Ktl-icon-tai-lieu

Thế nào là Quỹ đầu tư chứng khoán?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu về quỹ đầu tư chứng khoán
TRẦN VŨ HẢI
Thế nào là Quỹ đầu tư chứng khoán?
Trong hoạt động kinh doanh, đầu tư được hiểu là việc cá nhân, tổ chức sử dụng tài sản để tiến
hành hoạt động kinh tế nhằm mục tiêu thu được lượng tài sản nhiều hơn trong tương lai. Lĩnh
vực đầu tư rất phong phú, từ việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá, đến việc góp vốn, mua cổ
phần hay đơn giản là việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng hoặc tham gia vào một hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ. Một trong những lĩnh vực đầu tư rất hấp dẫn, không những về khả năng sinh lời
mà còn ở tính hấp dẫn của nó, đó chính là đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán được hiểu
là việc một chủ thể nắm giữ chứng khoán để kỳ vọng vào lợi nhuận do chứng khoán đó mang lại
trong tương lai. Lợi nhuận có thể thu được từ lãi chứng khoán đang nắm giữ hoặc chênh lệch từ
hoạt động mua, bán chứng khoán.
Tình huống: Ông Lợi quyết định mua 1000 chứng chỉ quỹ đầu tư mệnh giá 10000đ với giá
12000 đ/chứng chỉ vào ngày 31/12/2004. Lợi tức trả năm 2005 của quỹ là 10%. Sau khi nhận lợi
tức, ông Lợi quyết định bán số chứng khoán này cho bà Nhuận, với mức giá 13500 đ/chứng chỉ.
Như vậy, lợi nhuận mà ông Lợi thu được là:
(13500 x 1000 + 10000 x 1000 x 10%) – 12000 x 1000 = 2500000 đ
Cũng giống như các lĩnh vực đầu tư khác, đầu tư chứng khoán có thể được phân chia thành hai
loại là đầu tư chuyên nghiệp và đầu tư không chuyên nghiệp.
Đầu tư chuyên nghiệp là hoạt động của các chủ thể trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán như các
công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc những định chế đầu tư chuyên nghiệp khác. Những chủ
thể này có nguồn vốn dồi dào, có kỹ năng chuyên môn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thu lợi
nhuận. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thường có những dấu hiệu như:
- Hoạt động đầu tư chứng khoán là hoạt động chính của chủ thể đó;
- Hoạt động đầu tư chứng khoán mang lại nguồn thu nhập chính;
- Nhà đầu tư chứng khoán có kiến thức và kỹ năng tiến hành hoạt động đầu tư chứng khoán.
Những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thường được biết đến là các công ty chứng
khoán tự doanh, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm và một số tổ chức tài chính khác.
Bên cạnh những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có những chủ thể có thể không đủ
kiến thức hoặc kỹ năng để tự mình đầu tư, hoặc không coi đó là nghề nghiệp của mình nhưng
vẫn có nguyện vọng tham gia đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán để tăng thu nhập. Những chủ
thể này được gọi là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp.
Ông An là một nhà giáo đã nghỉ hưu. Ông có một khoản tiết kiệm ...
Tìm hi u v qu đ u t ch ng ư khoán
TR N VŨ H I
Th nào là Qu đ u t ch ng khoán?ế ư
Trong ho t đ ng kinh doanh, đ u t đ c hi u là vi c cá nhân, t ch c s d ng tài s n đ ti n ư ượ ế
hành ho t đ ng kinh t nh m m c tiêu thu đ c l ng tài s n nhi u h n trong t ng lai. Lĩnh ế ượ ượ ơ ươ
v c đ u t r t phong phú, t vi c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, đ n vi c góp v n, mua c ư ấ ế
ph n hay đ n gi n là vi c g i ti t ki m t i ngân hàng ho c tham gia vào m t h p đ ng b o ơ ế
hi m nhân th . M t trong nh ng lĩnh v c đ u t r t h p d n, không nh ng v kh năng sinh l i ư ấ
mà còn tính h p d n c a nó, đó chính là đ u t ch ng khoán. Đ u t ch ng khoán đ c hi u ư ư ượ
là vi c m t ch th n m gi ch ng khoán đ kỳ v ng vào l i nhu n do ch ng khoán đó mang l i
trong t ng lai. L i nhu n có th thu đ c t lãi ch ng khoán đang n m gi ho c chênh l ch tươ ượ
ho t đ ng mua, bán ch ng khoán.
Tình hu ng: Ông L i quy t đ nh mua 1000 ch ng ch qu đ u t m nh giá 10000đ v i giá ế ư
12000 đ/ch ng ch vào ngày 31/12/2004. L i t c tr năm 2005 c a qu là 10%. Sau khi nh n l i
t c, ông L i quy t đ nh bán s ch ng khoán này cho bà Nhu n, v i m c giá 13500 đ/ch ng ch . ế
Nh v y, l i nhu n mà ông L i thu đ c là:ư ượ
(13500 x 1000 + 10000 x 1000 x 10%) – 12000 x 1000 = 2500000 đ
Cũng gi ng nh các lĩnh v c đ u t khác, đ u t ch ng khoán có th đ c phân chia thành hai ư ư ư ượ
lo i là đ u t chuyên nghi p và đ u t không chuyên nghi p. ư ư
Đ u t chuyên nghi p ư là ho t đ ng c a các ch th trong lĩnh v c đ u t ch ng khoán nh các ư ư
công ty ch ng khoán, ngân hàng ho c nh ng đ nh ch đ u t chuyên nghi p khác. Nh ng ch ế ư
th này có ngu n v n d i dào, có k năng chuyên môn và s n sàng ch p nh n r i ro đ thu l i
nhu n. Nhà đ u t ch ng khoán chuyên nghi p th ng có nh ng d u hi u nh : ư ườ ư
- Ho t đ ng đ u t ch ng khoán là ho t đ ng chính c a ch th đó; ư
- Ho t đ ng đ u t ch ng khoán mang l i ngu n thu nh p chính; ư
- Nhà đ u t ch ng khoán có ki n th c và k năng ti n hành ho t đ ng đ u t ch ng khoán. ư ế ế ư
Nh ng nhà đ u t ch ng khoán chuyên nghi p th ng đ c bi t đ n là các công ty ch ng ư ườ ượ ế ế
khoán t doanh, t ch c tín d ng, doanh nghi p b o hi m và m t s t ch c tài chính khác.
Bên c nh nh ng nhà đ u t ch ng khoán chuyên nghi p, có nh ng ch th có th không đ ư
ki n th c ho c k năng đ t mình đ u t , ho c không coi đó là ngh nghi p c a mình nh ngế ư ư
v n có nguy n v ng tham gia đ u t vào lĩnh v c ch ng khoán đ tăng thu nh p. Nh ng ch ư
th này đ c g i là nh ng nhà đ u t không chuyên nghi p. ượ ư
Ông An là m t nhà giáo đã ngh h u. Ông có m t kho n ti t ki m và mu n nó sinh l i nhi u h n ư ế ơ
so v i vi c ông g i ti n vào ngân hàng. Ông quy t đ nh đ u t vào ch ng khoán, nh ng ông ử ề ế ư ư
không am hi u l m v lĩnh v c này. Thông qua t v n c a lu t s , ông quy t đ nh m m t tài ư ư ế
kho n t i công ty ch ng khoán ABC và u thác vi c đ u t cho công ty này. Nhân viên hành ư
Thế nào là Quỹ đầu tư chứng khoán? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế nào là Quỹ đầu tư chứng khoán? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thế nào là Quỹ đầu tư chứng khoán? 9 10 71