Ktl-icon-tai-lieu

THỐNG KÊ MÔ TẢ - SPSS

Được đăng lên bởi nguyen-hoang-long
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 9095 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Bài 3
THỐNG KÊ MÔ TẢ
1. Kiểm tra dữ liệu (Explore)
2. Bảng phân bố tần suất
3. Mô tả dữ liệu (Descriptive)
4. Lập bảng nhiều chiều cho các biến một trả lời
5. Lập bảng cho biến nhiều trả lời
6. Tác vụ xoay bảng trên Ouput Viewer
Download trọn bộ SPSS 19+crack và ebooks – articles tại

http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n

Bài tập tình huống.
• Dưới đây là số liệu về độ tuổi của các bệnh nhân đến khám
ở bệnh viện A vào ngày 20/8/2008
32

45

53

60

79

73

73

53

61

48

51

49

62

72

37

70

38

66

52

33

78

45

65

47

64

47

61

75

57

64

Yêu cầu :
Xây dựng biểu đồ thân lá
Xây dựng bảng phân bố tần số thích hợp
Vẽ các đồ thị biểu diễn tần số và tần số tích lũy, tần suất tích lũy
Cho nhận xét về phân bố tuổi của các bệnh nhân nói trên

1. Kiểm tra dữ liệu
(Explore)
Để nhận dạng và phát hiện sai sót trong dữ liệu, ta có ba
cách hiển thị dữ liệu như sau:
• Biểu đồ Histogram
• Sơ đồ cành và lá (Stem-and-leaf plot)
• Sơ đồ Boxplot (hộp ria mèo)

Download trọn bộ IBM SPSS v19+crack và ebooks – articles tại

http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n

Sử dụng công cụ
Statistics

Download trọn bộ IBM SPSS v19+crack và ebooks – articles tại

http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n

Để kiểm tra dữ liệu
Chọn trên menu Analyze/Descriptive Statistic/Explore… để mở
hộp thoại Explore: Các biến trong tập dữ liệu xuất hiện trong h ộp bên
trái. Chọn một hay nhiều biến đưa vào ô Dependent list, các biến cần
quan sát sẽ được liệt kê trong ô này. Chúng ta c ũng có th ể tách các
quan sát thành các nhóm nhỏ riêng bi ệt để ki ểm tra d ựa vào các giá tr ị
của các biến kiểm soát sẽ được đưa vào ô Factor List.
Có thể lần ra các quan sát này
bằng cách gán nhãn cho nó
bằng gía trị của một biến nào
đó, biến này sẽ được đưa vào
trong ô label cases by.
Ô Display, cho phép chúng ta
chọn cách hiễn thị kết quả, các
tham sô thống kê (Statistic),
hoặc đồ thị (Plot), SPSS mặc
định là hiễn thị cả hai

Để kiểm tra dữ liệu (tt)

Download trọn bộ IBM SPSS v19+crack và ebooks – articles tại

http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n

Sử dụng công cụ Statistics cho phép
lựa chọn các thống kê hiển thị
Descriptives: Cho phép ta hiễn thị các giá trị thống kê như giá trị trung
bình, khoảng tin cậy, trung vị, trung bình giãn l ược, giá tr ị nh ỏ nh ất, l ớn
nhất, khoảng biến thiên, các bách phân vị
M-estimators: Hiễn thị giá trị trung bình theo trọng số (gán các tr ọng
số khác nhau cho các giá trị quan sát tùy theo khoảng cách c ủa nó đến
giá trị trung bình, càng xa trọng số càng nh ỏ...
Bài 3
Bài 3
THỐNG KÊ MÔ T
THỐNG KÊ MÔ T
1. Ki m tra d li u (Explore)
2. B ng phân b t n su t
3. Mô t d li u (Descriptive)
4. L p b ng nhi u chi u cho các bi n m t tr l i ế
5. L p b ng cho bi n nhi u tr l i ế
6. Tác v xoay b ng trên Ouput Viewer
Download trọn bộ SPSS 19+crack và ebooks – articles tại
http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n
THỐNG KÊ MÔ TẢ - SPSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỐNG KÊ MÔ TẢ - SPSS - Người đăng: nguyen-hoang-long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
THỐNG KÊ MÔ TẢ - SPSS 9 10 958