Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với
dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
Việt Nam
Nguyễn Thị Hương Giang
Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Quang Phan
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Làm rõ dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một hàng hoá công cộng
và cơ sở lý luận của hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hoá dịch vụ PCCC.
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động PCCC trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài và vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ PCCC trong doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm
tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ PCCC trong doanh nghiệp có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Keywords: Quản lý nhà nước; Phòng cháy chữa cháy; Kinh tế chính trị; Vốn nước
ngoài; Doanh Nghiệp
Content
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày 4 tháng 10 năm 1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT công bố
Pháp lệnh “quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC”, đặt cơ sở pháp lý
cho toàn bộ hoạt động phòng cháy và chữa cháy ở nước ta. Pháp lệnh trên đã được các cấp,
các ngành và đông đảo nhân dân tự giác thực hiện và là tiền đề để xây dựng luật PCCC sau
này, góp phần quan trọng thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên
CNXH ở nước ta.
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của
Đảng và nhà nước ta, các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, cùng với đó
là sự phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao, các trung tâm
thương mại, khu chung cư cao tầng… kéo theo là sự gia tăng các vụ hoả hoạn về số lượng và

mức độ thiệt hại gây khó khăn không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về PCCC. Đặc biệt
đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư lớn, ngành nghề sản
xuất đa dạng, sử dụng nhiều nguyên nhiên vật liệu có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao tăng,
thì nguy cơ cháy và thiệt hại do cháy gây ra ngày càng lớn. Cháy lớn không những gây thiệt
hại rất nghiêm trọng về tài sản mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của nước ngoài
vào Việt Nam cũng như sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung.
Vì vậy, để quản lý tốt và hạn chế đến mức tối đa các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây
ra, trong thời gian gần đây công tác PCCC đã được Đảng, nhà nước và các cấp chính quyền
qua...
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với
dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
Việt Nam
Nguyễn Thị Hương Giang
Trung tâm Đào to, Bồi dường ging viên lý lun chính tr
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính tr; số: 60 31 01
Người ng dẫn: GS. TS. Phạm Quang Phan
m bảo vệ: 2010
Abstract: Làm rõ dịch vphòng cháy chữa cháy (PCCC) là một hàng hcông cộng
sở lý luận của hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hoá dịch vPCCC.
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động PCCC trong các doanh nghiệp vốn đầu
trực tiếp nước ngoài vai t quản nhà nước đối với dịch vụ PCCC trong doanh
nghiệp có vn đầu trực tiếp nước ngoài. Đề xuất nhng giải pháp chyếu nhằm
tăng cường vai t quản nhà nước đối với dịch vụ PCCC trong doanh nghiệp có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Keywords: Quản nhà nước; Phòng cháy chữa cháy; Kinh tế chính trị; Vốn nước
ngoài; Doanh Nghiệp
Content
MĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày 4 tháng 10 năm 1961 Chủ tch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT công b
Pháp lệnh “quy đnh việc quản của Nhà nước đối với ng tác PCCC”, đặt sở pháp lý
cho toàn bộ hoạt động phòng cháy cha cháy nước ta. Pháp lệnh trên đã được các cấp,
các nnh đông đảo nhân n tgiác thực hiện tiền đề để xây dựng luật PCCC sau
này, góp phần quan trọng thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hi trong thời kỳ quá độ lên
CNXH ở nước ta.
Trong giai đon hiện nay, thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế hội của
Đảng nhà nước ta, các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, cùng với đó
sphát triển mạnh mcác khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao, các trung tâm
thương mại, khu chung cư cao tầng… kéo theo là sự gia tăng các vhoả hoạn về số lượng và
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 9 10 17