Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Được đăng lên bởi ngheuhapsa-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Hướng dẫn kê toán làm Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo
Thông tư 111/2013/TT-BTC và theo mẫu tại Thông tư 156/2013/TT-BTC
Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính yêu cầu:
- Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu
đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục
đăng ký người phụ thuộc và có hồ sơ chứng minh như sau:
Hồ sơ chứng minh bạn có thể xem thêm tại: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
giảm trừ gia cảnh
1. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có
thu nhập từ tiền lương, tiền công:
a) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:
- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 16/ĐK-TNCN (Ban hành
kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính)
- Nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho
người phụ thuộc.
+ Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác
nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.
+ Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng
nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.
1/4

+ Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng
nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN.
+ Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tãt không có khả năng lao động: mẫu
22/XN-TNCN.
- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự
nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là
người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN.
- Sau khi đã xác nhận, tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và
nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ
khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.
Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản
đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý
thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai
thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.
b) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:
- Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ
sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc...
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Hướng dẫn toán làm Thủ tục đăng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo
Thông tư 111/2013/TT-BTC và theo mẫu tại Thông tư 156/2013/TT-BTC
Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính yêu cầu:
- Người nộp thuế thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu
đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải m thủ tục
đăng ký người phụ thuộc và có hồ sơ chứng minh như sau:
Hồ chứng minh bạn thể xem thêm tại: Hồ chứng minh người phụ thuộc
giảm trừ gia cảnh
1. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế
thu nhập từ tiền lương, tiền công:
a) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:
- Tờ khai đăngngười phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 16/ĐK-TNCN (Ban hành
kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính)
- Nộp hai (02) bản cho tổ chức, nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho
người phụ thuộc.
+ Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác
nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.
+ Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng
nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.
1/4
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Trang 2
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Người đăng: ngheuhapsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 9 10 174