Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường quản lý chấy lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CLfdNG QUAN L? CHAT LLTONG SAN PHAM
COA CAC D O A N H NGHieP OONG TAU V I E T NAM

TANG

L e T h i K i m Chi^

1. T a m q u a n t r o n g c i i a q u a n ly
c h a t liftfng d c a c d o a n h n g h i d p d o n g
t a u Vif t N a m .
Nang eao chat lffgng san p h a m tau
thuy trong n g a n h cong nghiep ddng tau
luon la mgt van de c i n thiet dat ra cho
eae doanh nghiep ddng tau Viet Nam. De
san pham tau dffgc ddng ra dat cac chi
tieu chat lffgng thi e i n t a n g cffdng khau
quan ly c h i t lffgng san pham. Quy trinh
quan ly tdt se mang lai hieu qua san x u l t
kinh doanh, t a n g canh t r a n h cho eae
doanh nghiep ddng tau va k h a n g dinh vi
the chat lffgng tau eua Viet Nam trong
hgi n h a p kinh te quoc te.
Trong g i n 20 n a m tien h a n h cong cugc
ddi mdi, cac doanh nghiep Viet Nam da ed
nhieu chuyen bien, t h a m chi cd nhffng
tien bg vffgt bac so vdi thdi ky ke hoach
hda tap trung tren nhieu linh vffe. Mac du
vay, diem bat cap cua nhieu doanh nghiep
nffde ta hien nay v i n la tinh trang chat
lffgng san p h i m con t h i p , gia t h a n h lai
cao va eac dich vu sau khi ban g i n nhff
khong dffgc quan t a m tff phia nha kinh
doanh. Day chinh la diem ye'u kem co ban
ma eac nffde dang p h a t trien phai khac
phuc trffdc tien trong n e n kinh te thi
trffdng, dac biet la trong qua trinh hgi
nhap kinh te quo'c te.
Sud't ca the ky 20, eae nffde eong
nghiep p h a t trien canh t r a n h vdi nhau ve
chat lffgng san pham va gia t h a n h thong
qua viee ap dung cac tieu chuan quo'c gia,
qude te va viee p h a n d i u dat d i u chffng
n h a n hgp chuan qude gia eho san phl'm.
Mai den hai t h a p nien cuo'i cua the ky 20
E ? l QUAN LY KINH TE

hg mdi tieu chuan hda dffgc qua trinh
quan ly chat lffgng d quy mo qude t e , dffa
nd vao he tho'ng. Tff dd, xuat hien boat
dgng chffng n h a n hgp chuan he thd^ng
quan ly. Tieu chuan qudc te ISO 9000 ve
he tho'ng quan ly chat lffgng r a ddi la mgt
t h a n h tffu ldn cua boat dgng tieu chuan
hda qud^c te cuo'i the ky 20. Tuy n h i e n c i n
t h a y rang, t h a n h tUu dd cd duge la nhd d
boat dgng kien tri, thudng xuyen eua eae
doanh nghiep, cua eae qude gia de trien
khai tieu chuan hda cae s a n p h a m eua
doanh nghiep, thong qua viee xay dUng
va ap dung tieu c h u i n xi nghiep va tieu
chuan quo'c gia.
Van de dat ra la, lieu ISO 9000 eo trd
t h a n h "effu canh" cho cae doanh nghiep
Viet Nam de t a n g dffgc sffc canh tranh
trong hgi n h a p . Vdi mgt so' doanh nghiep,
dieu nay hoan toan dung nhffng vdi hang
van doanh nghi...
TANG
CLfdNG
QUAN
L?
CHAT
LLTONG
SAN PHAM
COA
CAC
DOANH
NGHieP
OONG TAU
VIET
NAM
Le Thi Kim
Chi^
1.
Tam quan trong
ciia
quan ly
chat
liftfng d
cac doanh
nghidp
dong
tau
Vif
t Nam.
Nang eao chat lffgng san pham tau
thuy trong nganh cong nghiep ddng tau
luon la mgt van de
cin
thiet dat ra cho
eae doanh nghiep ddng tau Viet Nam. De
san pham tau dffgc ddng ra dat cac chi
tieu chat lffgng thi
ein
tang cffdng khau
quan ly
chit
lffgng san pham. Quy trinh
quan ly tdt se mang lai hieu qua san
xult
kinh doanh, tang canh tranh cho eae
doanh nghiep ddng tau va khang dinh vi
the chat lffgng tau eua Viet Nam trong
hgi nhap kinh te quoc te.
Trong
gin
20 nam tien hanh cong cugc
ddi mdi, cac doanh nghiep Viet Nam da ed
nhieu chuyen bien, tham chi cd nhffng
tien bg vffgt bac so vdi thdi ky ke hoach
hda tap trung tren nhieu linh vffe. Mac du
vay, diem bat cap cua nhieu doanh nghiep
nffde ta hien nay
vin
la tinh trang chat
lffgng san
phim
con
thip,
gia thanh lai
cao va eac dich vu sau khi ban
gin
nhff
khong dffgc quan tam tff phia nha kinh
doanh. Day chinh la diem ye'u kem co ban
ma eac nffde dang phat trien phai khac
phuc trffdc tien trong nen kinh te thi
trffdng, dac biet la trong qua trinh hgi
nhap kinh te quo'c te.
Sud't ca the ky 20, eae nffde eong
nghiep phat trien canh tranh vdi nhau ve
chat lffgng san pham va gia thanh thong
qua viee ap dung cac tieu chuan quo'c gia,
qude te va viee phan
diu
dat
diu
chffng
nhan hgp chuan qude gia eho san
phl'm.
Mai den hai thap nien cuo'i cua the ky 20
E?l
QUAN
LY
KINH
TE
hg mdi tieu chuan hda dffgc qua trinh
quan ly chat lffgng d quy mo qude te, dffa
nd vao he tho'ng. Tff dd, xuat hien boat
dgng chffng nhan hgp chuan he
thd^ng
quan ly. Tieu chuan qudc te ISO 9000 ve
he tho'ng quan ly chat lffgng ra ddi la mgt
thanh tffu ldn cua boat dgng tieu chuan
hda
qud^c
te cuo'i the ky 20. Tuy nhien
cin
thay rang, thanh tUu dd cd
duge
la nhd d
boat dgng kien tri, thudng xuyen eua eae
doanh nghiep, cua eae qude gia de trien
khai tieu chuan hda cae san pham eua
doanh nghiep, thong qua viee xay dUng
va ap dung tieu chuin xi nghiep va tieu
chuan quo'c gia.
Van de dat ra la, lieu ISO 9000 eo trd
thanh "effu canh" cho cae doanh nghiep
Viet Nam de tang dffgc sffc canh tranh
trong hgi nhap. Vdi mgt so' doanh nghiep,
dieu nay hoan toan dung nhffng vdi hang
van doanh nghiep thuge nhieu thanh
phin
kinh te eua ta hien nay, nhat la cac
doanh nghiep vffa va nhd, thi viee
thffe
hien ISO 9000 tuy cd the mang lai mgt sd
hieu qua nhat dinh nhffng khong the giup
giai quyet dffgc nhffng diem ye'u dac thu.
Trong viee nay, khong ai "effu" dffgc cae
doanh nghiep, trff phi eae doanh nghiep
"tff effu" minh de
vUffn
len trong hgi nhap
dd la tang cUdng ap dung cae tieu chuan
mgt each ed khoa hge va triet de.
Nhan
thffe
dffgc
tim
quan trgng eua
viee ap dung cac tieu chuan ISO, den
nam 1997 eae doanh nghiep ddng tau ldn
nhff:
Bach Dang, Nam Trieu, Ha Long,
* Le Thi Kim Chi, Thac sy kinh te, Tap doan Cong
nghiep Tau thiiy Viet Nam.
3634(7/2010)
Tăng cường quản lý chấy lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường quản lý chấy lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tăng cường quản lý chấy lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam 9 10 863