Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1980 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn
Đoàn Lê
Vũ Thúy Hằng
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Dục Tú
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tìm hiểu thế giới nghệ thuật truyện ngắn của Đoàn Lê: cảm hứng nghệ
thuật (cảm hứng bi kịch và cảm hứng triết luận), thế giới nhân vật (nhân vật và hoàn
cảnh, các kiểu nhân vật và phương thức biểu hiện), các phương diện nghệ thuật cơ
bản (cốt truyện, tình huống truyện, không gian - thời gian, ngôn ngữ nghệ thuật,
giọng điệu nghệ thuật)…để khẳng định vai trò, vị trí, tên tuổi, những đóng góp về sự
cách tân nghệ thuật của Đoàn Lê đối với văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Từ đó
có cái nhìn khái quát, đa diện về truyện ngắn Việt Nam đương đại.
Keywords. Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Nghiên cứu văn học; Thế giới nghệ
thuật
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1 Văn học Việt Nam sau chiến tranh có nhiều khởi sắc. Những tìm tòi, đổi mới về
cả nội dung lẫn hình thức nghệ thuật của văn học giai đoạn này đã khẳng định những bước
chuyển mạnh mẽ của văn học nước nhà. Đặc biệt từ sau đổi mới, văn học thực sự có những
bước tiến quan trọng bắt nhịp kịp thời với bước chuyển của thời đại. Sự xuất hiện của hàng
loạt những cây bút nữ đã tạo nên diện mạo mới cho văn xuôi giai đoạn này như Đoàn Lê, Lê
Minh Khuê, Y Ban, Lý Lan, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, nhất là
với thể loại truyện ngắn. Họ nhìn nhận những vấn đề của cuộc sống bằng sự tinh tế, nhạy cảm
của trái tim phụ nữ. Họ đưa vào tác phẩm của mình “một sinh khí mới rất cần thiết để thể
hiện bề sâu, bề sau của cuộc sống con người hôm nay” (Nguyễn Minh Châu). Mỗi người một
phong cách, một hướng tiếp cận, khám phá đời sống, các cây bút nữ giai đoạn này đều nỗ lực
thể hiện sự phong phú phức tạp muôn màu của cuộc sống thời mở cửa, góp phần làm nên
diện mạo của một nền văn học mới. Đóng góp của họ được thể hiện nhiều nhất ở thể loại
truyện ngắn. Có thể nói văn học từ sau đổi mới là sự lên ngôi của thể loại này. Những tìm tòi,
đổi mới về tư tưởng chủ đề, về hình thức nghệ thuật trong truyện ngắn là những đóng góp
quan trọng làm nên những bước phát triển vững chắc cho thể loại truyện ngắn Việt Nam. Vì
vậy tìm hiểu những khám phá nghệ thuật của bất cứ một tác giả nào trong giai đoạn văn học
này cũng là những đóng góp có ý nghĩa để có cái nhìn khái quát hơn về diện mạo của cả một
giai đọan văn học.
1.2 Đoàn Lê là một trong những gương mặt nữ ít nhiều đã thể hiện phong cách nghệ
thuật của mình trên vă...
Thế gii ngh thut trong truyn ngn
Đoàn Lê
Vũ Thúy Hằng
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học Vit Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dn: PGS.TS. Lê Dục Tú
Năm bảo v: 2010
Abstract. Tìm hiểu thế gii ngh thut truyn ngn của Đoàn Lê: cảm hng ngh
thut (cm hng bi kịch và cảm hng triết lun), thế giới nhân vật (nhân vật và hoàn
cảnh, các kiểu nhân vật phương thc biu hiện), các phương din ngh thut
bn (ct truyện, tình hung truyn, không gian - thời gian, ngôn ngữ ngh thut,
giọng điệu ngh thuật)…để khẳng định vai trò, vị trí, tên tuổi, những đóng góp v s
cách tân nghệ thut của Đoàn đi với văn học Vit Nam thi k đổi mi. T đó
có cái nhìn khái quát, đa diện v truyn ngn Việt Nam đương đại.
Keywords. Văn học Vit Nam; Truyn ngn; Nghiên cứu văn học; Thế gii ngh
thut
Content
1. Lý do chọn đề tài
1.1 Văn học Vit Nam sau chiến tranh nhiu khi sc. Những tìm tòi, đổi mi v
c ni dung lẫn hình thc ngh thut của văn học giai đoạn y đã khẳng định những bước
chuyn mnh m ca n học nước nhà. Đặc bit t sau đổi mi, văn học thc s những
bước tiến quan trng bt nhp kp thi với bước chuyn ca thời đại. S xut hin của hàng
lot những cây bút nữ đã tạo nên diện mo mới cho văn xuôi giai đoạn này như Đoàn Lê,
Minh Khuê, Y Ban, Lý Lan, Võ Thị Ho, Nguyn Th Thu Hu, Phan Th Vàng Anh, nhất là
vi th loi truyn ngn. H nhìn nhận nhng vấn đề ca cuc sng bng s tinh tế, nhy cm
của trái tim phụ n. H đưa vào tác phẩm của mình “một sinh khí mới rt cn thiết để th
hin b sâu, bề sau ca cuc sống con người hôm nay” (Nguyễn Minh Châu). Mỗi người mt
phong cách, một hướng tiếp cận, khám phá đời sng, các cây bút nữ giai đoạn này đều n lc
th hin s phong phú phức tạp muôn màu của cuc sng thi m ca, góp phần làm nên
din mo ca mt nền văn học mới. Đóng góp ca h được th hin nhiu nht th loi
truyn ngắn. Có th nói văn học t sau đổi mới là sự lên ngôi của th loại này. Những tìm tòi,
đổi mi v tưởng ch đề, v hình thức ngh thut trong truyn ngắn những đóng góp
quan trọng làm nên những bước phát triển vng chc cho th loi truyn ngn Việt Nam.
vậy tìm hiu những khám phá nghệ thut ca bt c một tác giả nào trong giai đoạn văn hc
này cũng những đóng góp ý nghĩa để cái nhìn khái quát hơn v din mo ca c mt
giai đọan văn học.
1.2 Đoàn mt trong những gương mặt n ít nhiều đã th hiện phong cách nghệ
thut của mình trên văn đàn sau 1975, nhất thập niên cuối thế k XX những năm gần
đây. một ngh s đa tài, Đoàn đã để li du n của nh trên nhiều lĩnh vực: từng
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Đoàn Lê 9 10 737