Ktl-icon-tai-lieu

Tầm nhìn chiến lược - nhiệm vụ kinh doanh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản Trị Chiến Lược
Chương 2
Tầm nhìn CL, nhiệm vụ KD, mục tiêu CL
& trách nhiệm xã hội của DN
2.1) Sáng tạo tầm nhìn định hướng CL
2.2) Hoạch định nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh (Mission)
2.3) Thiết lập các mục tiêu CL (Goals)
2.4) Lý thuyết cổ đông/đại diện & Các đối tượng liên quan
2.5) Trách nhiệm xã hội & đạo đức KD (CSR)

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

1

Chương 2
2.1) Xây dựng tầm nhìn chiến lược
2.1.1) Khái niệm & Vai trò của tầm nhìn chiến lược
Tầm nhìn chiến lược (Strategic vision) : “định hướng cho
tương
lai, một khát vọng của DN về những điều mà DN muốn đạt tới.”
các giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững

Chúng ta sẽ đi đâu, về đâu ?

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

2

Chương 2
2.1.2) Những nền tảng căn bản của tầm nhìn chiến lược
Tầm nhìn

Cổ đông

Khách hàng

Core Value
Các bên liên quan
BM Quản trị chiến lược

Nhân viên
Đại học Thương Mại

3

Chương 2
2.1.3) Các yêu cầu của tầm nhìn chiến lược
Tầm nhìn chiến lược cần phải đảm bảo:
Đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.
Giữ một khoảng cách đủ xa về thời gian cho phép có những
thay đổi lớn nhưng cũng đủ gần để tạo được sự tận tâm và
dốc sức của tập thể trong DN.
Có khả năng tạo nên sự tập trung nguồn lực trong DN có lưu ý
đến qui mô và thời gian.
Thường xuyên được kết nối bởi các nhà quản trị cấp cao.

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

4

Chương 2
2.2) Hoạch định nhiệm vụ kinh doanh
2.2.1) Khái niệm & Vai trò của NVKD
NVKD (Mission) : dùng để chỉ mục đích KD, lý do và ý nghĩa của
sự ra đời và tồn tại, thể hiện trách nhiệm xã hội của DN.
Bản tuyên bố NVKD của DN cho phép :
Phân biệt DN này với DN khác.
Khuôn khổ để đánh giá các hoạt động hiện thời cũng như
trong tương lai của DN.
Lựa chọn đúng đắn các mục tiêu & chiến lược của DN.
Tạo lập và củng cố hình ảnh của DN trước công chúng xã hội,
đồng thời tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối tượng liên quan.

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

5

Chương 2
Các yêu cầu về bản tuyên bố NVKD :
Đảm bảo sự đồng tâm & nhất trí về mục đích và phương hướng
trong nội bộ DN.
Tạo cơ sở để huy động & phân phối các nguồn lực của DN.
Hình thành môi trường và bầu không khí kinh doanh thuận lợi.
Tạo điều kiện để chuyển hóa tầm nhìn thành các chiến lược và
biện pháp hành động cụ thể

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

6

Chương 2
2.2.2) 4 đặc trưng cơ bản của NVKD:
NVKD là bản tuyên bố về thái độ & triển vọng của DN.
NVKD giải quyết những bất đồng
NVKD định hướng khách hàng
NVKD tuyên bố chính sách xã hội

BM Quản tr...
BM Qun tr chiến lược Đại hc Thương Mi1
QunTr ChiếnLược
Chương 2
Tm nhìn CL, nhimv KD, mctiêuCL
& trách nhimxãhicaDN
2.1) Sáng totm nhìn định hướng CL
2.2) Hoch định nhimv (s mng) kinh doanh (Mission)
2.3) Thiếtlp các mc tiêu CL (Goals)
2.4) Lý thuyếtcổđông/đạidin& Cácđốitượng liên quan
2.5) Trách nhimxãhi& đạo đức KD (CSR)
Tầm nhìn chiến lược - nhiệm vụ kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầm nhìn chiến lược - nhiệm vụ kinh doanh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tầm nhìn chiến lược - nhiệm vụ kinh doanh 9 10 80