mình, ví
d như hin tượng ca các thn đồng, liu con người có giác quan th sáu
hay không,...Điu này ging như tâm lý là mt cánh đồng rng mênh mông
mà nhng gì khoa hc tâm lý nghiên cu được thì còn gii hn.
Tâm lý và tâm lý học quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý và tâm lý học quản trị - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Tâm lý và tâm lý học quản trị 9 10 325