Ktl-icon-tai-lieu

Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam

Được đăng lên bởi Hung Dinh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6057 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người đảng viên trung thành
và gương mẫu của cách mạng Việt Nam đã dành trọn cuộc đời mình cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân.
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa của nhân loại, bởi vậy nó là tài sản
vô giá của Đảng và nhân dân ta.
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự thắng lợi của cách
mạng Việt Nam một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ
Chí Minh.Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước – nhân văn Việt Nam và
khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết
không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị
áp bức trên toàn thế giới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trong suốt cuộc
đời hoạt động cách mạng của Người. Đó là sản phẩm tổng hòa của những
điều kiện khách quan và chủ quan,của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh
hoa văn hóa nhân loại. Cùng với thực tiễn dân tộc và thời đại được Hồ Chí
Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với một phương pháp khoa học,
biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện
đại.Đối với cách mạng Việt Nam,tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò càng
vô cùng to lớn và quan trọng,không những là kim chỉ nam cho hành
động,chiến lược của cuộc kháng chiến trường kì mà còn là cơ sở đánh giá
phẩm chất đạo đức chiến sĩ cách mạng.Việc hình thành cơ bản tư tưởng về
cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1921- 1930 góp phần
quyết định tới việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi của Đảng
và Bác Hồ

1

- TÓM TẮT CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
1. Tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh (1890-1969).
Lúc nhỏ Người tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất
Thành . Người sinh ra trong một gia đình tri thức yêu nước, nguồn gốc nông
dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống
đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến.
Hoàn cảnh xã hội và nền giáo dục từ gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến
nhận thức của Người ngay từ thời niên thiếu. Với lòng yêu nước nồng nàn,
sự sáng suốt về chính trị, Người đã suy nghĩ về những phong trào thời bấy
giờ và Người đã quyết định ra đi tìm con đường đúng đắn cứu nước.
Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng.
Người đã sang Pháp và nhiề...
LỜI MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người đảng viên trung thành
và gương mẫu của cách mạng Việt Nam đã dành trọn cuộc đời mình cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân.
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa của nhân loại, bởi vậy nó là tài sản
vô giá của Đảng và nhân dân ta.
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự thắng lợi của cách
mạng Việt Nam một phần là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ
Chí Minh.Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước – nhân văn Việt Nam và
khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết
không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị
áp bức trên toàn thế giới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trong suốt cuộc
đời hoạt động cách mạng của Người. Đó là sản phẩm tổng hòa của những
điều kiện khách quan và chủ quan,của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh
hoa văn hóa nhân loại. Cùng với thực tiễn dân tộc và thời đại được Hồ Chí
Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với một phương pháp khoa học,
biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện
đại.Đối với cách mạng Việt Nam,tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò càng
vô cùng to lớn và quan trọng,không những là kim chỉ nam cho hành
động,chiến lược của cuộc kháng chiến trường kì mà còn là cơ sở đánh giá
phẩm chất đạo đức chiến sĩ cách mạng.Việc hình thành cơ bản tư tưởng về
cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1921- 1930 góp phần
quyết định tới việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi của Đảng
và Bác Hồ
1
Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam - Người đăng: Hung Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thời kì hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam 9 10 563