Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thieát keá moät nghieân cöùu
trong khoa hoïc moâi tröôøng
ng

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM

Caùch tieáp caän
ch
Laø caùch thöùc maø nghieân cöùu ñöôïc thöïc
ch
hieän
Giuùp ngöôøi nghieân cöùu ñi ñuùng höôùng
ng
ng
vaø hoaøn thaønh keá hoaïch ñaõ laäp ra
nh
ch

Thieát keá nghieân cöùu
Taïo ra neàn taûng cuûa toaøn boä nghieân cöùu seõ
ng
ñöôïc thöïc hieän
Giuùp thöïc hieän coâng vieäc deã daøng trong moät
ng
ñònh höôùng coù heä thoáng
ng
ng
Moät khi thieát keá nghieân cöùu ñöôïc hoaøn thaønh
nh
thì coâng vieäc nghieân cöùu seõ baét ñaàu.

Thieát keá vaø phaùt trieån
caùc coâng cuï khaûo saùt

Phaùt trieån
baûng caâu hoûi

Phaùt trieån keá
hoaïch phoûng vaán

Caùc nguoàn
döõ lieäu

Choïn maãu

Thu thaäp soá lieäu

Thieát keá
khaûo saùt

Soá löôïng

Caùc phaân tích
ban ñaàu

Phaân tích

Phaân tích döõ lieäu

Caùc keát quaû

Chaát löôïng

Thaûo luaän vaø
phaùt trieån moâ hình

Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu

Löu yù trong quaù trình thieát keá
nghieân cöùu
Khoâng phaûi taát caû lyù thuyeát, kyõ thuaät vaø
thoâng tin veà chuû ñeà nghieân cöùu ñeàu caàn thieát
phaûi ñem ra aùp duïng
ng
Ngöôøi nghieân cöùu phaûi xaùc ñònh vaø choïn löïa
phöông phaùp naøo laø höõu ích nhaát cho nghieân
cöùu hieän taïi.
Phaûi kieåm chöùng caùc phöông phaùp tröôùc khi
ng
aùp duïng chuùng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà nghieân
ng
ng
cöùu

Tieáp caän naøo coù theå theo sau ngöôøi
nghieân cöùu
Thaûo luaän vôùi ngöôøi höôùng daãn
ng
Ñoïc caùc baøi baùo môùi nhaát, caùc lyù thuyeát lieân quan, caùc öùng
ng
duïng coù theå ñoái vôùi vaán ñeà hieän taïi
ng
Xem laïi caùc coâng trình nghieân cöùu lieân quan
Caùc tính toaùn lyù thuyeát, thieát keá thí nghieäm, ñoà thò, baûng bieåu
ng
vaø caùc coâng vieäc lieân quan seõ ñöôïc thöïc hieän
Vieát baùo caùo tieán ñoä coâng vieäc
Tham gia vaø trình baøy keá quaû tìm ra ôû caùc hoäi nghò, hoäi thaûo
khoa hoïc

Ñoái vôùi ngöôøi nghieân cöùu
Cung caáp thoâng tin môùi cho ngöôøi höôùng daãn
ng
Phaûi taäp trung vaøo ñònh höôùng ñaõ vaïch ra,
ng
ch
khoâng neân bò chi phoái bôûi caùc yeáu toá khaùc
Suy nghó thoâng suoát. Ngöôøi nghieân cöùu neân
bieát caùi gì phaûi tìm ra

“Töï taïo nieàm vui trong quaù trình
nghieân cöùu”

Caùch trình baøy yù töôûng
ch
ng
baèng hình aûnh
ng
nh

Söï hình thaønh
möa acid

…vaø taùc haïi cuûa noù

Nöôùc thaûi

Nöôùc saïch

Ñaát ngaäp nöôùc nhaân taïo

Chuoãi thöùc aên

Caùc cô cheá khöû ñoäc arsenic

Ch

Toång hôïp
chuoãi carbon

Arsenic

öùc

Daãn truye...
Thie
Thie
á
á
t
t
ke
ke
á
á
mo
mo
ä
ä
t
t
nghieân
nghieân
c
c
öù
öù
u
u
trong
trong
khoa
khoa
ho
ho
ï
ï
c
c
moâi
moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thiết kế một nghiên cứu trong khoa học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 902