Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT
Số 86, đường số 7, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội
(04) 2. 2158486 – 2. 2156155 – 2.2155966 Fax: 04.62815128
0938188889 – 0988631168 Luật Sư Dũng
Website:  or 
E-mail : fdi@bacvietluat.vn . Tham khảo thêm các website nếu
cần thông tin: Sàn Dự án:  ; Xin giấy phép:

----------------------------Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu là dầu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch của tổ chức, các nhân khác nhau. Nhãn
hiệu có thể là nhãn hiệu hình, nhãn hiệu chữ hoặc kết hợp giữa yếu tố hình và yếu tố chữ.
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư số 22/2009/TT-BTC.
2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ
3. Thời hạn giải quyết: 15 - 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.
4. Các bước thực hiện:
- Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thẩm định nội dung đơn: 08 - 12 tháng kể từ ngày công bố.
5. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai (02 bản theo mẫu);
- Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
- Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đói với Người nộp đơn là người nước ngoài – nếu có)
- . Chứng từ nộp lệ phí.
6. Dịch vụ của Luật Bắc Việt:
- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu; Tư vấn cho khách hàng các
phương án xử lý trong trường hợp nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
- Tư vấn phạm vị bảo hộ, phân nhóm;
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
- Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử
dụng nhãn hiệu, bảo vệ nhãn hiệu….

- Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: nghĩa vụ phải sử dụng
nhãn hiệu, thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu…
LIÊN HỆ
LUẬT SƯ VŨ NGỌC DŨNG -0938188889
MAIL: fdi@bacvietluat.vn hoặc ceo@bacvietluat.vn
 –  – 

...
CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT
S 86, đường s 7, Phm Hùng, M Trì, T Liêm, TP Hà Ni
(04) 2. 2158486 2. 2156155 2.2155966 Fax: 04.62815128
0938188889 0988631168 Luật Sư Dũng
Website: http://www.bacvietluat.vn or www.tuvanluat.net
E-mail : fdi@bacvietluat.vn . Tham kho thêm các website nếu
cn thông tin: Sàn D án: www.sanduan.vn ; Xin giy phép:
www.xingiayphep.com
-----------------------------
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu là dầu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch của tổ chức, các nhân khác nhau. Nhãn
hiệu có thể là nhãn hiệu hình, nhãn hiệu chữ hoặc kết hợp giữa yếu tố hình và yếu tố chữ.
1. Cơ s pháp lý:
- Lut S hu trí tu năm 2005;
- Ngh định s 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư s 22/2009/TT-BTC.
2. Cơ quan có thm quyn gii quyết: Cc S hu trí tu
3. Thi hn gii quyết: 15 - 18 tháng k t ngày nộp đơn.
4. Các bước thc hin:
- Thẩm định hình thc: 01 02 tháng t ngày nhận đơn;
- Công b đơn: 02 tháng t ngày chp nhận đơn hp l;
- Thẩm định nội dung đơn: 08 - 12 tháng k t ngày công b.
5. Thành phn h sơ:
- T khai (02 bn theo mu);
- Giy u quyn (nếu nộp thông qua đại din);
- Tài liu xác nhn quyn nộp đơn (nếu có);
- Tài liu xác nhn quyn ưu tiên (đói với Người nộp đơn là người nước ngoài nếu có)
- . Chng t np l phí.
6. Dch v ca Lut Bắc Việt:
- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo h cho nhãn hiu; Tư vn cho khách hàng các
phương án x lý trong trường hp nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chun bo h;
- Tư vn phm v bo h, phân nhóm;
- Chun b h sơ, tài liu;
- Tiến hành th tc xin cp Giy chng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Tr li các thông báo ca Cc S hu trí tu;
- Làm vic vi cơ quan nhà nước có thm quyn;
- Tư vn v các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề ch s hu, vấn đề cho phép s
dng nhãn hiu, bo v nhãn hiệu….
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu - Trang 2
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 9 10 81