Ktl-icon-tai-lieu

Thư viện trường đại học với công tác phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN
HỌC LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
ThS. Nguyễn Văn Hành
1. Mở đầu
Đổi mới giáo dục đại học là yêu cầu cấp thiết của nền giáo dục Việt
Nam hiện nay, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế. Một trong những biện pháp quan trọng là đổi mới
cách dạy và học trong trường đại học, theo hướng tạo cho sinh viên chủ
động hơn trong tiếp thu kiến thức, lấy tự học, tự nghiên cứu làm hoạt
động quan trọng trong hoạt động học; giảng viên thay đổi cách dạy, cách
chuẩn bị bài giảng,... Phương pháp đào tạo theo tín chỉ đáp ứng được yêu
cầu trên và trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học nước ta
hiện nay. Tuy nhiên để đào tạo theo tín chỉ, mọi hoạt động của trường đại
học phải có những thay đổi nhiều mặt, trong đó có hoạt động thông tin thư viện (TT-TV). Việc phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ
của nhà trường trở thành một nhiệm vụ trọng tâm của các thư viện trường
đại học nước ta hiện nay.
2. Các điều kiện về học liệu để đào tạo đại học theo tín chỉ
Tín chỉ (Credit) là đại lượng đo khối lượng lao động học tập trung
bình của người học, tức là toàn bộ thời gian mà một người học bình
thường phải sử dụng để học một môn học, bao gồm: (1) thời gian học tập
trên lớp; (2) thời gian học tập trong phòng thí nghiệm, thực tập hoặc làm
các phần việc khác đã được quy định ở đề cương môn học; (3) thời gian
dành cho việc tự học ngoài lớp như đọc sách, nghiên cứu, giải quyết
vấn đề hoặc chuẩn bị bài.
Điều kiện để đào tạo theo tín chỉ, ngay trong QĐ số 31/2001 của
Bộ GD&ĐT, đã nêu, ngoài những điều kiện về chương trình đào tạo, đội
ngũ giảng viên, các cơ sở đào tạo phải có điều kiện về học liệu: “có đủ
sách tham khảo, tài liệu học tập”. Các đơn vị đào tạo có nhiệm vụ cụ
thể hóa điều kiện về học liệu trong các hướng dẫn về đào tạo theo tín chỉ
của đơn vị mình.
Có thể tham khảo việc cụ thể hóa điều kiện trên trong “Hướng
dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo
theo tín chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội” [3]. Tài liệu này chỉ rõ
những nhiệm vụ của giảng viên, của sinh viên trong thực hiện giờ tín chỉ.
Ngoài những nhiệm vụ chung, các nhiệm vụ có liên quan đến chuẩn bị
học liệu được hướng dẫn cụ thể:**

**

Có thể xem thêm: [4] Đồng Đức Hùng…

1

Giờ tín Nhiệm vụ của Giảng viên
Nhiệm vụ của Sinh viên
chỉ
1.Giờ lý -Xác định các nội dung tự học và - Lập kế hoạch chi tiết để
cách học cho SV, các vấn đề, các thực hiện tất cả các nhiệm
thuyết
câu hỏi, bài tập, các loại ...
1
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN
HỌC LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
ThS. Nguyễn Văn Hành
1. Mđầu
Đổi mới giáo dc đại học là u cu cấp thiết của nền giáo dục Việt
Nam hiện nay, nhằm đào to nguồn nhân lực chất lượng, đáp ng yêu
cầu hội nhập quốc tế. Một trong những biện pháp quan trọng đổi mới
cách dy và học trong trường đại học, theo hướng tạo cho sinh viên ch
động hơn trong tiếp thu kiến thức, lấy tự học, tự nghiên cứu làm hoạt
động quan trọng trong hoạt động học; giảng viên thay đi cách dạy, ch
chuẩn bị bài ging,... Phương pháp đào tạo theo tín chỉ đáp ứng được yêu
cầu trên trthành nhim vụ trọng m của các trường đại học nước ta
hiện nay. Tuy nhiên để đào tạo theo tín chỉ, mọi hoạt động của trường đại
học phi có những thay đổi nhiều mặt, trong đó hoạt động thông tin -
thư viện (TT-TV). Việc phát triển học liệu phục vụ đào to theo tín chỉ
của nhà trường trở thành một nhim vụ trọngm ca các t viện trường
đại học ớc ta hiện nay.
2. Các điều kiện về học liệu để đào to đại học theo tín chỉ
Tín ch(Credit) là đại lượng đo khối lượng lao đng học tập trung
bình của người học, tức là toàn b thời gian mà một người học bình
thường phải sử dụng để học một môn học, bao gm: (1) thời gian học tập
trên lớp; (2) thời gian học tập trong phòng thí nghim, thực tập hoặc làm
các phn việc khác đã được quy định đề cương môn học; (3) thời gian
dành cho việc tự học ngoài lp như đọc sách, nghiên cứu, gii quyết
vấn đề hoặc chuẩn bị bài.
Điều kiện để đào to theo tín chỉ, ngay trong QĐ số 31/2001 của
Bộ GD&ĐT, đã nêu, ngoài những điều kiện về chương trình đào tạo, đội
ngũ giảng viên, các sđào tạo phải điều kin về học liu: “có đủ
sách tham khảo, tài liu học tập”. c đơn vị đào tạo nhim vụ c
thhóa điều kin về học liu trong các hướng dẫn về đào tạo theo tín chỉ
của đơn vị mình.
ththam khảo việc cthể hóa điều kiện trên trong “Hướng
dẫn sdụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo
theo tín ch của Đại học Quốc gia Hà Nội” [3]. Tài liệu này ch rõ
những nhim vụ ca giảng viên, của sinh viên trong thực hiện giờ tín chỉ.
Ngoài những nhiệm vụ chung, c nhiệm vụ có liên quan đến chun b
học liệu được ng dẫn cụ thể:
**
**
thể xem thêm: [4] Đồng Đức Hùng
Thư viện trường đại học với công tác phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thư viện trường đại học với công tác phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thư viện trường đại học với công tác phát triển học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ 9 10 647