Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cấu trúc tổ chức & hệ thống kiểm soát

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8
THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC
&
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
− VAI TRÒ CỦA CẤU TRÚC TỔ
CHỨC
− PHÂN CÔNG THEO CHIỀU DỌC
− PHÂN CÔNG THEO CHIỀU NGANG
− KẾT HỢP VÀ CƠ CHẾ KẾT HỢP
− KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ?
− CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
CHIẾN LƯỢC
− VĂN HOÁ TỔ CHỨC
− CÁC HỆ THỐNG THÙ LAO KHEN
THƯỞNG CHIẾN LƯỢC
TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ CÂU HỎI THẢO
LUẬN

- 235 -

KHÁI QUÁT
Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp đặt có tính tổ chức cho phép họ theo
đuổi chiến lược của mình một cách hữu hiệu nhất. Thiết kế tổ chức có nghĩa là chọn cách kết hợp
cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát để công ty có thể theo đuổi chiến lược của mình một cách
hữu hiệu - tạo giá trị và lợi thế cạnh tranh bền vững. Cơ cấu tổ chức xác định các quan hệ báo cáo,
các thủ tục, những hướng dẫn, hệ thống quyền lực và các quá trình ra quyết định.1
Cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát mang hai vai trò chủ yếu:
Thứ nhất, phối hợp các hoạt động của các nhân viên sao cho họ làm việc một cách hiệu quả để thực
thi chiến lược làm tăng lợi thế cạnh tranh và
Thứ hai, động viên nhân viên, cung cấp cho họ động cơ để đạt được sự vượt trội về hiệu quả, chất
lượng, sự cải tiến và đáp ứng khách hàng.
Cơ cấu tổ chức và kiểm soát định hướng cách thức xử sự và xác định cách thức họ sẽ hành động
trong việc thiết lập tổ chức. Nếu một giám đốc điều hành mới muốn biết tại sao họ phải cần nhiều
thời gian và nhiều người ra quyết định trong công ty; tại sao lại thiếu sự hiệp tác giữa bộ phân bán
hàng và chế tạo; hay tại sao lại ít có các cải tiến sản phẩm, thì câu trả lời họ cần phải tìm nằm ở
chính trong mô hình cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát, và cách thức phối hợp, động viên các hành
vi của tổ chức. Vì thế, một phân tích về cách thức cơ cấu và kiểm soát có thể dẫn đến những thay
đổi bản thân chúng và còn cải thiện cả việc phối hợp và động viên. Mô hình tổ chức tốt cho phép tổ
chức cải thiện khả năng tạo giá trị và giành lợi thế cạnh tranh.
Rất khó phát triển một cơ cấu tổ chức có thể hỗ trợ một cách hữu hiệu chiến lược của công ty.
Tính không chắc chắn ẩn chứa trong các mối quan hệ nhân quả, môi trường cạnh tranh năng động
và nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra các khó khăn
cho sự tương thích của cơ cấu tổ chức với chiến lược.2
Khi các yếu tố của cơ cấu được thiết kế phù hợp với các yếu tố khác, nó sẽ thúc đẩy việc thực hiện
chiến lược một cách hữu hiệu. Do vậy cơ cấu tổ chức là một bộ phận quyết định của quá trình thực
thi chiến lược hữu hiệu.3 Cơ cấu của công t...
CHƯƠNG 8
THIT K CU TRÚC T CHC
&
H THNG KIM SOÁT
VAI TRÒ CA CU TRÚC T
CHC
PHÂN CÔNG THEO CHIU DC
PHÂN CÔNG THEO CHIU NGANG
KT HP VÀ CƠ CH KT HP
KIM SOÁT CHIN LƯỢC LÀ GÌ?
CÁC H THNG KIM SOÁT
CHIN LƯỢC
VĂN HOÁ T CHC
CÁC H THNG THÙ LAO KHEN
THƯỞNG CHIN LƯỢC
TÓM TT CHƯƠNG VÀ CÂU HI THO
LUN
Thiết kế cấu trúc tổ chức & hệ thống kiểm soát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cấu trúc tổ chức & hệ thống kiểm soát - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thiết kế cấu trúc tổ chức & hệ thống kiểm soát 9 10 264