Ktl-icon-tai-lieu

Thu hút khách du lịch và ngành kinh doanh tiếp khách

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing Địa phương

Marketing Asian Places
Chương 9

Chương 9
THU HÚT CÁC THỊ TRƯỜNG DU LỊCH VÀ
NGÀNH KINH DOANH TIẾP ĐÓN KHÁCH
Mục du lịch của tạp chí Time ấn bản châu Á được gọi là Travel Watch (Quan sát Du
lịch), nhằm giới thiệu cho độc giả nhiều điểm đến của châu Á.
1. Perth: “… từ góc nhìn của châu Á, Perth khó có thể được xem là xa xôi – hoặc
không hấp dẫn. Hãy lên khoang tàu một chuyến bay thẳng từ Singapore đi và bạn
sẽ đến đấy trong thời gian chưa đầy 5 giờ”.
2. Lào: “sự mới mẻ – chỉ từ năm 1989 mới có những du khách đầu tiên đặt chân đến
nơi đây – dân số theo đạo Phật mang lại cho đất nước một cảm nhận trầm lặng
không giống bất kỳ nơi nào khác trong khu vực”.
3. Jaipur: “Biệt danh là Thành phố màu hồng, Jaipur là một kỳ quan màu hồng, từ
các thành vách của lâu đài đồ sộ cho đến những dãy nhà nằm ngổn ngang trên
những đỉnh đồi”.
Hãy chú ý mỗi điểm đến được mô tả khác biệt như thế nào. Mỗi điểm đến cung
cấp điều gì đó thực và khác biệt. Những cầu nối du lịch cũng thuận tiện và thường
xuyên. Chẳng hạn, bạn có thể bay thẳng từ Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur và
Denpasar tới Perth. Có thể tới Lào bằng đường hàng không hoặc đường sắt từ Thái
Lan, trạm dừng quan trọng giữa châu Âu, châu Á và Việt Nam. Và bạn cũng có thể
tiếp cận được Jaipur từ bất cứ thành phố lớn nào của Ấn Độ qua đường sắt hoặc xe
buýt. Như các ví dụ này chứng minh, địa phương nào có thể thông tin một cách rõ
ràng sự khác biệt của mình thì có thể cạnh tranh trên thị trường du lịch và kinh doanh
tiếp đón khách, miễn là địa phương đó có thể chào mời những gì hấp dẫn và người ta
có thể đến được.
Chương này trình bày một phân tích về hai thị trường: du lịch và kinh doanh tiếp
đón khách (hội nghị, triển lãm thương mại và hội họp kinh doanh). Mặc dù cả hai thị
trường này đều có phần nào trùng khớp, chúng cũng khá khác biệt về mặt thị trường,
nhu cầu, tiện nghi và sự cạnh tranh để đảm bảo cách xử lý riêng biệt. Chúng còn là
những thành phần cơ bản của các nền kinh tế thành công nhất của châu Á.
THỊ TRƯỜNG DU LỊCH
Khi Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thông báo các kế hoạch tổ chức
chương trình Thiên niên kỷ tham quan ASEAN vào năm 2002, sáng kiến quảng bá
này đã chứng minh tầm quan trọng của du lịch đối với các quốc gia Đông Nam Á.
Trong năm 2000, du lịch và lữ hành chiếm 7,9% tổng số việc làm – hay ước tính 17
triệu việc làm – và 3,3% GDP cho khu vực. Ngành du lịch được kỳ vọng tăng trưởng
thậm chí hơn thế nữa trong những...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing Địa phương Marketing Asian Places
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 9
Philip Kotler 1 Dch: Đoàn Hu Đức
Hiu đính: Quý Tâm
Chương 9
THU HÚT CÁC TH TRƯỜNG DU LCH VÀ
NGÀNH KINH DOANH TIP ĐÓN KHÁCH
Mc du lch ca tp chí Time n bn châu Á được gi là Travel Watch (Quan sát Du
lch), nhm gii thiu cho độc gi nhiu đim đến ca châu Á.
1. Perth: “… t góc nhìn ca châu Á, Perth khó có th được xem là xa xôi – hoc
không hp dn. Hãy lên khoang tàu mt chuyến bay thng t Singapore đi và bn
s đến đấy trong thi gian chưa đầy 5 gi”.
2. Lào: “s mi m – ch t năm 1989 m
i có nhng du khách đầu tiên đặt chân đến
nơi đây – dân s theo đạo Pht mang li cho đất nước mt cm nhn trm lng
không ging bt k nơi nào khác trong khu vc”.
3. Jaipur: “Bit danh là Thành ph màu hng, Jaipur là mt k quan màu hng, t
các thành vách ca lâu đài đồ s cho đến nhng dãy nhà nm ngn ngang trên
nhng đỉnh đồi”.
Hãy chú ý mi đim đến được mô t khác bi
t như thế nào. Mi đim đến cung
cp điu gì đó thc và khác bit. Nhng cu ni du lch cũng thun tin và thường
xuyên. Chng hn, bn có th bay thng t Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur và
Denpasar ti Perth. Có th ti Lào bng đường hàng không hoc đường st t Thái
Lan, trm dng quan trng gia châu Âu, châu Á và Vit Nam. Và bn cũng có th
tiếp cn được Jaipur t b
t c thành ph ln nào ca n Độ qua đưng st hoc xe
buýt. Như các ví d này chng minh, địa phương nào có th thông tin mt cách rõ
ràng s khác bit ca mình thì có th cnh tranh trên th trường du lch và kinh doanh
tiếp đón khách, min là địa phương đó có th chào mi nhng gì hp dn và người ta
có th đến được.
Chương này trình bày mt phân tích v hai th trường: du lch và kinh doanh tiếp
đón khách (h
i ngh, trin lãm thương mi và hi hp kinh doanh). Mc dù c hai th
trường này đều có phn nào trùng khp, chúng cũng khá khác bit v mt th trường,
nhu cu, tin nghi và s cnh tranh để đảm bo cách x lý riêng bit. Chúng còn là
nhng thành phn cơ bn ca các nn kinh tế thành công nht ca châu Á.
TH TRƯỜNG DU LCH
Khi Hip hi các nước Đông Nam Á (ASEAN) thông báo các kế hoch t ch
c
chương trình Thiên niên k tham quan ASEAN vào năm 2002, sáng kiến qung bá
này đã chng minh tm quan trng ca du lch đối vi các quc gia Đông Nam Á.
Trong năm 2000, du lch và l hành chiếm 7,9% tng s vic làm – hay ước tính 17
triu vic làm – và 3,3% GDP cho khu vc. Ngành du lch được k vng tăng trưởng
thm chí hơn thế na trong nhng thp niên đầu ca thế k 21. S quan tâm đến
ngun thu t du l
ch không có gì đáng ngc nhiên. Trên 24 triu dân ch riêng Đông
Á (1998) đang lâm vào tình trng tht nghip và các nhà lãnh đạo quc gia biết rng
có th phát trin du lch nhanh hơn nhiu lĩnh vc khác ca nn kinh tế.
Trong tiếp th du lch, chúng ta s cn phi xem xét nhng vn đề sau đây:
Ngành du lch quan trng như thế nào đối vi nn kinh tế ca địa phương?
Thu hút khách du lịch và ngành kinh doanh tiếp khách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu hút khách du lịch và ngành kinh doanh tiếp khách - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thu hút khách du lịch và ngành kinh doanh tiếp khách 9 10 148