Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế, vận dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT KẾ, VẬN DỤNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Các nguyên tắc của thế giới quan duy vật biện chứng là: nguyên tắc khách quan,
và nguyên tắc phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân tố chủ quan
*Nguyên tắc khách quan: Từ quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật
chất và ý thức rút ra nguyên tắc khách quan. Nguyên tắc khách quan trước nhất thừa
nhận vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức. Nó đòi hỏi trong hoạt động nhận thức
sự vật phải nhận thức nó vốn như nó có, không tô hồng, không bôi đen, không lấy ý
muốn chủ quan áp đặt cho sự vật. Trong hoạt động thực tiễn phải tôn trọng quy luật
khách quan, phải xuất phát từ thực tế khách quan, không được lấy mong muốn chủ quan
thay cho hiện thực khách quan. Đặc biệt trong hoạt động thực tiễn luôn luôn phải hành
động theo quy luật khách quan. Không được lấy ý chí chủ quan thay thế cho quy luật
khách quan.
*Nguyên tắc phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan:
Việc thực hiện nguyên tắc khách quan không có nghĩa là quan điểm khách quan xem nhẹ
tính năng động, sáng tạo của ý thức mà nó còn đòi hỏi phát huy tính năng động, sáng
tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan. Bởi vì, quá trình đạt tới tính khách quan đòi hỏi
chủ thể phải phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc tìm ra những biện pháp, những
con đường để từng bước thâm nhập sâu vào bản chất của sự vật, phục vụ cho nhu cầu của
con người, đồng thời sử dụng hiệu quả các điều kiện, sức mạnh vật chất khách quan, sức
mạnh của quy luật … để phục vụ cho các mục tiêu, mục đích khác nhau của con người.
Như vậy, vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau và mối liên hệ đó
tuân theo các quy luật khách quan vốn có của nó. Nếu trong nhận thức và hoạt động thực
tiễn, chúng ta tuyệt đối hóa, cường điệu hóa vai trò của vật chất, không thấy được tính
năng động sáng tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan sẽ rơi vào bệnh bảo thủ trì trệ.
Ngược lại, nếu trong nhận thức hoạt động thực tiễn mà tuyệt đối hóa vai trò của ý thức
trong quan hệ với vật chất sẽ mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí
Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ có nguyên nhân từ sự yếu kém
lạc hậu về tư duy lý luận, tri thức lý luận không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Sự
giản đơn yếu kém về lý luận thể hiện ở chổ : hiểu và vận dụng chưa đúng lý luận, chưa
chú ý tiếp thu kế thừa những thành tựu, kỹ thuật công nghệ mới của nhân loại, thậm chí
còn có định kiến phủ nhận một cách cực đoan những thành tựu đó, chưa chú ý tổng kết
những cái mới từ ...
THIT K, VN DNG H THNG K TOÁN
DOANH NGHIP VIT NAM
Các nguyên tc ca thế gii quan duy vt bin chng là: nguyên tc khách quan,
và nguyên tc phát huy tính năng đng, sáng to ca nhân t ch quan
*Nguyên tắc khách quan: Từ quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật
chất ý thức rút ra nguyên tắc khách quan. Nguyên tắc khách quan trước nhất thừa
nhận vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức. đòi hỏi trong hoạt động nhận thức
sự vật phải nhận thức vốn như có, không hồng, không bôi đen, không lấy ý
muốn chủ quan áp đặt cho sự vật. Trong hoạt động thực tiễn phải tôn trọng quy luật
khách quan, phải xuất phát từ thực tế khách quan, không được lấy mong muốn chủ quan
thay cho hiện thực khách quan. Đặc biệt trong hoạt động thực tiễn luôn luôn phải hành
động theo quy luật khách quan. Không được lấy ý chí chủ quan thay thế cho quy luật
khách quan.
*Nguyên tắc phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan:
Việc thực hiện nguyên tắc khách quan không nghĩa quan điểm khách quan xem nhẹ
tính năng động, sáng tạo của ý thức mà còn đòi hỏi phát huy tính năng động, sáng
tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan. Bởi vì, quá trình đạt tới tính khách quan đòi hỏi
chủ thể phải phát huy tính ng động, sáng tạo trong việc tìm ra những biện pháp, những
con đường để từng bước thâm nhập sâu vào bản chất của sự vật, phục vụ cho nhu cầu của
con người, đồng thời sử dụng hiệu quả các điều kiện, sức mạnh vật chất khách quan, sức
mạnh của quy luật … để phục vụ cho các mục tiêu, mục đích khác nhau của con người.
Như vậy, vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau và mối liên hệ đó
tuân theo các quy luật khách quan vốn có của nó. Nếu trong nhận thức và hoạt động thực
tiễn, chúng ta tuyệt đối hóa, cường điệu hóa vai trò của vật chất, không thấy được tính
năng động sáng tạo của ý thức, của nhân tố chủ quan s rơi vào bệnh bảo thủ trì trệ.
Ngược lại, nếu trong nhận thức hoạt động thực tiễn tuyệt đối hóa vai trò của ý thức
trong quan hệ với vật chất sẽ mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí
Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ nguyên nhân từ sự yếu kém
lạc hậu về duy luận, tri thức luận không đáp ng được yêu cầu của thực tiễn. Sự
giản đơn yếu kém về luận thể hiện chổ : hiểu vận dụng chưa đúng luận, chưa
chú ý tiếp thu kế thừa những thành tựu, kthuật ng nghệ mới của nhân loại, thậm chí
còn định kiến phủ nhận một cách cực đoan những thành tựu đó, chưa chú ý tổng kết
những cái mới từ sự vận động, phát triển của thực tiễn.
Thiết kế, vận dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế, vận dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thiết kế, vận dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam 9 10 456