Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn cho vay mua nhà dự án

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1788 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP HUẤN
CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN

PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

9/2009

NGƯỜI TRÌNH BÀY
 NGUYỄN HỮU HƯNG
• Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
1999-2004
• Cử nhân Tài chính – Học viện Ngân hàng Hà Nội
2006-2009
• Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Hanoi School of Business
2007-2009

KẾT CẤU HD 19.05

QUY ĐỊNH CHUNG

NỘI DUNG HƯỚNG
DẪN CHO VAY
MUA NHÀ DỰ ÁN

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

SỰ KHÁC BIỆT
Thay thế hoàn toàn văn bản số
2016/QĐ-NHCT19 ngày
15/01/2007

Lãi suất áp dụng: lãi
suất thả nổi

Tài sản bảo đảm: chính căn
nhà mua (quyền tài sản phát
sinh từ HĐMB) và tài sản khác
(nếu có)

Phân đoạn thị trường theo giá trị
TSBĐ và thu nhập (Các mức cho
vay
tối đa: 70%, 60%, 55% và 50%)

Nâng hạn mức cho vay
tối đa: từ 50% lên 70%

Giảm áp lực trả nợ và lãi vay
cho khách hàng: Thời gian ân
hạn tối đa 6 tháng

MỤC ĐÍCH

 Hướng dẫn việc thực hiện cho vay mua nhà dự án
của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương
Việt Nam đối với cá nhân Việt Nam.
 Xác định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân,
đơn vị liên quan trong việc thực hiện cho vay mua
nhà dự án.

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
 Cho vay để mua căn nhà dự án chưa hoàn thành, bàn giao
và chưa được cấp GCNQSHN/GCNQSD đất ở và QSH
nhà ở nhằm sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
 Những nội dung không được đề cập trong hướng dẫn này
thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay tiêu dùng
NHTMCP CT VN.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 Trụ sở chính; Chi nhánh, Phòng giao dịch thuộc hệ
thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương
Việt Nam thực hiện cho vay mua nhà dự án.
 Khách hàng là cá nhân người Việt Nam có nhu cầu
vay vốn mua nhà dự án để phục vụ mục đích tiêu
dùng

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN















Bộ Luật dân sự 2005;
Luật các Tổ chức tín dụng 1997; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2004;
Luật đất đai 2003; Luật nhà ở 2005; Luật công chứng 2006;
Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;
Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền
sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.
Thông tư 06/2006/TT-BTP ngày 28/09/2006 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm
quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký
giao dịch, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư Pháp; và các văn bản
sửa đổi, bổ sung;
Thông tư Hướng dẫn phân hạng nhà chung cư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008
củ...
T P HU N
T P HU N
CHO VAY MUA NHÀ D ÁN
CHO VAY MUA NHÀ D ÁN
PHÒNG KCH HÀNG NHÂN
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH NG VI T NAMƯƠ
9/2009
Tập huấn cho vay mua nhà dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập huấn cho vay mua nhà dự án - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tập huấn cho vay mua nhà dự án 9 10 114