Ktl-icon-tai-lieu

Thu tập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 3076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thu thap
thOng
tin
•
ve qua trinh va xu hUong
mua hang cua khach hang
Quan tri Marketinv
trong cac Doanh nghi,p ~ua va Nho
.-........---~

HA XUAT BAN TR

Quim tri Marketing trong cac
Doanh nghi~p Vila

va Nho

Thu th~p thong tin ve
qua trinh va xu hU'dng
mua hang ella khaeh hang

TAl BAN LAN THLr I

Onrong trlnh Phat tri~n
tili trq

Q

Vi~n D~i

OPEN
LEARN.'NG
AGENCY
Ca~adJ'$

h9C

Dl! an Me K~ng

Ma OLA (Canada) bien

so~

Lifelong t.e'W"Hng Provider

Cuon sikh nay do Chmmg trlnh Philt tri{;n Dl,l an Me Kong
giu han quyiln © 2001
Khong duqc sao chep hoi).c sua d6i neu khOng duqc phep Mng viin bim clla
Chuong trinh PMt tri~n Dl! an Me K~ng,

LUUY

Cuon sach nay duqc xlly dlJIlg tren ca sa tai li¢u giang d~y tren lOp do Vi~n Quan tri
Kinh doanh - Dl,li h9C Kinh Quoc dan, Hi! N(ii pMt trien v6i 51! tai trq clla Chuang
trinh Phat tri€n Dl,l an Me Kong, NhOm bien so~n tiii li¢u do Thl,lc si Nguyen Quynh
Chi chju tfiich nhi¢m chinh. Cuan sach nay khOng duqc sao ch€p hoi).c sua d6i khi chua
duqc phep bAng van ban cua Chuong mnh Phat trien DI! an Me Kong,

te

Chuang tdnh Phat tri~n DI! an Me Kong (MPDF) duqc thrum l~p nam 1997 nh~m

h6 trQ sl! hlnh thanh va phat tri~n cua cae doanh nghi~p tu nhan vila va nhc, b Vi~t
Nam, Lao va Ciimpuchia. MPDF hi} trQ ky thu(lt cho cac doanh nghi~p trung qua
trinh chuan bj cae dl! an dliu tu vm qui mo tir 250.000 den 10 tri~u dola My.
MPDF eiing tai trQ vi~e dao t~o cae nhi! quAIl ly doanh nghi?p vila va nhO, cae
ngan hang cap tin d\mg cho cae doanh nghi~p vila va nhc" cling nhu cac t6 ehue
cung cap djeh VV h6 irq eho doanh nghi~p. MPDF dUQe di~u hrum bbi COng ty Hi
shinh Qu6e te (IFC) va dUQe tiii trQ bbi Ngan hang Phat trifn Chau A (ADB),
Oxtrnylia, Canada, Phlin Lan, COng ty Tru chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban. Na Uy,
Th\lY Difn, Th\lY Si va Vuang qu6e Anh. Neu clin biet them thong tin, xin lien h~
vm bat ky van phong nao eua MPDF t~i Ha N¢i, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom
Penh, h~c Vieng Chan theo dja chi sau:

so

Ha Nt)i, Vi~t Nam (Trl! chinh)
63 Ph6 Ly Thai T6, Tling 7
Di¢n tho'!i: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 8247898
Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
PhOng 3B, Uu 3
21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~ 1
Di~n tho~i: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di~n tho~i: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 219361
Vieng Chan, Lao
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di~n tho~i: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 45 0020
VI! Doanh nghi~p Vita va NhO, Ngan...
Thu
thap
thOng
tin
ve
qua
trinh
va
xu
hUong
mua
hang
cua
khach
hang
Quan
tri
Marketinv
trong
cac
Doanh
nghi,p
~ua
va
Nho
.-........---~
HA
XUAT
BAN
TR
Thu tập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu tập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Thu tập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng 9 10 186