Ktl-icon-tai-lieu

Tập bài giảng kiểm toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 7082 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Kiểm toán là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành được Trường Cao
đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đưa vào khung chương trình đào tạo ngành Kế
toán. Nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên phù hợp với chương trình đào
tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng
mục tiêu môn học; Bộ môn Kế toán tài chính tiến hành biên soạn tập bải giảng
Kiểm toán dựa trên cơ sở Luật kiểm toán, các Chuẩn mực kiểm toán và các nghị
định hướng dẫn thực hiện luật kiểm toán đang có hiệu lực.
Tập bài giảng trình bày những kiến thức cơ bản, khái quát về hoạt động
kiểm toán và chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính được cấu trúc thành 4 chương:
Chương 1. Một số vấn đề chung về kiểm toán
Chương 2. Quy trình kiểm toán
Chương 3. Phương pháp kiểm toán
Chương 4. Nội dung kiểm toán một số yếu tố cơ bản.
Trong quá trình soạn thảo tập bài giảng, chúng tôi đã tham khảo các giáo
trình Kiểm toán, Lý thuyết kiểm toán của các trường đại học, cao đẳng khác.
Tập bài giảng này là tài liệu giảng dạy chính thức của học phần Kiểm toán
hệ Cao đẳng ngành Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và
được lưu hành nội bộ.
Trong quá trình soạn thảo, do các lý do khách quan, tập bài giảng không
tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của
đồng nghiệp và các em sinh viên để tập bài giảng được hoàn thiện hơn.
Chủ biên.

1

MỤC LỤC
Mục tiêu hợp lý chung..........................................................................................................69
4.3.3. Thực hiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC ...................................71

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BCTC:

Báo cáo tài chính

BCKT:

Kiểm toán

CSDL:

Cơ sở dẫn liệu

CNXH:

Chủ nghĩa xã hội

HTKSNB:

Hệ thống kiểm soát nội bộ

KTV:

Kiểm toán viên

DN:

Doanh nghiệp

RR:

Rủi ro
2

TSCĐ:

Tài sản cố định

XDCB:

Xây dựng cơ bản

NSNN:

Ngân sách nhà nước

Chương 1.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên nắm được những vấn đề chung
nhất, những khái niệm cơ bản nhất về kiểm toán và các cách phân loại kiểm toán cũng như
sơ lược về hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế, quốc gia và các quy định đối với kiểm
toán viên Việt Nam.

1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN
1.1.1. Sự ra đời và chức năng của kiểm toán
a. Quá trình ra đời và phát triển của kiểm toán và sự cần thiết khách quan
của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường
Quá trình ra đời và phát triển của kiểm toán
3

Theo các nhà ngiên cứu lịch sử,...
LỜI NÓI ĐẦU
Kiểm toán học phần thuộc kiến thức chuyên ngành được Trường Cao
đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đưa vào khung chương trình đào tạo ngành Kế
toán. Nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên phù hợp với chương trình đào
tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chất lượng giảng dạy học tập, đáp ứng
mục tiêu môn học; B môn Kế toán tài chính tiến hành biên soạn tập bải giảng
Kiểm toán dựa trên sở Luật kiểm toán, các Chuẩn mực kiểm toán và các nghị
định hướng dẫn thực hiện luật kiểm toán đang có hiệu lực.
Tập bài giảng trình bày những kiến thức bản, khái quát về hoạt động
kiểm toán và chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính được cấu trúc thành 4 chương:
Chương 1. Một số vấn đề chung về kiểm toán
Chương 2. Quy trình kiểm toán
Chương 3. Phương pháp kiểm toán
Chương 4. Nội dung kiểm toán một số yếu tố cơ bản.
Trong quá trình soạn thảo tập bài giảng, chúng tôi đã tham khảo các giáo
trình Kiểm toán, Lý thuyết kiểm toán của các trường đại học, cao đẳng khác.
Tập bài giảng này tài liệu giảng dạy chính thức của học phần Kiểm toán
hệ Cao đẳng ngành Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
được lưu hành nội bộ.
Trong quá trình soạn thảo, do các do khách quan, tập bài giảng không
tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được s đóng góp ý kiến của
đồng nghiệp và các em sinh viên để tập bài giảng được hoàn thiện hơn.
Chủ biên.
1
Tập bài giảng kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập bài giảng kiểm toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Tập bài giảng kiểm toán 9 10 275