Ktl-icon-tai-lieu

Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- 110 -

CHƯƠNG 4
TẠO DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH
THÔNG QUA CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG
KHÁI QUÁT
ĐẠT ĐƯỢC SỰ VƯỢT TRỘI VỀ HIỆU QUẢ
Sản xuất và hiệu quả: Tính kinh tế về qui mô
Sản xuất và hiệu quả: Hiệu ứng học tập
Sản xuất và hiệu quả: đường cong kinh nghiệm
Sản xuất hiệu quả: sản xuất linh hoạt sản xuất theo yêu
cầu khách hàng khối lượng lớn
Marketing và hiệu quả
Quản trị vật liệu, JIT và hiệu quả
Chiến lược R&D và hiệu quả
Chiến lược nguồn nhân lực và hiệu quả
Hệ thống thông tin, Internet, và hiệu quả
Cơ sở hạ tầng và hiệu quả
ĐẠT ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI
Khái niệm TQM
Áp dụng TQM
ĐẠT ĐƯỢC SỰ CẢI TIẾN VƯỢT TRỘI
Tỷ lệ thất bại cao trong cải tiến
Tạo lập các khả năng cải tiến
Tóm tắt: đạt được sự cải tiến vượt trội
ĐẠT ĐƯỢC SỰ ĐÁP ỨNG KHÁCH HÀNG VƯỢT
TRỘI
Tập trung vào khách hàng
Thoả mãn nhu cầu khách hàng
Tóm tắt: Đạt được sự đáp ứng khách hàng vượt trội
TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP

- 111 -

KHÁI QUÁT
Chúng ta đã thảo luận về vai trò trung tâm của hiệu quả, chất lượng, cải tiến, và đáp ứng khách
hàng trong việc tạo lập và duy trì một lợi thế cạnh tranh. Bản chất của các khối cạnh tranh này
sẽ hiện lên rõ hơn nếu, chúng ta có thể chỉ ra vai trò của các nhà quản trị và cách thức cải thiện
hiệu lực của chúng. Các chiến lược cấp chức năng là chiến lược hướng đến cải thiện hiệu lực
của các hoạt động cơ bản trong phạm vi công ty, như sản xuất, marketing, quản trị vật liệu,
nghiên cứu và phát triển (R&D), và nguồn nhân lực. Mặc dù mỗi chiến lược cức năng có thể tập
trung vào một chức năng nhất định, nhưng đề cải thiện thực sự hiệu lực của một khối cạnh
tranh nào đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chức năng với nhau.
Chương này nhằm mục đích giúp bạn sẽ hiểu rõ ràng về các hành động của các nhà quản trị
thực hiện ở cấp tác nghiệp nhằm đạt được sự vượt trội về hiệu quả, chất lượng,cải tiến,đáp ứng
khách hàng.
4.1. ĐẠT ĐƯỢC SỰ VƯỢT TRỘI VỀ HIỆU QUẢ.
Một công ty là một cỗ máy đang chuyển hoá các đầu vào thành các đầu ra. Để có các đầu ra là
hàng hoá và dịch vụ công ty phải sử dụng các đầu vào là những yếu tố cơ bản của sản xuất như
lao động, đất đai, tiền vốn, kỹ năng quản trị, bí quyết công nghệ…Hiệu quả của quá trình
chuyển hóa đó được đo bằng số lượng đầu ra chia cho số lượng đầu vào. Công ty càng hiệu quả
khi nó sử dụng càng ít các đầu vào để tạo ra một đơn vị đầu ra, vì thế, nó cần phấn đấu hạ thấp
chi phí. Nói cách khác, một công ty hiệu quả có năng suất cao hơn các đối thủ cạnh tranh và do
đó chi phí thấp hơn.
4.1.1. Sản xuất và hiệu quả: Tính kinh tế...
- 110 -
CHƯƠNG 4
TO DNG LI TH CNH TRANH
THÔNG QUA CÁC CHIN LƯỢC CHC NĂNG
KHÁI QUÁT
ĐẠT ĐƯỢC S VƯỢT TRI V HIU QU
Sn xut và hiu qu: Tính kinh tế v qui mô
Sn xut và hiu qu: Hiu ng hc tp
Sn xut và hiu qu: đường cong kinh nghim
Sn xut hiu qu: sn xut linh hot sn xut theo yêu
cu khách hàng khi lượng ln
Marketing và hiu qu
Qun tr vt liu, JIT và hiu qu
Chiến lược R&D và hiu qu
Chiến lược ngun nhân lc và hiu qu
H thng thông tin, Internet, và hiu qu
Cơ s h tng và hiu qu
ĐẠT ĐƯỢC CHT LƯỢNG VƯỢT TRI
Khái nim TQM
Áp dng TQM
ĐẠT ĐƯỢC S CI TIN VƯỢT TRI
T l tht bi cao trong ci tiến
To lp các kh năng ci tiến
Tóm tt: đạt được s ci tiến vượt tri
ĐẠT ĐƯỢC S ĐÁP NG KHÁCH HÀNG VƯỢT
TRI
Tp trung vào khách hàng
Tho mãn nhu cu khách hàng
Tóm tt: Đạt được s đáp ng khách hàng vượt tri
TÓM TT CHƯƠNG VÀ CÂU HI ÔN TP
Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng 9 10 780