Ktl-icon-tai-lieu

Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

THÀNH TỰU VÀ ĐẶC ĐIỂM 60 NĂM QUAN HỆ VIỆT – NGA
ACHIEVEMENTS AND CHARACTERISTICS OF
THE 60 - YEAR VIETNAM - RUSSIA RELATION
Lưu Trang
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Thời đại ngày nay, việc gìn giữ và mở rộng các mối quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ
song phương là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Việt Nam và Liên bang Xô Viết, kế tục là
Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ đầu năm 1950, đến nay tròn 60 năm.
Quan hệ Việt - Liên Xô và Nga 60 năm qua đã đạt nhiều thành tựu lớn. Đó là thành tựu về
chính trị - quân sự; thành tựu về quan hệ kinh tế và hợp tác văn hoá, giáo dục và khoa học
công nghệ. Suốt 60 năm qua quan hệ hai nước chuyển từ quan hệ anh em sang quan hệ đối
tác chiến lược; quan hệ toàn diện; nổi trội nhất, khác với quan hệ giữa Việt Nam với các cường
quốc khác, là hai nước Việt - Nga chưa từng xung đột vũ trang với nhau suốt trong lịch sử hơn
nửa thế kỷ quan hệ.
ABSTRACT
Nowadays, preservation and expansion of international relations, especially bilateral
relations, is the vital question of each country. Vietnam and the Soviet Union -- which was later
substituted by the Russian Union -- have maintained their official diplomatic relations for 60
years, since its establishment in early 1950. During those 60 years, the relations between
Vietnam and Soviet Union ( Russian Union ) have recorded many great achievements. They are
the achievements in a many-sided cooperation in political, military, economic, cultural,
educational, scientific and technological aspects. During the past sixty years, Vietnam and the
Soviet Union have transferred from the close friendship links to the strategic partners.
Significantly, unlike the relations with other powerful countries, the relations between Vietnam
and the Soviet Union over the past 50 years have never been interrupted by armed conflicts.

1. Thành tựu
- Về chính trị - quân sự
Thành tựu nổi bật trong lịch sử 60 năm quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nga là đã từng thiết lập được quan hệ đồng chí gần gũi tin cậy. Tình đồng chí Việt Nga không phải được xác lập ngay từ những năm đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng
không hoàn toàn từ chung một nền tảng tư tưởng chính trị Mác xít - Lênin nít, mà còn
qua một quá trình lâu dài vượt qua nhiều khó khăn thử thách của cả hai nước.
Ngày 30 tháng 1 năm 1950, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chính thức thiết
lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
289
THÀNH TU VÀ ĐẶC ĐIM 60 NĂM QUAN H VIT – NGA
ACHIEVEMENTS AND CHARACTERISTICS OF
THE 60 - YEAR VIETNAM - RUSSIA RELATION
Lưu Trang
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Thi đại ngày nay, vic gìn gi và m rng các mi quan h quc tế, nht là quan h
song phương là vn đề sng còn ca mi quc gia. Vit Nam và Liên bang Xô Viết, kế tc là
Liên bang Nga thiết lp quan h ngoi giao chính thc t đầu năm 1950, đến nay tròn 60 năm.
Quan h Vit - Liên Xô và Nga 60 năm qua đã đạt nhiu thành tu ln. Đó là thành tu v
chính tr - quân s; thành t
u v quan h kinh tế và hp tác văn hoá, giáo dc và khoa hc
công ngh. Sut 60 năm qua quan h hai nước chuyn t quan h anh em sang quan h đối
tác chiến lược; quan h toàn din; ni tri nht, khác vi quan h gia Vit Nam vi các cường
quc khác, là hai nước Vit - Nga chưa tng xung đột vũ trang vi nhau sut trong lch s hơn
na thế k quan h.
ABSTRACT
Nowadays, preservation and expansion of international relations, especially bilateral
relations, is the vital question of each country. Vietnam and the Soviet Union -- which was later
substituted by the Russian Union -- have maintained their official diplomatic relations for 60
years, since its establishment in early 1950. During those 60 years, the relations between
Vietnam and Soviet Union ( Russian Union ) have recorded many great achievements. They are
the achievements in a many-sided cooperation in political, military, economic, cultural,
educational, scientific and technological aspects. During the past sixty years, Vietnam and the
Soviet Union have transferred from the close friendship links to the strategic partners.
Significantly, unlike the relations with other powerful countries, the relations between Vietnam
and the Soviet Union over the past 50 years have never been interrupted by armed conflicts.
1. Thành tu
- V chính tr - quân s
Thành tu ni bt trong lch s 60 năm quan h chính tr gia hai nước Vit -
Nga là đã tng thiết lp được quan h đồng chí gn gũi tin cy. Tình đồng chí Vit -
Nga không phi được xác lp ngay t nhng năm đầu thiết lp quan h ngoi giao, cũng
không hoàn toàn t chung mt nn tng tư tưởng chính tr Mác xít - Lênin nít, mà còn
qua mt quá trình lâu dài vượt qua nhiu khó khăn th thách ca c hai nước.
Ngày 30 tháng 1 năm 1950, nước Vit Nam dân ch cng hoà chính thc thiết
lp quan h ngoi giao vi Liên bang Cng hoà xã hi ch nghĩa (XHCN) Xô Viết
(Liên xô), nhưng thi gian đầu do hoàn cnh quc tế phc tp tác động và do nhng yếu
t ch quan ca mi nước, quan h hai nước còn dè dt. T năm 1965 tr đi, quan h
chính tr hai nước được đẩy lên bước phát trin mi trên tinh thn quc tế vô sn anh
Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga - Trang 2
Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga 9 10 958