Ktl-icon-tai-lieu

thi công hầm bằng phương pháp NATM

Được đăng lên bởi huytiep92-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 7 lần
2.Phương pháp thi công hầm mới của Áo
Neue Östereichische Tunnelbaumethode -NÖT
New Austrian Tunneling Method - NATM
2.1 Khái quát
Trong những thập kỷ 50, 60 của thế kỷ 20, các quan điểm mới trong
xây dựng công trình ngầm được nêu ra và trao đổi mạnh mẽ. Cơ sở của các
quan điểm mới này một mặt là dựa trên những nhận thức về yếu tố thời gian
thường gặp trong quá trình xây dựng công trình ngầm, theo các luận điểm đã
được Rabcewicz (1944) phân tích; mặt khác dựa trên những suy luận về
những tác động tương hỗ tích cực, thụ động giữa khối đá và kết cấu chống
hay tổng quát hơn là kết cấu công trình ngầm, được nhiều tác giả phân tích,
minh chứng định tính như Pacher (1964), Rabcewicz (1963, 1965, 1969),
sau đó là định lượng như Egger (1973). Đồng thời các công trình của
Sondderegger (1956) cũng như của tác giả Brunner (1955), người từng tham
gia thi công nhiều công trình ngầm thành công, đặc biệt là của Rabcewicz
(1961), đã phân tích tỷ mỷ về việc bảo vệ khoảng trống sau khi đào bằng bê
tông phun. Theo các tác giả này, với bê tông phun có thể trám bít nhanh và
có hiệu quả các khoảng trống mới đào ra, như đã được các thế hệ trước nhận
xét và lưu ý như Heim (1905), Rothpeletz (1918), Maillart (1923), Andrea
(1925,1926).
Sự tổng hợp ba vấn đề, bao gồm hai vấn đề mang tính lý thuyết cùng
với những nhận thức thực tế, cụ thể là: ảnh hưởng của yếu tố thời gian, tác
dụng tương hỗ giữa khối đá và kết cấu công trình và khả năng trám bít bề
mặt khoảng trống, đã dẫn đến sự hình thành một „cách“ mới trong xây dựng
công trình ngầm. Trên cơ sở đó Rabcewicz (1963) đã đưa ra khái niệm mới,
được nhiều người cho là có ý nghĩa lịch sử, đó là ‘Phương pháp thi công
hầm mới của Áo’ trong báo cáo của mình. Đương nhiên, phương pháp
(đúng nghĩa hiểu theo tiếng Áo là phương thức) đào hầm mới này, đã chú ý
đến các kinh nghiệm, các nghiên cứu về áp lực đất/đá cũng như mối liên
quan giữa áp lực đất/đá với công nghệ thi công, với các vấn đề về địa cơ học
và phương thức thi công, đã được nhiều nhà khoa học, các chuyên gia thực
tế đúc rút và tổng hợp, như Bierbaumer, Örlay, Rabcewicz, Stini, Terzaghi
và Tschernig.
Bê tông phun là yếu tố bảo vệ cơ bản của phương pháp thi công hầm
mới của Áo đã khẳng định tính kinh tế rất rõ ràng. Phương pháp thi công này,
theo đăng kí bản quyền của Rabcewiez có các đặc điểm cơ bản sau:

NQP/Bai giang cao hoc/4/2005

2-1

Rabecwicz, L.v.: Patentschrift. Österreichisches Paten Nr.165573 (1948).
Rabecwicz, L.v.: Gebirgsdruck und Tunnelbau. Wien 1944.
• Phương pháp ...
NQP/Bai giang cao hoc/4/2005
2-1
2.Phương pháp thi công hm mi ca Áo
Neue Östereichische Tunnelbaumethode -NÖT
New Austrian Tunneling Method - NATM
2.1 Khái quát
Trong nhng thp k 50, 60 ca thế k 20, các quan đim mi trong
xây dng công trình ngm được nêu ra và trao đổi mnh m. Cơ s ca các
quan đim mi này mt mt là da trên nhng nhn thc v yếu t thi gian
thường gp trong quá trình xây dng công trình ngm, theo các lun đim đã
được Rabcewicz (1944) phân tích; mt khác da trên nhng suy lun v
nhng tác động tươ
ng h tích cc, th động gia khi đá và kết cu chng
hay tng quát hơn là kết cu công trình ngm, được nhiu tác gi phân tích,
minh chng định tính như Pacher (1964), Rabcewicz (1963, 1965, 1969),
sau đó là định lượng như Egger (1973). Đồng thi các công trình ca
Sondderegger (1956) cũng như ca tác gi Brunner (1955), người tng tham
gia thi công nhiu công trình ngm thành công, đặc bit là ca Rabcewicz
(1961), đã phân tích t m v vic bo v khong tr
ng sau khi đào bng bê
tông phun. Theo các tác gi này, vi bê tông phun có th trám bít nhanh và
có hiu qu các khong trng mi đào ra, như đã được các thế h trước nhn
xét và lưu ý như Heim (1905), Rothpeletz (1918), Maillart (1923), Andrea
(1925,1926).
S tng hp ba vn đề, bao gm hai vn đề mang tính lý thuyết cùng
vi nhng nhn thc thc tế, c th là: nh hưởng ca yếu t thi gian, tác
dng tương h
gia khi đá và kết cu công trình và kh năng trám bít b
mt khong trng, đã dn đến s hình thành mt „cách“ mi trong xây dng
công trình ngm. Trên cơ s đó Rabcewicz (1963) đã đưa ra khái nim mi,
được nhiu người cho là có ý nghĩa lch s, đó là ‘Phương pháp thi công
hm mi ca Áo’ trong báo cáo ca mình. Đương nhiên, phương pháp
(đúng nghĩa hiu theo tiếng Áo là phương thc)
đào hm mi này, đã chú ý
đến các kinh nghim, các nghiên cu v áp lc đất/đá cũng như mi liên
quan gia áp lc đất/đá vi công ngh thi công, vi các vn đề v địa cơ hc
và phương thc thi công, đã được nhiu nhà khoa hc, các chuyên gia thc
tế đúc rút và tng hp, như Bierbaumer, Örlay, Rabcewicz, Stini, Terzaghi
và Tschernig.
Bê tông phun là yếu t bo v cơ bn ca phương pháp thi công h
m
mi ca Áo đã khng định tính kinh tế rt rõ ràng. Phương pháp thi công này,
theo đăng kí bn quyn ca Rabcewiez có các đặc đim cơ bn sau:
thi công hầm bằng phương pháp NATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi công hầm bằng phương pháp NATM - Người đăng: huytiep92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
thi công hầm bằng phương pháp NATM 9 10 579