Ktl-icon-tai-lieu

taylor

Được đăng lên bởi ch0nbk
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG - ĐHBK
------------------------------------------------------------------------

BGĐT – TOÁN 1
BÀI 5: KHAI TRIỂN TAYLOR &
MACLAURINT
TS. NGUYỄN QUỐC LÂN (12/2006)

1

NỘI DUNG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- BA ĐỊNH LÝ TRUNG BÌNH
2- CÔNG THỨC KHAI TRIỂN TAYLOR
3- CÔNG THỨC KHAI TRIỂN MAC - LAURINT
4- PHƯƠNG PHÁP TÌM KHAI TRIỂN MAC - LAURINT
5- PHƯƠNG PHÁP TÌM KHAI TRIỂN TAYLOR
6- ÁP DỤNG: TÌM GIỚI HẠN & TÍNH GẦN ĐÚNG
7- QUY TẮC LOPITAN (L’HOSPITAL)

2

Các định lý trung bình và quy tắc
L’Hopital
Hàm f(x)

Đạo hàm f (x)
/

Định lý
trung bình

3

1. CÁC ĐỊNH LÝ TRUNG BÌNH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cực trị tại x0: $ e > 0 : " x Î (x0 – e, x0 + e) Þ f(x) £ f(x0)
Fermat: f đạt cực trị tại x0 Î (a,b) & khả vi tại x0 Þ f’(x0) = 0
Minh hoạ hình học:

Ý nghĩa: Tìm GT lớn (bé)
nhất của y = f(x) trên [a, b]:
Ø Xét giá trị 2 đầu x = a, b
Ø Xét tại x0Î(a,b): f’(x0) = 0
“Quên” 2 đầu: Ví dụ: y = x,
x Î [0, 1] ® $ min, max?4

1. ĐỊNH LÝ ROLLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm f(x) liên tục trên [a,b], khả vi trong (a, b), f(a) = f(b)
Þ $ x0Î(a, b): f’(x0) = 0
Minh hoạ hình học:
VD:

Chứng

minh

phương trình 4ax3 +
3bx2 + 2cx – (a + b +
c) = 0 có ít nhất 1
nghiệm thực trong
khoảng (0, 1)
Giải: Xét hàm phụ

5

1. ĐỊNH LÝ LAGRANGE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàm f(x) liên tục trên [a,b], khả vi trong (a,b)
Þ $ c Î (a, b): f(b) – f(a) = f’(c)(b – a)
Áp dụng: Khảo sát
tính đơn điệu của
hàm y = f(x) bằng
đạo hàm
VD: CMinh BĐThức
arctgx - arctgy £ x - y

6

Hà m

Đạo hàm

7

q nằm giữa x và x0
8

9

»

Nếu bỏ phần dư thì có thể coi hàm f(x)
trong miền đủ gần x0 như là một đa
thức bậc n theo (x-x0)

10

11

12

13

Chú ý : Có thể viết w « x

14

x
f ( x) = e

e

0
1

e

x

e

x

f ' ( 0) = 1

2

x

f ' ' (0) = 1

n

( n)(0) = 1
f

f ( 0) = 1

f ' (0)
f ' ' (0) 2
f ( x ) = f ( 0) +
x+
x + ..
1!
2!

( n) (0)
f

n!

n+R
x

15

f ( x) = sin x

0

f ( 0) = 0

cos x

1

f ' (0) = 1

2

f ' ' ( 0) = 0

3

f ' ' ' (0) = - 1

- sin x
- cos x

sin x 4

f ' ' ' ' (0) = 0

f ' ( 0)
f ' ' (0) 2 f ' ' ' (0) 3 f ' ' ' ' (0) 4
f ( x) = f (0) +
x+
x +
x +
x + ..
1!
2!
3!
4!
16

f ( x) = cos ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
taylor - Người đăng: ch0nbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
taylor 9 10 421