Ktl-icon-tai-lieu

tản mạn

Được đăng lên bởi Mộc Văn TP
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tản mạn chuyện Xây dựng(89)
P H O N G C Á C H K I Ế N T R Ú C Đ Ô N G D ƯƠ N G - N H Ữ N G T Ì M
T Ò I ĐẦ U T I Ê N T H E O H ƯỚ N G H I Ệ N ĐẠ I V À D Â N T Ộ C
Sau khi ổn định tương đối chế độ thực dân của mình ở Việt Nam, từ năm 1887 người
Pháp bắt đầu tiến hành chương trình khai thác thuộc địa Đông Dương lần thứ nhất.
Đây cũng là thời gian mà nhiều đô thị lớn nước ta bắt đầu được mở rộng và qui
hoạch lạitheo những nguyên tắc và quan niệm về đô thị thịnh hành ở Pháp lúc bấy
giờ.
Các công trình kiến trúc chủ đạo được xây dựng ở Hà Nội, Hải Phòng hay Sài Gòn
đều mang tinh thần của chủ nghĩa cổ điển Pháp thế kỷ 19. Có lẽ vì vậy mà nhiều
người nhận xét Hà Nội giống như một Paris thu nhỏ. Có thể kể ra đây một số công
trình tiêu biểu theo xu hướng này, ở Hà Nội như Phủ Toàn quyền, Dinh Thống sứ, Toà
án Hà Nội, Viện Radium, Nhà hát lớn... ở Sài Gòn có toà Đốc lý, Nhà hát lớn, Toà
Pháp đình...

Bản thiết kế mặt tiền công trình Đại học Đông Dương
Từ sau thập kỉ 20, chương trình khai thác thuộc địa Đông Phương lần thứ hai bắt đầu
và cũng được tiến hành ồ ạt hơn ở giai đoạn trước nhiều. Phong cách kiến túc cổ điển
Pháp mất dần vị trí độc tôn: Một mặt là sự xâm nhập của trào lưu kiến trúc hiện đại
Pháp vào Việt Nam, mặt khác là sự xuất hiện của những xu hướng tìm tòi, kết hợp

khai thác kiến trúc truyền thống Việt Nam. Sự hình thành một phong cách mới, kết
hợp thành tựu công nghệ và văn hoá Pháp với truyền thống văn hoá và kiến trúc bản
địa là xu hướng tất yếu. Bản thân giới trí thức Pháp ở thuộc địa cũng thấy được sự áp
đặt những giá trị văn hoá từ chính quốc vào một đất nước cũng vốn có truyền thống
văn hoá lâu đờilà không thể chấp nhận được. Hơn nữa, sau một thời gian khai thác
các công trình mang phong cách thuần tuý châu Âu cho thấy nó hoàn toàn không
phù hợp về mặt khí hậu cũng như tập quán sinh hoạt, truyền thống thẩm mỹ và
cảnh quan Việt Nam.
Từ giữa thập kỷ 20, một loạt công trình kiến trúc theo phong cách kết hợp được khởi
công xây dựng. Kiến trúc sư hàng đầu của phong cách kiến trúc này – sau này được
gọi là phong cách kiến trúc Đông Dương là Ernest Hébrard, một kiến trúc sư người
Pháp khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Ông đã làm việc nhiều năm ở Đông Dương, say mê
văn hoá truyền thống bản địa, tác giả của các phương án qui hoạch Hà Nội và Đà
Lạt.
Tác phẩm đầu tiên theo phong cách kiến trúc Đông Dương do Hébrard thiết kế là toà
nhà chính Đại học Đông Dương (1923 – 1925). Toạ lạc ở một vị trí khá đẹp đầu
đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội), xế phía trước lại có một v...

P H O N G C Á C H K I N T R Ú C Ô N G D N G - N H N G T Ì M Đ ƯƠ
T Ò I U T I Ê N T H E O H N G H I N I V À D Â N T CĐẦ ƯỚ ĐẠ
Sau khi n nh t ng i ch th c dân c a mình Vi t Nam, t n m 1887 ng i     
Pháp b t u ti n hành ch ng trình khai thác thu c a ông D ng l n th nh t. !  "  ! # $
ây c ng là th i gian mà nhi u ô th l n n c ta b t u c m r ng và qui " % &  ' ' ! (
ho ch l itheo nh ng nguyên t c và quan ni m v ô th th nh hành Pháp lúc b y ) ) * & $
gi .
Các công trình ki n trúc ch o c xây d ng Hà N i, H i Phòng hay Sài Gòn ) ( +
u mang tinh th n c a ch ngh a c i n Pháp th k 19. Có l vì v y mà nhi u & ! , - . / 0 &
ng i nh n xét Hà N i gi ng nh m t Paris thu nh . Có th k ra ây m t s công  0 1 - -
trình tiêu bi u theo xu h ng này, Hà N i nh Ph Toàn quy n, Dinh Th ng s , Toà- ' & #
án Hà N i, Vi n Radium, Nhà hát l n... Sài Gòn có toà c lý, Nhà hát l n, Toà ' " '
Pháp ình...
B n thi t k m t ti n công trình i h c ông D ng ế ế Đ Đ ươ
T sau th p k 20, ch ng trình khai thác thu c a ông Ph ng l n th hai b t u 0 2  " ! # !
và c ng c ti n hành t h n giai o n tr c nhi u. Phong cách ki n túc c i n% ( 3 )  ) ' & -
Pháp m t d n v trí c tôn: M t m t là s xâm nh p c a trào l u ki n trúc hi n i $ !  4 0 )
Pháp vào Vi t Nam, m t khác là s xu t hi n c a nh ng xu h ng tìm tòi, k t h p 4 $ * ' (
tản mạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tản mạn - Người đăng: Mộc Văn TP
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
tản mạn 9 10 6