Ktl-icon-tai-lieu

Thế nào là một “bài báo khoa học”?

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thế nào là một “bài báo khoa học”?
Bài này đã đăng trên Tia Sáng số tháng 12/2005, nhưng không đầy đủ nội dung.
Đây là nguyên bản đầy đủ nhất của tác giả gởi cho YKHOANET

Nguyễn Văn Tuấn
Sau khi đọc qua loạt bài chỉ dẫn cách viết một bài báo khoa học trên trang web
www.ykhoa.net một số bạn đọc viết thư cho tôi hỏi thế nào là một bài báo khoa học? Có bạn hỏi
cụ thể: “có phải những bài báo cáo trong các hội nghị khoa học là một bài báo khoa học không?”
Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng sau khi trao đổi với nhiều đồng nghiệp trong và
ngoài nước tôi, thấy có thể đây là một vấn đề về nhận thức, bởi vì nhiều nhà nghiên cứu vẫn chưa
phân biệt được những khác biệt và giá trị của những bài báo trên diễn đàn khoa học quốc tế.
Báo điện tử VietnamNet số ra ngày 11/3/2004 trong bài phỏng vấn giáo sư Đỗ Trần Cát về
tiêu chuẩn mới trong việc phong chức danh giáo sư có một trao đổi đáng chú ý như sau:
“Phóng viên: “Thực ra, đến nay vẫn chưa có định nghĩa nào về ‘bài báo khoa học’. Vậy
năm nay, với những sửa đổi như ông nói thì quy định về "bài báo khoa học" có gì khác?
Trả lời: Bài báo khoa học phải là công trình khoa học chứa đựng kết quả nghiên cứu mới,
phù hợp với chuyên ngành đăng ký chức danh. Bài báo đó phải được công bố trên một trong những
tạp chí khoa học chuyên ngành quy định. Cụ thể là: Các tạp chí uy tín do các Hội đồng chức danh
giáo sư ngành, liên ngành lựa chọn, đề nghị thường trực Hội đồng nhà nước về chức danh giáo
sư quyết định.” (http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2004/03/54931/, truy nhập ngày 22/11/2005)
Ở đây, trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ nới rộng định nghĩa trên và cụ thể hóa thế nào là
một bài báo khoa học. Tôi sẽ xoay quanh ba khía cạnh chính: phân loại bài báo khoa học, tập san
khoa học và cơ chế bình duyệt bài báo khoa học.
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan
trọng. Nó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một loại tiền tệ của giới làm khoa học, bởi vì
qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên
cứu. Giới làm nghiên cứu khoa học nói chung nhất trí rằng cái chỉ tiêu số 1 để đề bạt một nhà khoa
học là dựa vào số lượng và chất bài báo khoa học đã công bố trên các tập san chuyên ngành [1].
Trên bình diện quốc gia, số lượng bài báo khoa học là một thước đo về trình độ khoa học kĩ thuật
và hiệu suất khoa học của một nước. Chính vì thế mà tại các nước Tây phương, chính phủ có hẳn
một cơ quan gồm những chuyên gia chuyên đo đếm và...
Thế nào là mt “bài báo khoa hc”?
Bài này đã đăng trên Tia Sáng s tháng 12/2005, nhưng không đầy đủ ni dung.
Đây là nguyên bn đầy đủ nht ca tác gi gi cho YKHOANET
Nguyn Văn Tun
Sau khi đọc qua lot bài ch dn cách viết mt bài báo khoa hc trên trang web
www.ykhoa.net mt s bn đọc viết thư cho tôi hi thế nào là mt bài báo khoa hc? Có bn hi
c th: “có phi nhng bài báo cáo trong các hi ngh khoa hc là mt bài báo khoa hc không?”
Thot đầu tôi rt ngc nhiên v câu hi này, nhưng sau khi trao đổi vi nhiu đồng nghip trong và
ngoài nước tôi, thy có th đây là mt vn đề v nhn thc, bi vì nhiu nhà nghiên cu vn chưa
phân bit được nhng khác bit và giá tr ca nhng bài báo trên din đàn khoa hc quc tế.
Báo đin t VietnamNet s ra ngày 11/3/2004 trong bài phng vn giáo sư Đỗ Trn Cát v
tiêu chun mi trong vic phong chc danh giáo sư có mt trao đổi đáng chú ý như sau:
“Phóng viên: “Thc ra, đến nay vn chưa có định nghĩa nào v ‘bài báo khoa hc’. Vy
năm nay, vi nhng sa đổi như ông nói thì quy định v "bài báo khoa hc" có gì khác?
Tr li: Bài báo khoa hc phi là công trình khoa hc cha đựng kết qu nghiên cu mi,
phù hp vi chuyên ngành đăng ký chc danh. Bài báo đó phi được công b trên mt trong nhng
tp chí khoa hc chuyên ngành quy định. C th là: Các tp chí uy tín do các Hi đồng chc danh
giáo sư ngành, liên ngành la chn, đề ngh thường trc Hi đồng nhà nước v chc danh giáo
sư quyết định.” (http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2004/03/54931/, truy nhp ngày 22/11/2005)
đây, trong khuôn kh bài viết này, tôi s ni rng định nghĩa trên và c th hóa thế nào là
mt bài báo khoa hc. Tôi s xoay quanh ba khía cnh chính: phân loi bài báo khoa hc, tp san
khoa hc và cơ chế bình duyt bài báo khoa hc.
Trong hot động nghiên cu khoa hc, bài báo khoa hc đóng mt vai trò hết sc quan
trng. Nó không ch là sn phm tri thc, mà còn là mt loi tin t ca gii làm khoa hc, bi vì
qua đó mà người ta có th đánh giá kh năng chuyên môn và năng sut khoa hc ca nhà nghiên
cu. Gii làm nghiên cu khoa hc nói chung nht trí rng cái ch tiêu s 1 để đề bt mt nhà khoa
hc là da vào s lượng và cht bài báo khoa hc đã công b trên các tp san chuyên ngành [1].
Trên bình din quc gia, s lượng bài báo khoa hc là mt thước đo v trình độ khoa hc kĩ thut
và hiu sut khoa hc ca mt nước. Chính vì thế ti các nước Tây phương, chính ph có hn
mt cơ quan gm nhng chuyên gia chuyên đo đếm và đánh giá nhng bài báo khoa hc mà các
nhà khoa hc ca h đã công b trong năm.
Nhưng cũng ging như sn phm công ngh có nhiu hình thc và giá tr khác nhau, các bài
báo khoa hc cũng xut hin dưới nhiu dng khác nhau và giá tr cũng không đồng nht. Đối vi
người ngoài khoa hc và công chúng nói chung, phân bit được nhng bài báo này không phi là
mt chuyn d dàng chút nào. Tht ra theo kinh nghim ca người viết bài này, ngay c trong gii
khoa bng và giáo sư đại hc, có khá nhiu người vn chưa biết thế nào là mt bài báo khoa hc
nghiêm chnh và có l vì hiu sai cho nên mt s giáo sư đã trình bày trong lí lch khoa hc ca
mình mt cách thiếu chính xác, có khi khá khôi hài. Bài viết ngn này s bàn qua v tiêu chun ca
mt bài báo khoa hc. Phn ln nhng phát biu trong bài viết này được rút ra t kinh nghim thc
tế trong lĩnh vc y sinh hc, và có th không hoàn toàn đúng cho các lĩnh vc nghiên cu khác mà
bn đọc có th b sung thêm.
Thế nào là một “bài báo khoa học”? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế nào là một “bài báo khoa học”? - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thế nào là một “bài báo khoa học”? 9 10 122