Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục quản lý sự cố trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tuyentran608602
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thủ tục

QUẢN LÝ SỰ CỐ

Mã số tài liệu: TT14
Lần sửa đổi: 0
Lần ban hành: 01
Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Số trang/Tổng số trang:1/9

I/ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:
- Phòng ngừa những sự cố rủi ro về môi trường có thể xảy ra.
- Ứng cứu kịp thời khi có sự cố khẩn cấp xảy ra.
- Giảm nguy cơ tác động đến chất lượng sản phẩm, môi trường, sức khỏe con người và thiệt hại về
tài sản.
II/ ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT
- Phòng ngừa là làm giảm tối ta mức độ xảy ra sự cố, hoặc phải thực hiện hành động khắc phục
các mối nguy có thể xày ra sự cố.
- Ứng phó khẩn cấp là có sự chuẩn bị sẳn sàng hoặc có sự ước lượng, đề phòng mọi tình huống để
khi xảy ra sự cố khẩn cấp được công ty giải quyết một cách phù hợp, hiệu quả nhất.
- Các từ viết tắt theo sổ tay chất lượng.
III/ NỘI DUNG
1. Các kịch bản có thể xảy ra
Do công ty sản xuất mặt hang thủy sản đông lạnh, nhà xưởng có nhiều hạng mục khác nhau như khu
vực tiếp nhận nguyên vật liệu, khu vực sản xuất thực phẩm, khu vực xử lý rác thải và rác thải nguy hại,
khu xử lý nước cấp, nước thải, khu vực xuất hàng,… nên các sự cố xảy ra rất đa dạng. Tuy nhiên Công
ty đã sử dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm nên các sự cố rủi ro xảy ra ít và tính chất gây
thiệt hại cũng không cao. Tuy nhiên nhằm phòng ngừa và ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Công ty phân tích một số kịch bản có thể xảy ra sự cố như trong bảng sau:
Sự cố
Sự cố
gián đoạn
các dịch
vụ quan
trọng

Hỏa hoạn,
lũ lụt,
thiên tai

Sự nhiễm
độc phá
hoại
Các sự cố
về môi
trường

Tình trạng
Mất nước, mất
điện, thiết bị hư
hỏng,
phương
tiện vận chuyển
bị hư, thiếu hụt
về nhân công,
mất thông tin liên
lạc.
Thiết bị nhà
xưởng, sản phẩm
và con người bị
đe dọa bởi thiên
tai, hỏa hoạn
Thực phẩm, sản
phẩm bị nhiễm
độc
Lây nhiễm cho
sản phẩm/ môi
trường.

Nguyên nhân
- Hệ thống cấp nước bị hỏng
- Mất điện lưới quốc gia
- Thiết bị sản xuất bị ngưng hoạt
động
- Phương tiện vận chuyển hư hỏng.
- Đình công.
- Thông tin liên lạc bị gián đoạn

Tác động có thể
- Gây gián đoạn sản xuất, vận
chuyển gây ảnh hưởng đến
chất lượng sản phẩm.

Do bất cẩn trong sử dụng điện, sử - Gây cháy nổ cục bộ và có
dụng lửa, gas, do thiên tai, lũ lụt
thể lây lan rộng
- Gây thiệt hại về tài sản và có
thể ảnh hưởng đến tính mạng
Do cố tình cho chất độc nhằm mục Gây ngộ độc thực phẩm,
đích phá hoại.
nguồn nước uống, gây độc
cho sản phẩm đang sản xuất
Do sự cố tràn hoặc do rơi vãi hóa chất, Gây nguy hiểm đến sức khỏe
nhiên liệu, chất thải nguy hại.
con người, môi trường và ảnh
hưởng đến sản phẩm, trang
thi...

QUẢN LÝ SỰ CỐ
Mã số tài liệu: TT14
Lần sửa đổi: 0
Lần ban hành: 01
Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Số trang/Tổng số trang:1/9
I/ M
C ĐÍ
CH V
À P
H
ẠM V
I ÁP D
NG
:
- Phòng ngừa những sự cố rủi ro vềi trường có thể xảy ra.
- Ứng cứu kịp thời khi có sự cố khẩn cấp xảy ra.
- Giảm nguy tác động đến chất lượng sản phẩm, i tờng, sức khỏe con người thiệt hại về
tài sản.
II/ ĐỊNH
NGHĨA
TỪ
VIẾT TẮT
- Phòng ngừa làm giảm tối ta mức đ xảy ra scố, hoặc phải thực hiện nh động khắc phục
các mối nguy có thể xày ra sự cố.
- Ứng phó khẩn cấp schuẩn bị sẳn sàng hoặc sự ước ợng, đề phòng mọi tình huống để
khi xảy ra sự cố khẩn cấp được công ty giải quyết một cách phù hợp, hiệu qunhất.
- c từ viết tắt theo s tay cht lượng.
III /
N
I D U NG
1. Các kịch bản có thể xảy ra
Do công ty sản xuất mặt hang thủy sản đông lạnh, nxưởng có nhiều hạng mục khác nhau như khu
vực tiếp nhận nguyên vật liệu, khu vực sản xuất thực phẩm, khu vực xử lý c thải c thải nguy hại,
khu xử ớc cấp, ớc thải, khu vực xuất hàng,… n c sự cố xảy ra rất đa dạng. Tuy nhiên ng
ty đã s dụng các biện pháp nhằm ngăn nga ô nhiễm nên các sự cố rủi ro xảy ra ít tính chất y
thiệt hại ng không cao. Tuy nhiên nhm phòng ngừa vàng pvới mọi tình huống có thể xảy ra.
ng ty pn tích một
số kịch bản có thể xảy ra sự cố như trong bảng sau:
Sự cố Tình trạng Nguyên nhân Tác động có thể
Sự cố
gián đoạn
các dịch
vụ quan
trọng
Mất nước, mất
điện, thiết bị
hỏng, phương
tiện vận chuyển
bị hư, thiếu hụt
về nhân công,
mất thông tin liên
lạc.
- Hệ thống cấp nước bị hỏng
- Mất điện lưới quốc gia
- Thiết bị sản xuất b ngưng hoạt
động
- Phương tiện vận chuyển hỏng.
- Đình công.
- Thông tin liên lạc bị gián đoạn
- Gây gián đoạn sản xuất, vận
chuyển gây ảnh hưởng đến
chất lượng sản phẩm.
Hỏa hoạn,
lũ lụt,
thiên tai
Thiết bị n
xưởng, sản phẩm
con nời b
đe dọa bởi thiên
tai, hỏa hoạn
Do bất cẩn trong sử dụng điện, sử
dụng lửa, gas, do thiên tai, lũ lụt
- Gây cy nổ cục bộ có
thể lây lan rộng
- Gây thiệt hại v tài sản và có
th ảnh hưởng đến tính mạng
Sự nhiễm
độc phá
hoại
Thực phẩm, sn
phẩm bị nhiễm
độc
Do cố tình cho chất độc nhằm mục
đích phá hoại.
Gây ngộ độc thực phẩm,
nguồn nước uống, gây độc
cho sản phẩm đang sản xuất
Các sự cố
về môi
trường
Lây nhiễm cho
sản phẩm/ môi
trường.
Do sự cố tràn hoặc do rơi vãi hóa chất,
nhiên liệu, chất thải nguy hại.
Gây nguy hiểm đến sức khỏe
con người, môi trường và ảnh
hưởng đến sản phẩm, trang
thiết bị nhà xưởng.
1
Thủ tục quản lý sự cố trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục quản lý sự cố trong doanh nghiệp - Người đăng: tuyentran608602
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thủ tục quản lý sự cố trong doanh nghiệp 9 10 163