Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xã viên Hợp tác xã

Được đăng lên bởi hoanglienkt77
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o,
båi dìng c¸n bé vµ x· viªn Hîp t¸c x·
TS. NguyÔn §¾c Th¾ng, ViÖn trëng viÖn Kinh tÕ Hîp t¸c,
Liªn minh Hîp t¸c x· ViÖt Nam
Nghiªn cøu ®Ó tiÕp tôc lµm s¸ng tá vµ vËn dông t tëng Hå ChÝ Minh vÒ
Hîp t¸c x· vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ, Hîp t¸c
x· níc ta trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ
héi nhËp cã ý nghÜa to lín vÒ lý luËn vµ thùc hiÖn.
T tëng Hå ChÝ Minh vÒ Hîp t¸c x· chøa ®ùng nhiÒu néi dung phong phó,
bao qu¸t tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c khÝa c¹nh cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ho¹t ®éng, ph¸t
triÓn cña kinh tÕ tËp thÓ, hîp t¸c x·, vµ v× vËy, nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña t tëng
Hå ChÝ Minh vÒ Hîp t¸c x· ®îc vËn dông lµm c¬ së lý luËn nh»m t×m kiÕm, ®Ò
xuÊt vµ ¸p dông mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn
kinh tÕ tËp thÓ vµ hîp t¸c x· híng tíi ®¹t môc tiªu chiÕn lîc "Kinh tÕ Nhµ níc
cïng kinh tÕ tËp thÓ (mµ nßng cèt lµ Hîp t¸c x·) ngµy cµng trë thµnh nÒn
t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n".
I. §µo t¹o c¸n bé, x· viªn hîp t¸c x· - Néi dung næi bËt
cña T tëng Hå ChÝ Minh vÒ Hîp t¸c x·.

1. Sîi chØ ®á xuyªn suèt, g¾n kÕt c¸c néi dung hîp thµnh T tëng Hå ChÝ
Minh vÒ Hîp t¸c x· lµ Hîp t¸c x· ®îc thµnh lËp v× con ngêi vµ Hîp t¸c x· cã
ho¹t ®éng ®¹t ®îc môc tiªu vµ sø mÖnh cña m×nh hay kh«ng còng lµ do nh÷ng
con ngêi.
Ch©n lý nµy cã nguån gèc s©u xa tõ t tëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng
ViÖt Nam: C¸ch m¹ng lµ v× quÇn chóng nh©n d©n vµ còng lµ sù nghiÖp cña
chÝnh quÇn chóng nh©n d©n.
Trong t tëng cña Ngêi, ®Ó lµm ®îc cuéc c¸ch m¹ng: xo¸ bá hÖ thèng
chÝnh quyÒn thùc d©n, phong kiÕn, giµnh chÝnh quyÒn, x©y dùng ®Êt níc ®éc
lËp, tù do vµ cuéc sèng míi, quÇn chóng nh©n d©n ph¶i ®îc cã tri thøc vµ ®éi
ngò nßng cèt cña hä - nh÷ng c¸n bé cèt c¸n - ph¶i ®îc ®µo t¹o tríc.

Ngêi ®· nªu râ: "C«ng viÖc thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i ®Òu do c¸n bé tèt
hay kÐm. V× vËy, §¶ng ph¶i nu«i dËy c¸n bé, nh ngêi lµm vên vun trång
nh÷ng c©y cèi quý b¸u"1.
Vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX, ngay sau khi vÒ ho¹t ®éng ë Qu¶ng
Ch©u, Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc (Tªn ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Chñ tÞch
Hå ChÝ Minh thêi ®ã) ®· lùa chän vµ cö nhiÒu c¸n bé ViÖt Nam (vµ mét sè níc
Ch©u ¸) sang häc t¹i trêng §¹i häc Céng s¶n Ph¬ng §«ng (Trêng ®îc thµnh
lËp t¹i Matsc¬va, Liªn X«, theo quyÕt ®Þnh cña Quèc tÕ Céng s¶n). Trong sè
nh÷ng c¸n bé ViÖt Nam ®îc ®µo t¹o t¹i trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng, cã nhiÒu
®ång chÝ sau nµy trë thµnh c¸n bé l·nh ®¹o xuÊt s¾c cña §¶ng ta.
Sau nµy, trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o §¶ng vµ ®Êt n...
T¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o,
båi dìng c¸n bé vµ x· viªn Hîp t¸c x·
TS. NguyÔn §¾c Th¾ng, ViÖn trëng viÖn Kinh tÕ Hîp t¸c,
Liªn minh Hîp t¸c x· ViÖt Nam
Nghiªn cøu ®Ó tiÕp tôc lµm s¸ng vËn dông t tëng ChÝ Minh
Hîp t¸c vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò pt triÓn kinh tËp thÓ, Hîp t¸c
níc ta trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa
héi nhËp cã ý nghÜa to lín vÒ lý luËn vµ thùc hiÖn.
T tëng Hå ChÝ Minh vÒ Hîp t¸c x· chøa ®ùng nhiÒu néi dung phong phó,
bao qu¸t tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c khÝa c¹nh cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ho¹t ®éng, ph¸t
triÓn cña kinh tÕ tËp thÓ, hîp t¸c x·, vµ v× vËy, nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña t tëng
ChÝ Minh Hîp t¸c ®îc vËn dông lµm c¬luËn nh»m m kiÕm, ®Ò
xuÊt vµ ¸p dông mét thèng c¸c biÖn pp ®ång ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn
kinh tËp thÓ vµ hîp t¸chíng tíi ®¹t môc tiªu chiÕn lîc "Kinh tÕ Nhµ níc
cïng kinh tËp thÓ (mµ nßng cèt Hîp t¸c x·) ngµy cµng trë thµnh nÒn
t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n".
I. §µo t¹o c¸n bé, viªn hîp t¸c - Néi dung næi bËt
cña T tëng Hå ChÝ Minh vÒ Hîp t¸c x·.
1. Sîi chØ ®á xuyªn suèt, g¾n kÕt c¸c néi dung hîp thµnh T tëng ChÝ
Minh Hîp t¸c Hîp t¸c ®îc thµnh lËp con ngêi Hîp t¸c
ho¹t ®éng ®¹t ®îc môc tiªu vµ mÖnh cña m×nh hay kh«ng còng do nh÷ng
con ngêi.
Ch©n nµy nguån gèc s©u xa t tëng ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng
ViÖt Nam: C¸ch m¹ng lµ quÇn chóng nh©n d©n còng nghiÖp cña
chÝnh quÇn chóng nh©n d©n.
Trong t tëng cña Ngêi, ®Ó lµm ®îc cuéc c¸ch m¹ng: x thèng
chÝnh quyÒn thùc d©n, phong kiÕn, giµnh chÝnh quyÒn, x©y dùng ®Êt níc ®éc
lËp, do cuéc sèng míi, quÇn chóng nh©n d©n ph¶i ®îc tri thøc ®éi
ngò nßng cèt cña hä - nh÷ng c¸n bé cèt c¸n - ph¶i ®îc ®µo t¹o tríc.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xã viên Hợp tác xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xã viên Hợp tác xã - Người đăng: hoanglienkt77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xã viên Hợp tác xã 9 10 546