Ktl-icon-tai-lieu

Tầm quan trọng của các thuật ngữ kinh tế

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tầm quan trọng của các thuật ngữ kinh tế
Bài viết của ông Nguyễn Ngọc Bích Từ sự sai lầm
ngữ nghĩa đến sai lầm hiện thực (DNSGCT 377) đã
cho độc giả một phân tích rất có giá trị về sự tách biệt
giữa hai khái niệm quản lý và quản trị doanh nghiệp.
Ở đây chúng ta đang tạm dùng chữ “quản lý” thay
cho “management” và “quản trị” thay cho
“administration”.

Hai khái niệm này cho thấy rõ hai phân tầng riêng biệt
trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Tại tầng 1, ta
chỉ có thể giải quyết các vấn đề thuộc về
“management”, trong khi tại tầng 2, ta phải đối mặt
với các vấn đề thuộc về “aministration” được ông
Bích dịch là tầng Kỷ Cương, và dẫn chiếu đến khái
niệm “corporate governance”.
Tôi muốn được đi sâu hơn nữa vào khái niệm
“governance”, một khái niệm hiện chưa được tiếng
Việt biết đến vì… quá mới. Việc dịch lại nó theo nghĩa
“quản trị” hay “quản lý” đều không diễn tả được nội

hàm của thuật ngữ. Trong trường hợp bắt buộc phải
sử dụng, cần phải có một hình thức dẫn chiếu khác
để người đọc có thể hiểu được cốt lõi của vấn đề. Tôi
lựa chọn cách tiếp cận kinh tế học, bởi thuật ngữ đã
bắt rễ sâu vào trong nhiều khái niệm kinh tế.
Bản chất của Governance
Thuật ngữ Governance trong tiếng Anh la một biến
thể của government, chỉ hành động to govern mà
chúng ta vẫn hiểu trong tiếng Việt là “cai trị”, “chỉ huy”,
hoặc “lãnh đạo”. Government có một nghĩa để chỉ
chính phủ, trong bối cảnh mô tả bộ máy nhà nước.
Nó còn có một nghĩa khác là hành động lãnh đạo,
mặc dù nghĩa này rất ít được sử dụng. Còn
governance tuy cùng mang nghĩa lãnh đạo, nhưng
không có cùng nội hàm. Khác biệt ở đâu?
Government là sự lãnh đạo trong một tổ chức mà vai
trò và nhiệm vụ của mỗi thành viên được phân định
rõ ràng. Nói cách khác, government chỉ có thể áp
dụng được trên những tổ chức có cấu trúc kim tự
tháp, nghĩa là có một người quyết định tuyệt đối. Đó

là mô hình của chính phủ với người đứng đầu là thủ
tướng, dưới đó là các bộ, các sở, các vụ… Trong một
doanh nghiệp, đó là tổng giám đốc, giám đốc, phụ
trách các đơn vị… Đặc điểm của cơ cấu mang tính
hành chính này là nó được xây dựng trên mệnh lệnh
thông qua các mối quan hệ chiều dọc.
Phương Tây đã sớm phải đối mặt với những cơ cấu
quản lý không phải kim tự tháp. Điển hình nhất là các
tổ chức chính trị, quốc hội hoạt động trên nền tảng
thỏa hiệp giữa các đảng, do đó để thông qua quyết
định, sẽ có ít nhất là hai luồng ý kiến, hai trung tâm ra
quyết định. Đối với các doanh nghiệp, tình hình tương
tự cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ như khi hai...
Tầm quan trọng của các thuật ngữ kinh tế
Bài viết của ông Nguyễn Ngọc Bích Từ sự sai lầm
ng nghĩa đến sai lầm hiện thực (DNSGCT 377) đã
cho độc giả một phân tích rất giá trị về sự tách biệt
giữa hai khái niệm quản lý và quản trị doanh nghiệp.
Ở đây chúng ta đang tạm dùng chữ “quản lý” thay
cho “management” và “quản trị” thay cho
“administration”.
Hai khái niệm này cho thấy rõ hai phân tầng riêng biệt
trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Tại tầng 1, ta
ch có thể giải quyết các vấn đề thuộc về
“management”, trong khi tại tầng 2, ta phải đối mặt
với các vấn đề thuộc về “aministration” được ông
Bích dịch là tầng Kỷ Cương, và dẫn chiếu đến khái
nim “corporate governance”.
Tôi muốn được đi sâu hơn nữa vào khái niệm
“governance”, mt khái niệm hiện chưa được tiếng
Việt biết đến vì… quá mới. Việc dịch lại nó theo nghĩa
“qun trị” hay “quản lý” đều không diễn tả được nội
Tầm quan trọng của các thuật ngữ kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầm quan trọng của các thuật ngữ kinh tế - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tầm quan trọng của các thuật ngữ kinh tế 9 10 169