Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 05 2005

Được đăng lên bởi ngongoctan-hst
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 05/2005/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Hà Nội , Ngày 05 tháng 01 năm 2005

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước
theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ
thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động như sau:
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
Phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp lưu động theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP là các công ty hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:
1. Công ty nhà nước:
- Tổng công ty nhà nước:
+ Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng
công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp
nhà nước năm 2003;
+ Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ công ty con);
+ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Công ty nhà nước độc lập.
2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và
thành lập.
Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.
II. MỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG
Phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,6; 0,4 và 0,2 so với mức lương tối thiểu chung, được quy định như
sau:
Mức

Hệ số

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/10/2004

1

0,6

174.000 đồng

2

0,4

116.000 đồng

3

0,2

58.000 đồng

1. Mức 1, hệ số 0,6, áp dụng đối với những người 1àm việc trong các tổ, đội, công trình, bao
gồm:
- Tổ, đội khảo sát, tìm kiếm, khoan, thăm dò khoáng sản;
- Tổ, đội khảo sát, đo đạc xây dựng hệ thống điểm đo đạc quốc gia, hệ thống cơ sở đo đạc chuyên
dùng, đo đạc đại địa, địa hình;

- Tổ, đội khảo sát xây dựng công trình thủy điện;
- Tổ đội sửa chữa điện nóng (đường dây cao thế mang điện); quản lý, vận hành đường dây 500 KV;
- Công trình xây dựng ở miền núi cao, đảo xa.
2. Mức 2, hệ số 0,4, áp dụng đối với những người làm việc trong các tổ, đội công trình, bao
gồm:
- Tổ, đội khảo sát đo đạc thành lập các bản đồ địa chính;
- Tổ, đội khảo sát xây dựng chuyên ngành;
- Tổ, đội khảo sát điều tra các nông trường, lâm trường;
- Tổ, đội xây lắp và sửa chữa đường dây tải điện cao thế; quản lý, vận hành đường dây có điện áp
220 KV trở xuống;
- Tổ, đội xây lắp sửa chữa tuyến cáp viễn thông liên tỉnh và ứng cứu ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 05/2005/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 05 tháng 01 năm 2005
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước
theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ
thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động như sau:
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
Phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp lưu động theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP là các công ty hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:
1. Công ty nhà nước:
- Tổng công ty nhà nước:
+ Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng
công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp
nhà nước năm 2003;
+ Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ -
công ty con);
+ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
- Công ty nhà nước độc lập.
2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và
thành lập.
Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.
II. MỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG
Phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,6; 0,4 và 0,2 so với mức lương tối thiểu chung, được quy định như
sau:
Mức Hệ số Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/10/2004
1 0,6 174.000 đồng
2 0,4 116.000 đồng
3 0,2 58.000 đồng
1. Mức 1, hệ số 0,6, áp dụng đối với những người 1àm việc trong các tổ, đội, công trình, bao
gồm:
- Tổ, đội khảo sát, tìm kiếm, khoan, thăm dò khoáng sản;
- Tổ, đội khảo sát, đo đạc xây dựng hệ thống điểm đo đạc quốc gia, hệ thống cơ sở đo đạc chuyên
dùng, đo đạc đại địa, địa hình;
Thông tư 05 2005 - Trang 2
Thông tư 05 2005 - Người đăng: ngongoctan-hst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tư 05 2005 9 10 329