Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong tính toán song song và ứng dụng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3647 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong
tính toán song song và ứng dụng
Ngô Thị Nhạn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán - Cơ - Tin học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính
toán;
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển
Năm bảo vệ: 2011
Abstracts. Trình bày tổng quan về xử lý song song, thuật toán song song và giới
thiệu lập trình song song với MPI sử dụng Visual của Microsoft. Trình bày về các
thuật toán thiết kế cho nhân ma trận thưa với véc tơ song song. Trình bày một số
kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với
véc tơ song song.
Keywords. Nhân ma trận; Véctơ; Tính toán song song; Toán tin
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Việc nghiên cứu thiết kế các máy tính song song, và các thuật toán song song cũng
như các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình song song bắt đầu được quan tâm từ những
năm 70, cho đến nay các ứng dụng của chúng đã lan rộng khắp các lĩnh vực của đời sống
như đánh giá khả năng rủi ro về tài chính: dùng để mô hình hoá các xu hướng trên thị
trường… Hỗ trợ quyết định như phân tích thị trường, dự báo thời tiết… Trí tuệ nhân tạo
như thiết kế robot… Xử lý ảnh ứng dụng trong công nghệ nhận dạng… Điều khiển tự
động… Mô phỏng, trình chiếu hệ thống lớn … Bài toán nh ân ma tr ận th ưa v ới v éc t ơ,
hay gặp trong các lời giải lặp của hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình giá trị
riêng, véc tơ riêng... Khi ma trận kích thước lớn, việc thực hiện nhân ma trận với véc tơ
lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu khối lượng xử lý lớn mà xử lý tuần tự không đáp ứng
được vì vậy việc nhân ma trận thưa với véc tơ song song là cần thiết và có vai trò quan
trọng.
Trong phạm vi luận văn này trình bày ba phần chính, Chƣơng 1 trình bày tổng quan
về xử lý song song, thuật toán song song và giới thiệu lập trình song song với MPI sử
dụng Visual của Microsoft; Chƣơng 2 trình bày về các thuật toán thiết kế cho nhân ma
trận thưa với véc tơ song song; Chƣơng 3 trình bày một số kết quả thực nghiệm trên một
số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với véc tơ song song.

Chƣơng 1 - TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ SONG SONG
Chương này trình bày một số kiến thức tổng quan về xử lý song song bao gồm hệ
thống song song, các mô hình lập trình song song, nguyên lý thiết kế thuật toán song
song và kiến trúc cụm máy tính của trung tâm tính toán hiệu năng cao. Luận văn đã giới
thiệu về giao diện truyền thông điệp MPI nhằm mục đích áp dụng lập trình MPI với ngôn
ngữ C cho bài toán nhân ma trận thưa với v...
Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong
tính toán song song và ứng dụng
Ngô Thị Nhạn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán - - Tin học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính
toán;
Mã số: 60 46 35
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển
Năm bảo vệ: 2011
Abstracts. Trình y tổng quan về xử song song, thuật toán song song giới
thiệu lập trình song song với MPI sử dụng Visual của Microsoft. Trình y về các
thuật toán thiết kế cho nhân ma trận thưa với véc song song. Trình bày một số
kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với
véc tơ song song.
Keywords. Nhân ma trận; Véctơ; Tính toán song song; Toán tin
Content
LỜI MỞ ĐẦU
Việc nghiên cứu thiết kế các máy tính song song, các thuật toán song song cũng
như các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình song song bắt đầu được quan tâm từ những
năm 70, cho đến nay các ứng dụng của chúng đã lan rộng khắp các lĩnh vực của đời sống
như đánh giá khả năng rủi ro về tài chính: dùng để hình hoá các xu hướng trên thị
trường… Hỗ trợ quyết định như phân tích thị trường, dự báo thời tiết… Trí tuệ nhân tạo
như thiết kế robot… Xử lý ảnh ứng dụng trong công nghệ nhận dạng… Điều khiển tự
động… Mô phỏng, trình chiếu hệ thống lớn … Bài toán nh ân ma tr ận th ưa v ới v éc t ơ,
hay gặp trong các lời giải lặp của hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình giá trị
riêng, c riêng... Khi ma trận kích thước lớn, việc thực hiện nhân ma trận với véc
lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu khối lượng xử lớn xử lý tuần tự không đáp ứng
được vậy việc nhân ma trận thưa với véc song song cần thiết vai trò quan
trọng.
Trong phạm vi luận văn này trình bày ba phần chính, Chƣơng 1 trình bày tổng quan
về xlý song song, thuật toán song song giới thiệu lập trình song song với MPI sử
dụng Visual của Microsoft; Chƣơng 2 trình bày về c thuật toán thiết kế cho nhân ma
trận thưa với véc song song; Chƣơng 3 trình bày một số kết quả thực nghiệm trên một
số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với véc tơ song song.
Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong tính toán song song và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong tính toán song song và ứng dụng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thiết kế nhân ma trận thưa với véctơ trong tính toán song song và ứng dụng 9 10 372