Ktl-icon-tai-lieu

Tập bài giảng kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 9331 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương 1: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ
CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP
Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến tức tổng quan về kinh tế học nói
chung, kinh tế học vi mô nói riêng, đối tương, nội dung và phương pháp nghiên cứu
kinh tế học vi mô, hiểu rõ những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, bản chất
và phương pháp của sự lựa chọn kinh tế tối ưu, sự khan hiếm của các nguồn lực và
hiệu quả kinh tế, các mô hình kinh tế và mười nguyên lý kinh tế học.

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 Kinh tế học là gì?
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về kinh tế học do mục tiêu, đối
tượng, phạm vi nghiên cứu khác nhau.
Quan điểm thứ nhất: Kinh tế học nghiên cứu cách thức xã hội giải quyết
những vấn đề kinh tế cơ bản (sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? SX cho ai?).
Quan điểm thứ hai: Kinh tế học là một môn khoa học xã hội, nghiên cứu các
hành vi ứng xử của các tác nhân trong nền kinh tế.
Quan điểm thứ ba: Kinh tế học là một môn khoa học xã hội, nó nghiên cứu
các mối quan hệ giữa sản xuất, lưu thông, tiêu dùng. Trên cơ sở đó tìm ra mối quan
hệ tối ưu để phục vụ cho sản xuất và đời sống.
Quan điểm thứ tư: Kinh tế học nghiên cứu các sự kiện, các hoàn cảnh và xu
hướng phát triển của nó để có những chính sách phù hợp.
Quan điểm thứ năm: Kinh tế học là môn khoa học xã hội, nó nghiên cứu cách
thức các xã hội sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm sao cho có hiệu quả nhất nhằm
đáp ứng các nhu cầu sử dụng cạnh tranh.
Quan điểm thứ sáu: Kinh tế học là khoa học nghiên cứu về những vấn đề về
con người và xã hội về sự lựa chọn như thế nào để sử dụng những nguồn lực khan
hiếm nhằm sản xuất ra những hàng hoá có giá trị và phân phối cho các thành viên
trong xã hội để tiêu dùng .
Với các quan điểm trên, chúng ta có thể thấy rằng: kinh tế học là môn khoa
học của sự lựa chọn, nó nghiên cứu và giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản nhằm
khai thác và sử dụng các nguồn lực khan hiếm sao cho có hiệu quả nhất và phân phối
những sản phẩm làm ra cho mọi thành viên trong xã hội.

1.1.2 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
- Kinh tế học thực chứng
Kinh tế học thực chứng liên quan đến cách lý giải khoa học, các vấn đề mang
tính nhân quả. Kinh tế học thực chứng là một cách tiếp cận của kinh tế học, nó mô tả,
giải thích các hiện tượng, sự kiện, hoàn cảnh kinh tế một cách khách quan và khoa học.
Ví dụ: Giá dầu mỏ trên thế giới tăng vào đầu thế kỷ 21 là do cầu về dầu mỏ
tăng cao nhưng cung về dầu mỏ tăng ít hoặc giảm.
- Kinh tế học chuẩn tắc
Kinh tế học chuẩn tắc liên quan đến việ...
Chương 1: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ
CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP
Mục tiêu: Cung cấp cho người học những kiến tức tổng quan về kinh tế học nói
chung, kinh tế học vi nói riêng, đối tương, nội dung phương pháp nghiên cứu
kinh tế học vi mô, hiểu rõ những vấn đề kinh tế bản của doanh nghiệp, bản chất
phương pháp của sự lựa chọn kinh tế tối ưu, sự khan hiếm của các nguồn lực
hiệu quả kinh tế, các mô hình kinh tế và mười nguyên lý kinh tế học.
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 Kinh tế học là gì?
Hiện nay nhiều quan điểm khác nhau về kinh tế học do mục tiêu, đối
tượng, phạm vi nghiên cứu khác nhau.
Quan điểm thứ nhất: Kinh tế học nghiên cứu cách thức hội giải quyết
những vấn đề kinh tế cơ bản (sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? SX cho ai?).
Quan điểm thứ hai: Kinh tế học một môn khoa học hội, nghiên cứu c
hành vi ứng xử của các tác nhân trong nền kinh tế.
Quan điểm thứ ba: Kinh tế học một môn khoa học hội, nghiên cứu
các mối quan hệ giữa sản xuất, lưu thông, tiêu dùng. Trên sở đó tìm ra mối quan
hệ tối ưu để phục vụ cho sản xuất và đời sống.
Quan điểm thứ tư: Kinh tế học nghiên cứu các s kiện, các hoàn cảnh xu
hướng phát triển của nó để có những chính sách phù hợp.
Quan điểm thứ năm: Kinh tế học là môn khoa họchội, nó nghiên cứu cách
thức các hội sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm sao cho hiệu quả nhất nhằm
đáp ứng các nhu cầu sử dụng cạnh tranh.
Quan điểm thứ sáu: Kinh tế học khoa học nghiên cứu về những vấn đề về
con người xã hội về sự lựa chọn như thế nào để sử dụng những nguồn lực khan
hiếm nhằm sản xuất ra những hàng hoá giá trị phân phối cho các thành viên
trong xã hội để tiêu dùng .
Với các quan điểm trên, chúng ta thể thấy rằng: kinh tế học môn khoa
học của sự lựa chọn, nghiên cứu giải quyết những vấn đề kinh tế bản nhằm
khai thác và sử dụng các nguồn lực khan hiếm sao cho có hiệu quả nhất và phân phối
những sản phẩm làm ra cho mọi thành viên trong xã hội.
1.1.2 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
- Kinh tế học thực chứng
Kinh tế học thực chứng liên quan đến cách lý giải khoa học, các vấn đ mang
tính nhân quả. Kinh tế học thực chứng là một cách tiếp cận của kinh tế học, nó mô tả,
gii thích các hin tưng, s kin, hoàn cnh kinh tế mt cách khách quan và khoa hc.
dụ: Giá dầu mỏ trên thế giới tăng vào đầu thế kỷ 21 do cầu về dầu mỏ
tăng cao nhưng cung về dầu mỏ tăng ít hoặc giảm.
- Kinh tế học chuẩn tắc
Kinh tế học chuẩn tắc liên quan đến việc đánh giá chủ quan của các nhân.
Kinh tế học chuẩn tắc liên quan đến quan điểm đạo chính trị một quốc gia. Nó
Tập bài giảng kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập bài giảng kinh tế vĩ mô - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Tập bài giảng kinh tế vĩ mô 9 10 45