Ktl-icon-tai-lieu

thi giáo viên giỏi môn sinh học

Được đăng lên bởi phung bich phuong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Phùng Thị Bích Phượng
Trường THCS Dương Xá

- Tiết 21:
Tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo, di
chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của trai
sông.
- Tiết 22:
Quan sát, tìm hiểu về đời sống và
tập tính của 1 số đại diện thân mềm :Ốc
sên, mực, bạch tuộc, ốc vặn,…

Yêu cầu thực hành
- Quan sát mẫu ngâm, mẫu mổ sẵn, tranh
ảnh, tranh vẽ.
- Phân biệt được các cấu tạo chính của
thân mềm: từ cấu tạo vỏ đến cấu tạo
ngoài và cấu tạo trong. Mỗi nội dung thực
hiện trên một mẫu vật được chuẩn bị sẵn.
- Củng cố kĩ năng dùng kính lúp và cách so
sánh, đối chiếu tài liệu, tranh vẽ sẵn với
mẫu vật để quan sát

Hoạt động nhóm ( 2- 4 HS ) trong thời
gian 3 phút:

1. Quan sát vỏ ốc:
- Nhận biết: + Đỉnh vỏ, vòng xoắn.
+ Các lớp vỏ.
- Chú thích H20.2.
2. Quan sát mai mực:
- Nhận biết : + Vị trí mai mực.
+ Các phần mai mực.
- Chú thích H20.3.

2. Mặt trong vòng xoắn

3. Vòng xoắn cuối
4. Lớp xà cừ
5. Lớp sừng
1. Đỉnh vỏ

Hình 20.2: mặt trong của vỏ ốc

Gai vỏ

Vết các
lớp
Đá
vôi

2. Mặt trong vòng xoắn

3. Vòng xoắn cuối
4. Lớp xà cừ
5. Lớp sừng
1. Đỉnh vỏ

Gai vỏ
Vết các
lớp
Đá
vôi

Hoạt động nhóm (8- 10 HS) trong thời
gian 5 phút hoàn thành các yêu cầu sau:
-

Dùng kính lúp quan sát cấu tạo ngoài:
trai sông, ốc sên, mực.
Đối chiếu mẫu vật với các H20.4,
H20.1, H20.5 để nhận biết các bộ phận
cấu tạo ngoài của chúng.
Chú thích vào H20.4, H20.1, H20.5

8. Vỏ trai

7.Vòng xoắn vỏ

1.Tua đầu

4. Mắt
8. Đỉnh
vỏ

6. Vết
bám cơ
khép vỏ

7. Cơ
khép vỏ
2. Tua miệng
3. Lỗ miệng
6. Lỗ thở

5. Chân
H20.1.Ốc sên.

4. Đầu
3. Mắt

2. Tua ngắn
1. Tua dài
6. Vây bơi
5. Thân
7. Giác bám

H20.5. Cấu tạo ngoài mực.

1. Chân
trai

2. Lớp
áo

3. Tấm
mang

H20.4. Cấu tạo ngoài trai
sông.

Hoạt động nhóm (8-12 HS) trong thời
gian 7 phút hoàn thành các yêu cầu sau:
1. Dùng kính lúp quan sát mẫu vật, đối
chiếu với H20.6 – SGK – trang 70 và
nhận biết các bộ phận trên cơ thể
mực.
2. Ghi số chú thích của từng bộ phận
trong hình 20.6 vào các ô trống cho
tương ứng với tên bộ phận.

5
4

6

Mang
Khuy cài áo
Áo

3
2

1

7

Tua dài
Miệng

8
9

Phễu phụt nước
Hậu môn
Tua ngắn
Tuyến sinh dục

H. 20.6. Ảnh chụp cấu tạo trong của mực

Cá nhân làm việc trong 3 phút hoàn
thành yêu cầu sau:
1. Hoàn thành chú thích các hình 20.1,
20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6.
2. Hoàn thành bảng thu hoạch

Bảng thu hoạch
ÑV coù ññ töông öùng
Ñaëc ñieåm caàn QS
Soá lôùp caáu taïo voû
Soá chaân (hay tua)
Soá maét
Coù giaùc baùm
Daï daøy, ruoät, gan, tuùi möïc

OÁc

Trai Möïc

Bảng thu hoạch
ÑV coù ññ töông öùng OÁc

Trai Möïc

Ñaëc ñie...
GV: Phùng Thị Bích Phượng
Trường THCS Dương Xá
thi giáo viên giỏi môn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi giáo viên giỏi môn sinh học - Người đăng: phung bich phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
thi giáo viên giỏi môn sinh học 9 10 29