Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2 - THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1.

Sơ đồ logic

1

DOCGIA(MADOCGIA, HOTEN, MALOAIDOCGIA, NGAYSINH,
DIACHI, EMAIL, NGAYHETHAN)
LOAIDOCGIA(MALOAIDOCGIA, TENLOAIDOCGIA)
SACH(MASACH, TENSACH, MATHELOAI, TACGIA, NHAXUATBAN,
NAMXUATBAN, NGAYNHAN, SOLUONG)
THELOAI(MATHELOAI, TENTHELOAI)
MUONSACH(MADOCGIA, MASACH, NGAYTRA)
THAMSONGUYEN(MATHAMSO, TENTHAMSO, GIATRI)

2.2.

Chi tiết các bảng

Bảng DOCGIA :
Thuộc tính
MADOCGIA
HOTEN
MALOAIDOCGIA
NGAYSINH
DIACHI
EMAIL
NGAYHETHAN

Kiểu dữ liệu
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Ngày tháng
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Ngày tháng

Miền giá trị
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 50 ký tự
Tối đa 10 ký tự

Kiểu dữ liệu
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự

Miền giá trị
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 50 ký tự

Tối đa 50 ký tự
Tối đa 50 ký tự

Bảng LOAIDOCGIA :
Thuộc tính
MALOAIDOCGIA
TENLOAIDOCGIA

2

Bảng SACH :
Thuộc tính
MASACH
TENSACH
MATHELOAI
TACGIA
NHAXUATBAN
NAMXUATBAN
NGAYNHAN
SOLUONG

Kiểu dữ liệu
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Ngày tháng
Ngày tháng
Số nguyên

Miền giá trị
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 50 ký tự
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 50 ký tự
Tối đa 50 ký tự

Kiểu dữ liệu
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự

Miền giá trị
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 50 ký tự

Kiểu dữ liệu
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Ngày tháng

Miền giá trị
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 10 ký tự

Kiểu dữ liệu
Chuỗi ký tự
Chuỗi ký tự
Số nguyên

Miền giá trị
Tối đa 10 ký tự
Tối đa 50 ký tự

Sau NAMXUATBAN

Bảng THELOAI :
Thuộc tính
MATHELOAI
TENTHELOAI
Bảng MUONSACH :
Thuộc tính
MADOCGIA
MASACH
NGAYTRA
Bảng THAMSONGUYEN :
Thuộc tính
MATHAMSO
TENTHAMSO
GIATRI

3

Nội dung bảng THAMSONGUYEN khi chuyển giao cho phần mềm :
MATHAMSO
TS01
TS02
TS03
TS04
TS05
TS06

TENTHAMSO
TUOITOITHIEU
TUOITOIDA
THOIHANTHE
THOIHANXUATBAN
SOSACHMUONTOIDA
THOIGIANMUONTOIDA

GIATRI
18
55
6
8
5
4

4

2.3.

Biểu đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế theo phần mềm Microsoft
Access

5

...
Chương 2 - THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
2.1. Sơ đồ logic
1
Thiết kế cơ sở dữ liệu - Trang 2
Thiết kế cơ sở dữ liệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết kế cơ sở dữ liệu 9 10 844