Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ du lịch

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^)

Chúc các bạn luôn vui!

THUẬT NGỮ DU LỊCH.
A_________
Amenities (tiện nghi): Những dịch vụ mà một khách sạn, nhà hàng khu giải trí hay cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
khách cung cấp; tiện nghi cơ bản đối với một hãng hàng không thì được coi như đương nhiên, không cần phải nhắc đến.
Tiện nghi tế nhị thì được nhắc đến trong quảng cáo, coi như sự phản ánh về chất lượng của công ty, ví như khăn ấm trên
chuyến đi, hoa tặng cho phụ nữ, quà tặng cho khách…
Architectural perservation (sự bảo tồn kiến trúc): Việc định dạng, giữ gìn phục hồi và tu tạo những toà nhà, những
công trình kiến trúc có giá trị lịch sử văn hoá hoặc tinh thần.

B_________
Back-to-back (liên tục)
1. Phương pháp điều hành các chuyến du lịch hoặc các chuyến bay trên cơ sở liên tục một cách nhất quán. Ví dụ một
máy bay vừa chở khách đến lại lập tức đón nhóm khác lên để bay chuyến chở về hoặc bay tiếp chặng tới.
2. Tình trạng nhộn nhịp, sôi nổi, trong đó khách hàng vừa mới khởi hành đi thì lập tức nhóm khác tới.
3. Sự làm việc liên tục hai ca hay hai khoảng thời gian.
Balance of payment (cán cân thanh toán) Bảng thống kê về giao dịch tiền tệ quốc tế: lượng tiền chảy ra một nước để
mua hàng hoá hay dịch vụ, đối chiếu với lượng tiền nước ngoài chảy vào nước ấy. Du lịch thường được coi là nhân tố
gây ra sự thiếu hụt trong cán cân thanh toán trong trường hợp lượng khách mang tiền ra nước ngoài chi tiêu nhiều hơn số
những người nước ngoài đến chi tiêu tại nước đó.
Ballpark figure (con số gần đúng) Con số ước tính tài chính xấp xỉ được đưa ra thương lượng trước khi đưa ra giao kèo
chi tiết, không được coi là con số giao kèo để mua hoặc bán.
Barrie (rào cản/trở ngại) Yếu tố gây trở ngại hoặc ngăn cản một người khiến không đi du lịch được. Các trở ngại như
không đủ tiền, thời gian, thân thể khuyết tật, sự sợ/ngại bất đồng ngôn ngữ, sự thiếu hứng thú hay hiểu biết, sự câu thúc
của công việc hay cuộc sống gia đình…
Beeper (máy nhắn tin) Dụng cụ điện tử nhỏ, mang theo người, được kết nối trong một mạng những người cùng sử dụng
dịch vụ này thông qua hệ thống viễn thông, dùng để nhắn tin cho người khác hay nhận tin từ họ một cách nhanh chóng.
Bell captain (đội trưởng khuân vác) Nhân viên khách sạn có nhiệm vụ phân công và giám sát các nhân viên khuân vác.
Bellhop(nhân viên khuân vác) Nhân viên của khách sạn có nhiệm vụ mang hành lý (của khách) từ cửa khách sạn đến
phòng của khách trọ; cũng gọi là bellboy.
Black market (chợ đen) Những giao dịch mua bán, vi phạm pháp luật, có ...
Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các bn luôn vui!
1
THUT NG DU LCH.
A_________
Amenities (tin nghi): Nhng dch v mà mt khách sn, nhà hàng khu gii trí hay cơ s kinh doanh dch v du lch
khách cung cp; tin nghi cơ bn đối vi mt hãng hàng không thì được coi như đương nhiên, không cn phi nhc đến.
Tin nghi tế nh thì được nhc đến trong qung cáo, coi như s phn ánh v cht lượng ca công ty, ví như khăn m trên
chuyến đi, hoa tng cho ph n, quà tng cho khách…
Architectural perservation (s bo tn kiến trúc): Vic định dng, gi gìn phc hi và tu to nhng toà nhà, nhng
công trình kiến trúc có giá tr lch s văn hoá hoc tinh thn.
B_________
Back-to-back (liên tc)
1. Phương pháp điu hành các chuyến du lch hoc các chuyến bay trên cơ s liên tc mt cách nht quán. Ví d mt
máy bay va ch khách đến li lp tc đón nhóm khác lên để bay chuyến ch v hoc bay tiếp chng ti.
2. Tình trng nhn nhp, sôi ni, trong đó khách hàng va mi khi hành đi thì lp tc nhóm khác ti.
3. S làm vic liên tc hai ca hay hai khong thi gian.
Balance of payment (cán cân thanh toán) Bng thng kê v giao dch tin t quc tế: lượng tin chy ra mt nước để
mua hàng hoá hay dch v, đối chiếu vi lượng tin nước ngoài chy vào nước y. Du lch thường đưc coi là nhân t
gây ra s thiếu ht trong cán cân thanh toán trong trường hp lượng khách mang tin ra nước ngoài chi tiêu nhiu hơn s
nhng ngưi nước ngoài đến chi tiêu ti nước đó.
Ballpark figure (con s gn đúng) Con s ước tính tài chính xp x được đưa ra thương lượng trước khi đưa ra giao kèo
chi tiết, không được coi là con s giao kèo để mua hoc bán.
Barrie (rào cn/tr ngi) Yếu t gây tr ngi hoc ngăn cn mt người khiến không đi du lch được. Các tr ngi như
không đủ tin, thi gian, thân th khuyết tt, s s/ngi bt đồng ngôn ng, s thiếu hng thú hay hiu biết, s câu thúc
ca công vic hay cuc sng gia đình…
Beeper (máy nhn tin) Dng c đin t nh, mang theo người, được kết ni trong mt mng nhng người cùng s dng
dch v này thông qua h thng vin thông, dùng đ nhn tin cho ngưi khác hay nhn tin t h mt cách nhanh chóng.
Bell captain (đội trưởng khuân vác) Nhân viên khách sn có nhim v phân công và giám sát các nhân viên khuân vác.
Bellhop(nhân viên khuân vác) Nhân viên ca khách sn có nhim v mang hành lý (ca khách) t ca khách sn đến
phòng ca khách tr; cũng gi là bellboy.
Black market (ch đen) Nhng giao dch mua bán, vi phm pháp lut, có th bao gm c vic chuyn đổi ngoi t.
Boy voyage (chúc may mn) Thut ng Pháp, có ý nghĩa chào tm bit. Nhng ba tic bon voyage thường là nhng
cuc l hi ln được t chc trước khi khi hành, khi cuc đi y là cuc hành trình có ý nghĩa quan trng.
Boom (s tăng vt/s bùng n/s phát đạt thình lình/s phn vinh đột ngt) S gia tăng có ý nghĩa trong vic kinh doanh
hay trong mt thương v tim tàng; ví như khi mt min hay khu du lch có lượng du khách đến nhiu hơn d kiến, hay
như khi mt s lượng rt nhiu phòng khách sn mi xây ti mt min nào đó tr nên sn sàng cho thuê.
C_________
City guide(sách chỉ dẫn thành phố) Sách hướng dẫn du lịch miêu tả lịch sử cảnh quan, khách
sạn, nhà hàng và những dịch vụ hiện có tại một thành phố nào đó. Sách có thể được soạn nhằm
vào những nhóm khách chuyên biệt (thương nhân, phụ nữ...) thường là do một chuỗi khách
sạn, một hãng hàng không hoặc văn phòng du lịch của thành phố cung cấp.
City lights(ánh sáng đô th) Ch khuynh hướng thanh niên nông thôn b thu hút theo li sng vượt tri b ngoài và s
nhn nhp ca mt thành ph.
Cityscape (cnh quan thành ph) Toàn b dáng v bên ngoài và n tượng v mt vùng đô th hoc đim đến du lch
khác. Nhng góc cnh thun li thường đưc cung cp cho du khách và cư dân ti ch, sao cho h th nghim biết toàn
vùng trên mt quy mô rng ln và để được s định hưng cho vic s dng chi tiết v sau này.
Thuật ngữ du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ du lịch - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thuật ngữ du lịch 9 10 727