Ktl-icon-tai-lieu

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN DÀU TƯ

Được đăng lên bởi An Na
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:
Phân tích độ nhạy: Một dự án đầu tư thường có tuổi thọ lâu dài. Nhưng các tính
toán lại dựa trên giả định. Thực tế diễn ra không đúng như giả định, do đó dự án
có thể không đứng vững. Vì vậy, cần phải phân tích để biết dự án có chắc chắn
không khi có những thay đổi bất lợi so với các giả định ban đầu. Đó là phân tích
độ nhạy của dự án.
Vậy, phân tích độ  nhạy là phân tích mối quan hệ  giữa các đại lượng đầu vào
không an toàn và đại lượng đầu ra.
Các đại lượng đầu vào không an toàn thường là:
­ Mức lãi suất tính toán trong dự án
­ Sản lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ
­ Giá cả đơn vị sản phẩm dịch vụ
­ Chi phí khả biến
­ Thời kỳ hoạt động của dự án..
Các đại lượng đầu ra bị ảnh hưởng là:
­ Giá trị hiện tại thuần (NPV)
­ Tỷ lệ thu hồi nội tại (IRR)
­ Thời gian thu hồi vốn có xét yếu tố thời gian của tiền tệ (Thv)
­ Điểm hoà vốn...
Nếu kết quả phân tích cho thấy: Sự  thay đổi bất lợi của các đại lượng đầu vào
mà dự án vẫn có hiệu quả thì đó là một dự án chắc chắn, có thể triển khai được.
Còn trong trường hợp ngược lại, phải có biện pháp đề phòng hoặc khước từ dự
án.
Phân tích độ nhạy của dự án gồm các bước sau:
­ Xác định các đại lượng đầu vào không an toàn chủ yếu của dự án
­ Ước tính những thay đổi dễ xảy ra nhất trong giá trị của các đại lượng này
­ Xác định sự ảnh hưởng của mỗi sự thay đổi đến chi phí và lợi ích và tính toán
chỉ tiêu hiệu quả tương ứng với sự thay đổi đó.
­ Giải thích kết quả thu được và ý nghĩa của chúng.
Một số phương pháp phân tích độ nhạy của dự án:
* Chỉ số nhạy cảm của dự án
Chỉ  số  nhạy cảm của dự án được xác định bằng tỷ  số  giữa phần trăm thay đổi
của đại lượng hiệu quả đầu ra với phần trăm thay đổi của đại lượng đầu vào gây
nên sự thay đổi của đại lượng hiệu quả đầu ra đó .
Chỉ số nhạy cảm nói lên mức độ nhạy cảm của dự án đối với đại lượng đầu vào
đang được xem xét. Chỉ  tiêu này thường có dấu âm. Trị  tuyệt đối của chỉ  tiêu
nhạy cảm càng lớn phản ánh dự án nhạy cảm lớn đối với đại lượng đầu vào đó. 

...
Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư:
Phân tích đ nh y: M t d án đ u t th ng có tu i th lâu dài. Nh ng các tính ư ườ ư
toán l i d a trên gi đ nh. Th c t di n ra không đúng nh gi đ nh, do đó d án ế ư
có th không đ ng v ng. Vì v y, c n ph i phân tích đ bi t d án có ch c ch n ế
không khi có nh ng thay đ i b t l i so v i các gi đ nh ban đ u. Đó là phân tích
đ nh y c a d án.
V y, phân tích đ nh y là phân tích m i quan h gi a các đ i l ng đ u vào ượ
không an toàn và đ i l ng đ u ra. ượ
Các đ i l ng đ u vào không an toàn th ng là: ượ ườ
- M c lãi su t tính toán trong d án
- S n l ng s n ph m d ch v tiêu th ượ
- Giá c đ n v s n ph m d ch v ơ
- Chi phí kh bi n ế
- Th i k ho t đ ng c a d án..
Các đ i l ng đ u ra b nh h ng là: ượ ư
- Giá tr hi n t i thu n (NPV)
- T l thu h i n i t i (IRR)
- Th i gian thu h i v n có xét y u t th i gian c a ti n t (Thv) ế
- Đi m hoà v n...
N u k t qu phân tích cho th y: S thay đ i b t l i c a các đ i l ng đ u vàoế ế ượ
mà d án v n có hi u qu thì đó là m t d án ch c ch n, có th tri n khai đ c. ượ
Còn trong tr ng h p ng c l i, ph i có bi n pháp đ phòng ho c kh c t dườ ượ ướ
án.
Phân tích đ nh y c a d án g m các b c sau: ướ
- Xác đ nh các đ i l ng đ u vào khô ng an toàn ch y u c a d án ượ ế
- c tính nh ng thay đ i d x y ra nh t trong giá tr c a các đ i l ng nàyƯớ ượ
- Xác đ nh s nh h ng c a m i s thay đ i đ n chi phí và l i ích và tính toán ưở ế
ch tiêu hi u qu t ng ng v i s thay đ i đó. ả ươ
- Gi i thích k t qu thu đ c và ý nghĩa c a chúng. ế ư
M t s ph ng pháp phân tích đ nh y c a d án: ươ
* Ch s nh y c m c a d án
Ch s nh y c m c a d án đ c xác đ nh b ng t s gi a ph n trăm thay đ i ượ
c a đ i l ng hi u qu đ u ra v i ph n trăm thay đ i c a đ i l ng đ u vào gây ượ ượ
nên s thay đ i c a đ i l ng hi u qu đ u ra đó . ượ
Ch s nh y c m nói lên m c đ nh y c m c a d án đ i v i đ i l ng đ u vào ượ
đang đ c xem xét. Ch tiêu này th ng có d u âm. Tr tuy t đ i c a ch tiêuượ ư
nh y c m càng l n ph n ánh d án nh y c m l n đ i v i đ i l ng đ u vào đó. ượ
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN DÀU TƯ - Người đăng: An Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN DÀU TƯ 9 10 190