Ktl-icon-tai-lieu

thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu hđnd

Được đăng lên bởi Thanh Truc Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN BÌNH

Số:

/TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện Yên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân ngày
25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình nhiệm kỳ
2016-2021 thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, mẫu hồ sơ người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:
1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:
Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm:
a) Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 (theo
mẫu số 5/BCĐBHĐND);
b) Sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo
mẫu số 6/BCĐBHĐND), có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức,
đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng
cử thường trú;
c) Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo
mẫu 7/BCĐBHĐND);
d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân (theo mẫu số 8/BCĐBHĐND);
đ) Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 03 ảnh chân dung màu, nền
trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).
e) Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo
hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử.
2. Thời gian nhận hồ sơ:
Bắt đầu từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày
13 tháng 3 năm 2016. Riêng thứ bẩy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 và chủ nhật,

ngày 13 tháng 3 năm 2016, Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu
cử) trực tiếp nhận hồ sơ người ứng cử.
3. Địa điểm:
Tại Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử: Phòng Nội vụ huyện Yên Bình.
4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xa: Nộp sơ
ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã, thị trấn nơi ứng cử.
Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình khóa XX
nhiệm kỳ 2016-2021 thông báo để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
biết và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Ban TTUBMTTQ huyện;
- Ủy ban bầu cử huy...




 !"#$%&'(%)*+$+,!

Yên Bnh, ngày 16 tháng 02 năm 2016
-.
+/0102*34524067* $+89:*1;/0<*1!=4)0>06? 048*1*+@*'@*
+?AB*C*D*+E+F23*+0B7EGHIJK%HIHJ
 !"#$#!%
&'(&)*'+
,!"-.%/0**&1&)*(2*3!%*4"5!)*6&)*(
789%8":;!<"=>!!%"?"@8
AB2!"#$#5CD"E6?F&)*(&)&*G
9%8 !"#$#"%EHIJ""E6?F
&)*(&)&*">!5K";!8L-86D" 0ML6N" 0M!:;!
 !"#$#"%EHIJ""E6?F&)*(&)&*<"":08
JL89:<*1!=4)0>06? 048*1*+@*'@*M
 0M! !"#$#! 6
8OM! !"#$#"E6?F&)*(&)&*P"QK
6N0',RO+
OM%/STS-"U!:;! !"#$#P"QK
6N0(,ROL@@!$C!5DS8V5"78M.8LW"L
M-M!:;!>!5"KX9%8"#$#CDVYM!:;!
":;!Z[+
O0@6\U!:;! !"#$#P"QK
6N],RO+
$O^?I?"80^L""D78!:;! !"#
$#P"QK6N0_,RO+
O`a 0M!78!:;!@)3^""#$!6L=
Z\!b46V(6P?">!?^"$5ZIM%/STS-"0@6\OG
QO,!:;!"c"EE?I?"85$!%7L"d"V5"QK
":U!$NZK!56N^0$<!ZK!" 0M!G
HL+/0102**+#*+89:M
\e!%*]"5!)&6&)*(?/"[KS[*]!;))!%
*3"5!36&)*(GfI!"g%L!%*&"5!36&)*("7"L
thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu hđnd - Trang 2
thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu hđnd - Người đăng: Thanh Truc Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu hđnd 9 10 417