Ktl-icon-tai-lieu

Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm
nhìn từ góc độ tƣ duy nghệ thuật
Lê Thu Phƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Thành
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tập hợp và khảo sát toàn bộ thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm
nhằm giúp ngƣời đọc có đƣợc thông tin chính xác nhất về văn bản thơ, từ đó có thể
giải mã thơ với tinh thần khách quan, khoa học và tránh cái nhìn một chiều. Đi sâu
tìm hiểu về cảm hứng chủ đạo và cái tôi trữ tình trong thơ trên báo Nhân văn và tập
san Giai phẩm để có thể nhận thấy những nét gần gũi và khác biệt với cảm hứng và
cái tôi trữ tình của văn học cách mạng chính thống. Đi sâu tìm hiểu các biểu tƣợng
và ngôn ngữ thơ trong những thử nghiệm mới của các nhà thơ có tên trên báo Nhân
văn và tập san Giai phẩm, hiểu đúng và đánh giá đƣợc những sáng tạo nghệ thuật mà
các bậc tiền bối đã để lại.
Keywords. Văn học Việt Nam; Thơ; Nghiên cứu văn học; Tƣ duy nghệ thuật

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Từ trƣớc tới nay các nhà thơ, giới nghiên cứu văn học và ngay cả những ngƣời dân
thƣờng khi nhắc tới Nhân văn – Giai phẩm đều rất e dè. Bởi vì khi nhắc tới cụm từ Nhân
văn – Giai phẩm ngƣời ta đều nghĩ tới một vụ án văn chƣơng mang tính chất chính trị.
“Những đứa con tinh thần” của họ “chào đời” chẳng mấy khi đƣợc bình yên kể từ sau khi
báo Nhân văn và tập san Giai phẩm bị đóng cửa. Không những thế có nhà thơ phải đi tù
vì những sáng tạo của mình. Báo Nhân văn và tập san Giai phẩm bị cấm lƣu hành ngay
sau vụ Nhân văn – Giai phẩm.
Giá trị sáng tạo của các nhà thơ Nhân văn – Giai phẩm đã từng bƣớc đƣợc ghi
nhận. Những bài thơ của họ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm đã đƣợc in lại trong từng
tập thơ của mỗi tác giả. Tuy nhiên, các ấn phẩm Nhân văn, Giai phẩm thì còn lại rất ít. Việc
đánh giá, nhìn nhận lại giá trị của thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm là việc cần thiết.
Giải quyết đƣợc vấn đề này chúng ta sẽ hiểu hơn về thơ văn một giai đoạn, một hiện tƣợng văn
chƣơng và dòng chảy của Văn học Việt Nam hiện đại.

1

Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm giữ một vị trí quan trọng, đặc biệt là ở các
tập san Giai phẩm, số lƣợng thơ lớn hơn văn xuôi. Vì vậy, chúng tôi chọn tất cả các bài thơ trên
báo Nhân văn và tập san Giai phẩm làm đối tƣợng cho đề tài nghiên cứu của mình.
Sáng tác thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm là một đối tƣợng mới mẻ, phức
tạp. Tìm hiểu thơ trên báo Nhân văn và tập san Gia...
1
Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm
nhìn từ góc độ tƣ duy nghệ thuật
Lê Thu Phƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Thành
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tập hợp khảo sát toàn bộ thơ trên báo Nhân văn tập san Giai phẩm
nhằm giúp ngƣời đọc đƣợc thông tin chính xác nhất về văn bản thơ, từ đó th
giải thơ với tinh thần khách quan, khoa học tránh cái nhìn một chiều. Đi sâu
tìm hiểu về cảm hứng chủ đạo cái tôi trữ tình trong thơ trên báo Nhân văn tập
san Giai phẩm để thể nhận thấy những nét gần gũi khác biệt với cảm hứng
cái tôi trữ tình của văn học cách mạng chính thống. Đi sâu tìm hiểu các biểu tƣợng
ngôn ngữ thơ trong những thử nghiệm mới của các nhà thơ tên trên báo Nhân
văn và tập san Giai phẩm, hiểu đúng và đánh giá đƣợc những sáng tạo nghệ thuật mà
các bậc tiền bối đã để lại.
Keywords. Văn học Việt Nam; Thơ; Nghiên cứu văn học; duy nghệ thuật
Content.
PHN M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
T trƣớc tới nay các nhà thơ, giới nghiên cứu văn học và ngay c những ngƣời dân
thƣờng khi nhc tới Nhân văn Giai phẩm đều rất e dè. Bởi khi nhc ti cm t Nhân
văn Giai phm ngƣời ta đều nghĩ tới mt v án văn chƣơng mang tính chất chính trị.
“Những đứa con tinh thần” của h “chào đời” chẳng my khi đƣợc bình yên k t sau khi
báo Nhân văn tập san Giai phm b đóng cửa. Không những thế nhà thơ phải đi
những sáng tạo của mình. Báo Nhân văn tập san Giai phm b cấm lƣu hành ngay
sau v Nhân văn – Giai phm.
Giá trị sáng tạo của các nhà thơ Nhân văn Giai phm đã từng bƣớc đƣợc ghi
nhn. Những bài thơ ca h trên o Nhân văn và tp san Giai phm đã đƣc in li trong tng
tp thơ của mỗi tác gi. Tuy nhiên, các n phm Nhân n, Giai phm thì còn li rt ít. Vic
đánh giá, nhìn nhn li giá tr ca thơ trên báo Nhân văn và tp san Giai phm là vic cn thiết.
Gii quyết đƣc vn đề này chúng ta s hiu hơn v thơ văn mt giai đoạn, mt hin tƣng văn
chƣơng và dòng chy ca Văn hc Vit Nam hin đi.
Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thơ trên báo Nhân văn và tập san Giai phẩm nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật 9 10 530