Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và triển khai kho dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết kế và triển khai kho dữ liệu khách hàng
sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Nguyễn Văn Trung
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Hữu Đạo
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Trình bày tổng quan về thị trường viễn thông, dữ liệu của ngành viễn
thông, công cụ và phương pháp xây dựng kho dữ liệu (DWH). Tổng quan về DWH
bao gồm: định nghĩa, đặc tính, lợi ích, xu hướng tương lai, kiến trúc, tổ chức lô gic,
tổ chức vật lý của DWH. Phân tích, thiết kế và triển khai DWH khách hàng sử dụng
dịch vụ viễn thông qua tìm hiểu về hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng
(CCBS), xác định yêu cầu phân tích, thiết kế mô hình dữ liệu dựa trên các yêu cầu
phân tích và cơ sở dữ liệu của CCBS, thiết kế mô hình vật lý, thiết kế trích xuất
chuyển đổi và nạp số liệu từ hệ thống CCBS vào DWH, xây dựng công cụ báo cáo,
tra cứu động và quản trị hệ thống, cài đặt và triển khai DWH. Trình bày các kết quả
về một số giao diện của công cụ báo cáo, tra cứu, quản trị hệ thống, một số báo cáo
phân tích, và hướng phát triển tiếp theo của đề tài.
Keywords. Công nghệ thông tin; Dịch vụ viễn thông; Kho dữ liệu; Khách hàng;
Việt Nam

Content
MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thông tin là yếu tố sống còn đối với bất kỳ một
doanh nghiệp nào. Việc nắm bắt thông tin giúp cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược
kinh doanh cho mình một cách chính xác.
Sự ra đời của công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse - DWH) trong những năm gần
đây đã đáp ứng nhu cầu quản lý, lưu trữ một khối lượng dữ liệu lớn và có khả năng khai thác
dữ liệu đa chiều và theo chiều sâu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà quản lý.
Trong nước hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang nghiên cứu, tiến hành triển
khai hệ thống DWH.
Đối với nước ngoài, hệ thống kho dữ liệu được áp dụng từ lâu và đã phát huy được
những hiệu quả rất lớn giúp ích cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược kinh
doanh cũng như việc nghiên cứu phát triển các ứng dụng.
Đối với Tổng công ty Bưu chĩnh Viễn thông Việt Nam (VNPT), xây dựng hệ thống
Data Warehouse có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài việc thu thập lưu trữ các thông tin từ
các hệ thống như Tính cước và chăm sóc khách hàng nói chung và các hệ thống khác nói

riêng hệ thống DWH còn cung cấp các thông tin hữu ích giúp cho các nhà phát triển cập nhật
các thay đổi hệ thống một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa, hệ thống còn cung cấp cho nhà
quản lý những thô...
Thiết kế và triển khai kho d liệu khách hàng
s dng dch v viễn thông của Tổng Công ty
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Nguyễn Văn Trung
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dn: PGS.TS. Đặng Hữu Đạo
Năm bảo v: 2008
Abstract. Trình y tổng quan v th trường viễn thông, dữ liu ca ngành viễn
thông, công cụ phương pháp xây dựng kho d liu (DWH). Tng quan v DWH
bao gồm: định nghĩa, đặc tính, lợi ích, xu hướng tương lai, kiến trúc, tổ chức gic,
t chc vật lý của DWH. Phân tích, thiết kế triển khai DWH khách hàng sử dng
dch v viễn thông qua tìm hiểu v h thống tính cước chăm sóc khách hàng
(CCBS), xác định yêu cầu phân tích, thiết kế hình dữ liu dựa trên các yêu cầu
phân ch sở d liu ca CCBS, thiết kế hình vật lý, thiết kế trích xuất
chuyển đổi nạp s liu t h thống CCBS vào DWH, xây dựng công cụ báo cáo,
tra cứu động và quản tr h thống, cài đặt triển khai DWH. Trình y các kết qu
v mt s giao din của công c báo cáo, tra cứu, qun tr h thng, mt s báo o
phân tích, và hướng phát trin tiếp theo của đề tài.
Keywords. Công nghệ thông tin; Dch v viễn thông; Kho d liu; Khách hàng;
Vit Nam
Content
M ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thông tin yếu tố sống còn đối với bất kỳ một
doanh nghiệp nào. Việc nắm bắt thông tin giúp cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược
kinh doanh cho mình một cách chính xác.
Sự ra đời của công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse - DWH) trong những năm gần
đây đã đáp ứng nhu cầu quản lý, lưu trữ một khối lượng dữ liệu lớn khả năng khai thác
dữ liệu đa chiều và theo chiều sâu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà quản lý.
Trong nước hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang nghiên cứu, tiến hành triển
khai hệ thống DWH.
Đối với nước ngoài, hệ thống kho dữ liệu được áp dụng từ lâu đã phát huy được
những hiệu qurất lớn giúp ích cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược kinh
doanh cũng như việc nghiên cứu phát triển các ứng dụng.
Đối với Tổng công ty Bưu chĩnh Viễn thông Việt Nam (VNPT), xây dựng hệ thống
Data Warehouse ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài việc thu thập lưu trữ các thông tin từ
các hệ thống như Tính cước chăm sóc khách hàng nói chung các hệ thống khác nói
Thiết kế và triển khai kho dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và triển khai kho dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thiết kế và triển khai kho dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 9 10 61