Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường bảo mật cho mạng IP

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ng bảo mật cho mạng IP
Tăng cườ
ường
Nội dung chính
Tăng cường bảo mật cho mạng IP
Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng
Điều khiển truy cập tới Cisco Routers
Truy cập Console
Password cho chế độ nonprivileged ( bình thường )
Password cho chế độ privileged ( đặc quyền )
Giới hạn thời gian phiên làm việc
Mã hóa password
Truy cập Telnet
Password cho chế độ nonprivileged
Password cho chế độ privileged
Hạn chế truy cập Telnet với những địa chỉ IP cụ thể
Hạn chê truy cập Telnet với những sản phẩm của Cisco thông qua các cổng TCP
Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)
Chế độ nonprivileged
Chế độ privileged
Simple Network Management Protocol ( SNMP)
Chế độ nonprivileged
Chế độ privileged
Thiết lập kiến trúc cho một firewall
Điều khiển lưu thông trong mạng
Cấu hình cho một Firewall Router
Lập danh sách truy cập
Áp dụng danh sách truy cập với các interface
Cấu hình cho một Firewall Communication Server
Lập danh sách truy cập
Áp dụng danh sách truy cập với các interface
Sử dụng banner tạo các thông báo
Bảo vệ những dịch vụ ngoài chuẩn khác
Tổng kết
Danh sách tài liệu nên đọc
*********************************************

Tăng cường Bảo mật cho mạng IP
Bảo mật mạng là một vấn đề rất rộng, có thể được xem xét ở mức dữ liệu (nơi mà
những vấn đề về trộm gói tin và mã hóa dữ liệu có thể xảy ra), ở mức giao thức,
và ở mức ứng dụng. Ngày càng có nhiều người kết nối Internet và các công ty
ngày càng mở rộng mạng, vấn đề bảo mật cho mạng nội bộ trở nên khó khăn hơn.
Công ty phải xác định khu vực nào của mạng nội bộ cần bảo vệ, tìm cách hạn chế
người dùng truy cập tới những khu vực đó, xác định loại dịch vụ mạng nào cần

1

sàng lọc để ngăn chặn những lỗ hổng bảo mật. Cisco Systems cung cấp rất nhiều
tính năng ở tầng giao thức (protocol hay network layer) để
tăng cường bảo mật cho mạng IP. Những tính năng này bao gồm điều khiển hạn
chế truy cập
tới routers và servers bằng console port, Telnet, Simple Network Management
Protocol (SNMP),
Terminal Access Control System (TACACS), thẻ chứa mã người dùng và danh sách
truy cập
Việc thiết lập kiến trúc của một firewal cũng sẽ được nói tới. Bài viết này chỉ nói
đến những vấn đề
bảo mật ở mức network-layer, nhưng nếu bỏ qua những vấn đề bảo mật ở mức
host-level cũng
sẽ rất nguy hiểm. Về những biện pháp bảo mật ở host-level bạn hãy xem hướng
dẫn về các ứng dụng
của bạn, và danh sách liệt kê ở cuối bài viết này.
Tìm hiểu cách tiếp cận của Cisco với vấn đề bảo mật mạng
Khi người ta nói tới bảo mật, h...
1
T
T
T
Tă
ă
ă
ăng
ng
ng
ngc
c
c
cườ
ườ
ườ
ường
ng
ng
ngb
b
b
b
o
o
o
om
m
m
m
t
t
t
tcho
cho
cho
chom
m
m
m
ng
ng
ng
ngIP
IP
IP
IP
Nidungchính
TăngcườngbomtchomngIP
TìmhiucáchtiếpcncaCiscovivnđềbomtmng
ĐiukhintruycptiCiscoRouters
TruycpConsole
Passwordchochếđộnonprivileged(bìnhthường)
Passwordchochếđộprivileged(đặcquyn)
Gi
i
hnthigianphiênlàmvic
Mãhóapassword
TruycpTelnet
Passwordchochếđộnonprivileged
Passwordchochếđộprivileged
HnchếtruycpTelnetvinhngđịachIPcth
HnchêtruycpTelnetvinhngsnphmcaCiscothôngquacáccngTCP
TerminalAccessControllerAccessControlSystem(TACACS)
Chếđộnonprivileged
Chếđộprivileged
SimpleNetworkManagementProtocol(SNMP)
Chếđộnonprivileged
Chếđộprivileged
Thiết
l
pkiếntrúcchomtfirewall
Điukhinlưuthôngtrongmng
CuhìnhchomtFirewallRouter
Lpdanhsáchtruycp
Ápdngdanhsáchtruycpvicácinterface
CuhìnhchomtFirewallCommunicationServer
Lpdanhsáchtruycp
Ápdngdanhsáchtruycpvicácinterface
Sdngbannertocácthôngbáo
Bovnhngd
chvngoàichunkhác
Tngkết
Danhsáchtàiliunênđc
*********************************************
TăngcườngBomtchomngIP
Bomtmng
l
àmtvnđềrtrng,cóthđượcxemxétmcdliu(nơimà
nhngvnđềvtrmgóitinvàmãhóadliucóthxyra),mcgiaothc,
vàmcngdng.NgàycàngcónhiungưikếtniInternetvàcáccôngty
ngàycàngmrngmng,vnđềbomtchomngnibtrnênkhókhănhơn.
Côngtyph
i
xácđịnhkhuvcnàocamngnibcnbov,tìmcáchhnchế
ngưidùngtruycpt
i
nhngkhuvcđó,xácđịnhlo
i
dchvmngnàocn
Tăng cường bảo mật cho mạng IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường bảo mật cho mạng IP - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tăng cường bảo mật cho mạng IP 9 10 120