Ktl-icon-tai-lieu

Thời khóa biểu

Được đăng lên bởi khang9694
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHTN

Học kỳ 1 Năm học 2015-2016 Đợt học 1

Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Sinh viên :
Khóa, lớp :
STT Mã HP

Lớp học phần

Lù Văn Kháng
KTĐ-ĐT_K13A
Số
TC

Thứ 2

Mã sinh viên :
Ngành:
Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

DTC145D5103030019
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Thứ 6

10-12
(C4.301
A C4)

CEE221

2

CAD trong kỹ thuật điện - điện tử-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)

SAM231

Cảm biến và đo lường-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)

14/09/2015
19/09/2015

10-12
(C4.303
A C4)

28/09/2015
03/10/2015

10-12
(C4.201B
C4)

30/11/2015
05/12/2015

10-12
(C4.201B
C4)

14/12/2015
19/12/2015
10/08/2015
29/08/2015

1-3
(C5.401
C5)

07/09/2015
12/09/2015

1-3
(C5.401
C5)

21/09/2015
26/09/2015

1-3
(C5.401
C5)

23/11/2015
28/11/2015

1-3
(C5.401
C5)

07/12/2015
12/12/2015
10/08/2015
03/10/2015
1-3
(C5.401
C5)

3

4

5

APM221

GTC113

EEE231

Cơ ứng dụng-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)

Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ)-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N20)

1-3
(C5.401
C5)

Kỹ thuật điện-điện tử 1-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)

3

07/09/2015
03/10/2015
600000
23/11/2015
19/12/2015
07/12/2015
19/12/2015

2

1

Học phí

400000

1-3
(C5.401
C5)

10-12
(C5.401
C5)

3

Thời gian

10-12
(C4.201
A C4)

1-3
(C5.401
C5)

2

CN

31/08/2015
05/09/2015

CAD trong kỹ thuật điện - điện tử-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01.TH3)

1

Thứ 7

25

1-3
(C5.401
C5)

10/08/2015
03/10/2015

1-3
(C5.401
C5)

23/11/2015
19/12/2015

400000

11-12
(Sân bãi
1 Sân
bãi)

10/08/2015
04/10/2015

11-12
(Sân bãi
1 Sân
bãi)

23/11/2015
20/12/2015

200000

1-3
(C5.401
C5)

10/08/2015
06/09/2015

10-12
(C5.401
C5)

10/08/2015
04/10/2015
600000

5

6

EEE231

THE221

Kỹ thuật điện-điện tử 1-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)

Kỹ thuật nhiêt-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)

3

2

600000

10-12
(C5.401
C5)

23/11/2015
06/12/2015

1-3
(C5.401
C5)

23/11/2015
20/12/2015

4-6
(C5.401
C5)

10/08/2015
03/10/2015

4-6
(C5.401
C5)

23/11/2015
19/12/2015

400000

1-3
(C5.401
C5)

7

MAT123

Tổng cộng:
Viết bằng chữ:

Toán cao cấp 3-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N11)

2

15

10/08/2015
30/08/2015
1-3
(C5.401
C5)

31/08/2015
06/09/2015
400000

1-3
(C5.401
C5)

07/09/2015
04/10/2015

1-3
(C5.401
C5)

23/11/2015
19/12/2015
3000000
Học phí bằng chữ: Ba triệu không đồng chẵn
ngày 3 tháng 8 năm 2015
Sinh viên (ký tên)

Lù Văn Kháng

...
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHTN
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC
Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên
Học kỳ 1 Năm học 2015-2016 Đợt học 1
Sinh viên : Lù Văn Kháng Mã sinh viên : DTC145D5103030019 25
Khóa, lớp : KTĐ-ĐT_K13A Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
STT Mã HP Lớp học phần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Thời gian Học phí
1 CEE221
CAD trong kỹ thuật điện - điện tử-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01.TH3)
2 400000
CAD trong kỹ thuật điện - điện tử-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)
2 SAM231
Cảm biến và đo lường-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)
3 600000
3 APM221
Cơ ứng dụng-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)
2 400000
4 GTC113
Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ)-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N20)
1 200000
5 EEE231
Kỹ thuật điện-điện tử 1-1-15 (K13A.KTĐ-ĐT.D1.N01)
3 600000
Số
TC
10-12
(C4.301
A C4)
31/08/2015
05/09/2015
10-12
(C4.201
A C4)
14/09/2015
19/09/2015
10-12
(C4.303
A C4)
28/09/2015
03/10/2015
10-12
(C4.201B
C4)
30/11/2015
05/12/2015
10-12
(C4.201B
C4)
14/12/2015
19/12/2015
1-3
(C5.401
C5)
10/08/2015
29/08/2015
1-3
(C5.401
C5)
07/09/2015
12/09/2015
1-3
(C5.401
C5)
21/09/2015
26/09/2015
1-3
(C5.401
C5)
23/11/2015
28/11/2015
1-3
(C5.401
C5)
07/12/2015
12/12/2015
1-3
(C5.401
C5)
10/08/2015
03/10/2015
1-3
(C5.401
C5)
07/09/2015
03/10/2015
1-3
(C5.401
C5)
23/11/2015
19/12/2015
10-12
(C5.401
C5)
07/12/2015
19/12/2015
1-3
(C5.401
C5)
10/08/2015
03/10/2015
1-3
(C5.401
C5)
23/11/2015
19/12/2015
11-12
(Sân bãi
1 Sân
bãi)
10/08/2015
04/10/2015
11-12
(Sân bãi
1 Sân
bãi)
23/11/2015
20/12/2015
1-3
(C5.401
C5)
10/08/2015
06/09/2015
10-12
(C5.401
C5)
10/08/2015
04/10/2015
Thời khóa biểu - Trang 2
Thời khóa biểu - Người đăng: khang9694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thời khóa biểu 9 10 521