Ktl-icon-tai-lieu

Tăng trưởng thông qua cải tiến

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7
TĂNG TRƯỞNG NHANH THÔNG QUA CẢI TIẾN
BẢN CHẤT, NGUỒN LỰC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CẢI TIẾN
Tiêu điểm của chúng ta trong chương này là các cải tiến tác động đến những khía cạnh
kinh doanh nhờ việc đem đến những thay đổi về hiệu suất hay thậm chí sự phát minh
hoàn toàn mới một hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cải tiến cũng thực hiện dưới hình
thức các cải thiện hơn nữa, là bộ phận của sự cập nhật liên tục cho đơn vị kinh doanh
Bản chất của cải tiến
Trong khi tìm kiếm bản chất của cải tiến, dễ dàng thừa nhận rằng công nghệ là lực lượng
chính dẫn dắt các thay đổi chủ yếu. Công nghệ hay nghiên cứu khoa học có thể dẫn đến
một phát minh gây ra một sự nhảy vọt. Tuy nhiên, các thay đổi chủ yếu trong một lãnh
vực ngành không chỉ đơn thuần là kết quả của tiến bộ công nghệ mà còn có thể là kết
quả của một hoạt động có tính doanh nhân chỉ ra các cơ hội tạo ra bởi các thay đổi trong
điều kiện thị trường và cách khai thác nó, thường thường là việc sử dụng hỗn hợp kỹ
thuật công nghệ hiện tại và mới trong bối cảnh mới.
Các điểm ngắt trong ngành
Bước thay đổi trong các ngành được Strebel gọi là các điểm ngắt trong ngành, và có tác
động đáng kể làm tăng giá trị cho khách hàng hay tổ chức thông qua giảm chi phí.1 Thị
trường máy tính cá nhân đã là chủ đề của một số điểm ngắt, bao gồm:
− Sự giới thiệu máy tính cá nhân (PC) bên cạnh các máy tính khổ lớn, đuổi kịp
người dẫn đầu
− Tăng trưởng PC đáng kế từ châu Á
− Các kênh phân phối mới (Siêu thị PC, marketing trực tiếp, bán hàng trực tuyến)
− Giới thiệu sản phẩm lap top
− Đưa ra Internets và kiên kết các PC với mạng điện thoại
− Đưa ra các trò chơi
− Sử dụng PC như một trung tâm đa phương tiện
Nếu nhiều điểm ngắt là do công nghệ dẫn dắt, thì hành vi kinh doanh lại thường khai
thác các cơ hội của điểm ngắt
1

Strebel, P. (1996) ‘Breakpoint: how to stay in the game’, Financial Times Mastering Management, part
17, pp. 13–14.

Hiệu suất

Hình 7-1 Các nỗ lực R&D và tính gián đoạn

Đường cong chữ S

Các nỗ lực và vốn đầu tư
Strebel nhận diện hai loại điểm ngắt:
− Các điểm ngắt phân kỳ liên quan đến sự tăng lên một cách rõ nét các các thức
cạnh tranh, làm tăng giá trị cho khách hàng
− Các điểm ngắt hội tụ là kết quả của sự cải thiện về hệ thống và các quá trình
nhằm cung cấp các giải pháp, hay dẫn tới hạ thấp chi phí cung cấp.
Sự phát triển liên tục giữa các điểm ngắt có thể tạo ra những tinh chỉnh và phát triển
đưa vào trong sản phẩm, dịch vụ hay quá trình các giải pháp làm tăng giá trị và duy trì
lợi ích cho khách hàng. Ví dụ, trong...
Chương 7
TĂNG TRƯỞNG NHANH THÔNG QUA CI TIN
BN CHT, NGUN LC VÀ TÁC ĐỘNG CA CI TIN
Tiêu đim ca chúng ta trong chương này là các ci tiến tác động đến nhng khía cnh
kinh doanh nh vic đem đến nhng thay đổi v hiu sut hay thm chí s phát minh
hoàn toàn mi mt hot động kinh doanh. Tuy nhiên, ci tiến cũng thc hin dưới hình
thc các ci thin hơn na, là b phn ca s cp nht liên tc cho đơn v kinh doanh
Bn cht ca ci tiến
Trong khi tìm kiếm bn cht ca ci tiến, d dàng tha nhn rng công ngh là lc lượng
chính dn dt các thay đổi ch yếu. Công ngh hay nghiên cu khoa hc có th dn đến
mt phát minh gây ra mt s nhy vt. Tuy nhiên, các thay đổi ch yếu trong mt lãnh
vc ngành không ch đơn thun là kết qu ca tiến b công ngh mà còn có th là kết
qu ca mt hot động có tính doanh nhân ch ra các cơ hi to ra bi các thay đổi trong
điu kin th trường và cách khai thác nó, thường thường là vic s dng hn hp k
thut công ngh hin ti và mi trong bi cnh mi.
Các đim ngt trong ngành
Bước thay đổi trong các ngành được Strebel gi là các đim ngt trong ngành, và có tác
động đáng k làm tăng giá tr cho khách hàng hay t chc thông qua gim chi phí.
1
Th
trường máy tính cá nhân đã là ch đề ca mt s đim ngt, bao gm:
S gii thiu máy tính cá nhân (PC) bên cnh các máy tính kh ln, đui kp
người dn đầu
Tăng trưởng PC đáng kế t châu Á
Các kênh phân phi mi (Siêu th PC, marketing trc tiếp, bán hàng trc tuyến)
Gii thiu sn phm lap top
Đưa ra Internets và kiên kết các PC v
i mng đin thoi
Đưa ra các trò chơi
S dng PC như mt trung tâm đa phương tin
Nếu nhiu đim ngt là do công ngh dn dt, thì hành vi kinh doanh li thường khai
thác các cơ hi ca đim ngt
1
Strebel, P. (1996) ‘Breakpoint: how to stay in the game’, Financial Times Mastering Management, part
17, pp. 13–14.
Tăng trưởng thông qua cải tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng trưởng thông qua cải tiến - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tăng trưởng thông qua cải tiến 9 10 376