Ktl-icon-tai-lieu

Thiết lập danh mục ma trận kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IV. Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh:
1. Giới thiệu ma trận BCG:
- Ma trận BCG được xây dựng vào cuối thập kỷ 60 bởi công ty tư vấn
chiến lược hàng đầu thế giới BCG (Boston Consulting Group). Nguyên tắc cơ
bản của ma trận này chính là đề cập đến khả năng tạo ra lợi nhuận thông qua
việc phân tích danh mục sản phẩm của 1 công ty và đặt nó vào trong 1 ma trận
dựa trên quan hệ giữa tăng trưởng và thị phần của các sản phẩm. Ma trận phân
loại các sản phẩm thành bốn nhóm, hiển thị trên trục thị trường tăng trưởng
và thị phần.
- Danh mục sản phẩm được phân loại thành 4 nhóm và mỗi nhóm thì được
hình tượng hóa một cách dễ hiểu rồi đặt trên bốn phần trên mặt phẳng ma trận.
Mỗi nhóm được đặt ở một góc phần tư riêng tùy thuộc vào thị phần và tốc độ
tăng trưởng trong thị trường của chúng.
2. Mục tiêu chính ma trận BCG:
Xác định những yêu cầu về vốn đầu tư (dòng tiền) và những nơi có thể
tạo ra nguồn đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong cấu trúc kinh doanh
của công ty.
-Phương pháp này bao gồm ba bước:
•

Xác định các lĩnh vực và đơn vị kinh doanh chiến lược, đánh giá triển
vọng và tương lai của chúng.

•

Dựa vào sơ đồ phân loại và sắp xếp các SBU (strategic business unit ) –
“đơn vị kinh doanh chiến lược” trên ma trận.

•

Xây dựng các mục tiêu chiến lược cho các loại SBU.

-Các thành phần trong ma trận:

*Chó:
Trong khu vực này , thi phần sản phẩm là nhỏ , do đó, nó sẽ tốn nhiều
thời gian khó để mở rộng .Doanh nghiệp cũng không thể nào tận dụng
được lợi thế về quy mô sản xuất , vì vậy khó để kiếm lợi nhuận. Mặt
khác , thị trường tăng trưởng thấp, doanh nghiệp cũng phải khó có thể cải
thiện được tình hình chung.
*Bò sữa:
Sản phẩm đang có vị trí tốt nhờ thị phần cao , do đó có thể tự tạo ra
những cơ hội cho mình nhờ vào vị thế người dẫn đầu trong thị trường
.Mặt khác , doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế quy mô sản xuất để
giảm giá thành. Tuy nhiên doanh nghiệp gặp phải khó khăn vì thị trường
không phát triển, giới hạn các cơ hội phát triển sản phẩm.
*Sao:
Sản phẩm có thị phần cao và thị trường cũng đang phát triển mạnh . Đây
là cơ hội lớn để doanh nghiệp đầu tư và khai thác sản phẩm mang lại rất
nhiều lợi nhuận
*Dấu hỏi:
Sản phẩm có cơ hội phát triển tốt vì thị trường đầy tiềm năng đang tăng
trưởng tuy nhiên ngay thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa tạo ra nhiều lợi
nhuận bởi vì thiếu thị phần đủ lớn. Dấu hỏi có thể trở thành ngôi sao rồi
cuối cùng thành bò sữa khi được đầu tư cao , nhưng cũng có thể vẫn chỉ
là dấu hỏi .Đối với loại này ,doanh nghiệp cần ...
IV. Thi t l p ma tr n danh m c kinh doanh:ế
1. Gi i thi u ma tr n BCG:
- Ma tr n BCG đ c xây d ng vào cu i th p k 60 b i công ty t v n ượ ư
chi n l cng đ u th gi i BCG (Boston Consulting Group). Nguyên t c cế ượ ế ơ
b n c a ma tr n này chính là đ c p đ n kh ng t o ra l i nhu n thông qua ế
vi c phân tích danh m c s n ph m c a 1 công ty và đ t nó vào trong 1 ma tr n
d a trên quan h gi a tăng tr ng và th ph nưở c a các s n ph m. Ma tr n phân
lo i các s n ph m thành b n nhóm, hi n th trên tr c th tr ng ườ tăng tr ngưở
th ph n .
- Danh m c s n ph m đ c phân lo i thành 4 nhóm và m i nhóm thì đ c ượ ượ
nh t ng hóa m t cách d hi u r i đ t trên b n ph n trên m t ph ng ma tr n.ượ
M i nhóm đ c đ t m t góc ph n t riêng tùy thu c vào th ph n và t c đ ượ ư
tăng tr ng trong th tr ng c a chúngưở ườ .
2. M c tiêu chính ma tr n BCG:
c đ nh nh ng yêu c u v v n đ u t (dòng ti n) và nh ng n i có th ư ơ
t o ra ngu n đ u t lĩnh v c kinh doanh khác nhau trong c u trúc kinh doanh ư
c a công ty.
-Ph ng pháp này bao g m ba b c:ươ ướ
Xác đ nh các lĩnh v c và đ n v kinh doanh chi n l c, đánh giá tri n ơ ế ượ
v ng và t ng lai c a chúng. ươ
D a vào s đ phân lo i và s p x p các ơ ế SBU (strategic business unit )
đ n v kinh doanh chi n l cơ ế ượ trên ma tr n.
Xây d ng các m c tiêu chi n l c cho các lo i SBU. ế ượ
-Các thành ph n trong ma tr n:
Thiết lập danh mục ma trận kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết lập danh mục ma trận kinh doanh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thiết lập danh mục ma trận kinh doanh 9 10 232