Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế chế tạo bộ điều khiển PID ghép nối giữa máy tính và vi điều khiển PSoC dùng cho động cơ robot di động

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thiết kế chế tạo bộ điều khiển PID ghép nối
giữa máy tính và vi điều khiển PSoC dùng cho
động cơ robot di động
Nguyễn Ngọc Hải
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quang Vinh
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật điều khiển, các đặc tính, đặc trưng của một quá trình điều khiển, chất lượng
của quá trình điều khiển và một số phương pháp hiệu chỉnh sớm pha, hiệu chỉnh trễ pha, hiệu chỉnh sớm-trễ pha,
bộ điều chỉnh P, PI, PD và PID. Nghiên cứu và khảo sát đặc tính của động cơ một chiều như cấu tạo, nguyên tắc
hoạt động, công suất điện, mômen điện từ để xây dựng mô hình toán học của động cơ một chiều. Tìm hiểu sâu
hơn về bộ điều khiển PID và xây dựng lý thuyết điều khiển PID cho động cơ một chiều, xác định tác dụng của
các thành phần điều khiển P, I, D lên hệ thống. Đồng thời thiết kế giao diện phần mềm bằng MATLAB và tìm
được tham số tối ưu cho hệ thống điều khiển động cơ robot di động bằng thực nghiệm để hình thành một hệ điều
khiển động cơ với độ chính xác và ổn định cao

Keywords: Bộ điều khiển; Kỹ thuật điện tử; Máy tính; Vi điều khiển; Động cơ robot

Content
MỞ ĐẦU
Các ứng dụng robot vào cuộc sống hiện nay hầu như không còn là điều mới mẻ. Các robot
được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, phục vụ cho thám hiểm, y học và trong rất
nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, hầu hết các hệ thống tự động trong công nghiệp đều có sự góp
mặt của các robot và mang lại hiệu quả hết sức to lớn với ưu điểm như: cung cấp khả năng điều
khiển chính xác, hiệu suất cao và có thể tạo ra một hệ thống sản xuất ổn định. Một trong những
nước phát triển ứng dụng robot công nghiệp điển hình là Nhật Bản. Đến cuối năm 1995 có
khoảng 387.000 robot công nghiệp được sử dụng tại quốc gia này và có khoảng 80.000 robot
công nghiệp được sử dụng tại Mỹ ở cùng thời điểm đó.
Bên cạnh các robot được nghiên cứu và chế tạo để ứng dụng trong công nghiệp, các robot
di động tự quản trị (hay là robot thông minh nhân tạo) hiện cũng đang là mối quan tâm đặc biệt
của hầu hết các phòng thì nghiệm robot trên thế giới vì những khả năng ứng dụng to lớn và hiệu
quả của nó. Robot di động tự quản trị là robot có khả năng tự hoạch định đường đi và định vị
thông tin (khả năng tự lập bản đồ và xác định vị trí chính xác của robot) trong quá trình di

chuyển trong môi trường nhằm thực hiện một nhiệm vụ đã được đặt ra từ trước. Với khả năng
này robot di động tự quản trị có thể dùng cho các nhiệm vụ thám hiểm đại dươn...
Thiết kế chế to b điều khin PID ghép ni
giữa máynh và vi điều khin PSoC dùng cho
động cơ robot di động
Nguyn Ngc Hi
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS ngành: K thuật đin t - vin thông; Mã s: 60 52 70
Người hướng dn: PGS.TS. Trn Quang Vinh
m bảo v: 2008
Abstract: Tng quan v k thuật điều khiển, các đặc tính, đặc trưng của một quá trình điều khin, chất lượng
của quá trình điu khin và mt s phương pháp hiệu chnh sm pha, hiu chnh tr pha, hiu chnh sm-tr pha,
b điều chnh P, PI, PD và PID. Nghiên cu và khảo sát đc tính của động cơ một chiều như cấu to, nguyên tc
hoạt động, công suất điện, mômen điện t để xây dng hình toán hc của động một chiu. Tìm hiu u
hơn về b điều khin PID xây dng thuyết điu khin PID cho đng cơ một chiều, xác định tác dng ca
các thành phần điều khin P, I, D lên h thng. Đồng thi thiết kế giao din phn mm bng MATLAB và tìm
được tham s ti ưu cho h thống điều khin động cơ robot di động bng thc nghiệm để hình thành mt h điều
khiển động cơ với độ chính xácn định cao
Keywords: B điều khin; K thut điện t; Máy tính; Vi điều khin; Động cơ robot
Content
M ĐẦU
Các ng dng robot vào cuc sng hin nay hầu như không còn điều mi m. Các robot
được ng dng rng rãi trong sn xut công nghip, phc v cho thám him, y hc trong rt
nhiu nh vực khác. Hin nay, hu hết các h thng t động trong công nghiệp đều s góp
mt ca các robotmang li hiu qu hết sc to ln vi ưu đim như: cung cp kh năng điu
khin chính xác, hiu sut cao th to ra mt h thng sn xut n định. Mt trong nhng
c phát trin ng dng robot công nghiệp đin hình Nht Bản. Đến cui năm 1995
khong 387.000 robot ng nghip được s dng ti quc gia y khong 80.000 robot
công nghiệp được s dng ti M cùng thi điểm đó.
Bên cạnh các robot được nghiên cu và chế to đ ng dng trong công nghip, các robot
di động t qun tr (hay robot thông minh nhân to) hiện ng đang là mi quan tâm đặc bit
ca hu hết các phòng tnghim robot trên thế gii nhng kh năng ng dng to ln và hiu
qu ca nó. Robot di động t qun tr robot kh năng t hoạch định đường đi định v
thông tin (kh năng t lp bản đồ và xác định v trí chính xác ca robot) trong quá trình di
Thiết kế chế tạo bộ điều khiển PID ghép nối giữa máy tính và vi điều khiển PSoC dùng cho động cơ robot di động - Trang 2
Thiết kế chế tạo bộ điều khiển PID ghép nối giữa máy tính và vi điều khiển PSoC dùng cho động cơ robot di động - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thiết kế chế tạo bộ điều khiển PID ghép nối giữa máy tính và vi điều khiển PSoC dùng cho động cơ robot di động 9 10 933