Ktl-icon-tai-lieu

Thông số kỹ thuật thang máy

Được đăng lên bởi namktyersin
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 4 lần
n
e .v
ww
w.
tn
n
e .v
ww
w.
tn

CHUNG CƯ 9T 1, HÀ NỘI

ww
w.
tn

e.v

n

Thông Số Kỹ Thuật

ww

w.

tn

e.v

n

CHUNG CƯ TÂN KIÊN, TP.HCM

ww

w.

tn

e.v
n

CHUNG CƯ TÂN TẠO, TP.HCM

e.v
n

ww

w.

tn

e.v
n

CHUNG CƯ THỦ THIÊM STAR 1, TP.HCM

ww

Bản in 06/2012

w.
tn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO, TP.HCM

THANG MÁY TẢI KHÁCH

Passenger Elevator Planning Guide

n
e .v
ww
w.
tn

Boá Trí Nhoùm Thang Thöôøng Gaëp / Typical Plan For Group Elevators

e .v

n

Giôùi Thieäu / Introduction

ww
w.
tn

Ñieàu Khieån Nhoùm Ñoâi
Duplex

n
e.v

If the building have many elevators, the group control of
elevators, such as: Duplex, Triplex, Quattro, should be
considered to the traffic calculation of the whole buildings. Please feel free to contact with us to get more
advices.

e.v

n

Đối với các cao ốc có nhiều thang máy, có các cách bố trí
điều khiển nhóm đôi, ba, bốn. Nếu cần tham khảo bài
toán lưu lượng người sử dụng trong tòa nhà vui lòng liên
hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

In order to supply to Architects, Investors informations
about elevator’s designs, we introduce this catalogue
with the most useful dimensions of Passenger Elevator’s
hoist-ways that are suitable for low rise to medium rise
projects (30 floors) with 2 types of door opening: CO –
Center Opening and 2S – Side Opening.

ww
w.
tn

Với mục đích cung cấp cho các Kiến trúc sư, chủ đầu tư,
các tài liệu tham khảo để thiết kế thang máy phù hợp cho
các công trình, chúng tôi giới thiệu trong catalogue này
các kích thước thông dụng nhất để thiết kế các giếng
thang máy tải khách có thể sử dụng cho các công trình
thấp tầng cho đến trung bình (30 tầng) với 2 loại có
phòng máy và không phòng máy với 2 kiểu cửa CO – Kiểu
cửa mở trung tâm và 2S – Kiểu đóng mở về một phía.

ww

w.

tn

Phaïm vi : Cao oác vaên phoøng, beänh vieän, chung cö...

ww

w.

tn

e.v
n

ww

w.

tn

e.v
n

Ñieàu Khieån Nhoùm Ba - Nhoùm Boán
Triplex - Quattro

Planning Guide
Passenger Elevator

Please visit  for more detail of products or services

ww

2

w.
tn

e.v
n

Phaïm vi: Cao oác phöùc hôïp, chung cö cao caáp, trung taâm thöông maïi ...

Ñeå bieát theâm veà saûn phaåm vaø dòch vuï haõy truy caäp 

Planning Guide
Passenger Elevator

3
3

n
e .v
ww
w.
tn

Thang Coù Phoøng Maùy - Maùy Keùo Coù Hoäp Soá

Thang Saét*
Ladder*

Phoøng Maùy
Machine Room

R1

OH
Phoøng Thang
Cabin

He*=2100

He+200=2300

Lam Thoâng Gioù*
Vent. Grille*

tn
w.

Power Supply*

ww

WW

(1500)

He+400=2500

He=2100

Haønh Trình / Travel

DD

LL

w....