Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ Thương hiệu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuật ngữ Thương hiệu
Bản Sắc Thương Hiệu(Brand Identity)
Tổng hợp tất cả các hoạt động marketing, đặc biệt là truyền thông marketing, thể hiện tính cách
Thương hiệu và lợi ích Thương hiệu theo cách nhìn của Công ty. (Xem thêm hình ảnh Thương
Hiệu).
Dải Quan Hệ Của Thương Hiệu (Brand Relationship Spectrum)
Một loạt những cách thức mà Công ty có thể phân bố cơ cấu Thương hiệu của mình, từ một nét
bản sắc Thương hiệu đơn giản cho những sản phẩm gần gũi nhau cho đến một chùm gồm
những Thương Hiệu khác nhau dành cho những sản phẩm khác nhau.
Giám Đốc Quản Lý Tài Sản Thương Hiệu (Brand Equity Manager)
Một trong vài chức vị dùng cho người được lãnh đạo hàng đầu của công ty bổ nhiệm, chịu trách
nhiệm thực hiện chiến lược thương hiệu cho toàn công ty và có toàn quyền quyết định đối với
bản sắc thương hiệu.
Hàng Hoá (Commodities)
Như dã được định nghĩa trong cuốn sách này, đó là bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được bán
ra theo cách mà tại thời điểm bán, người mua cuối cùng không nhận biết được ai là nhà sản xuất
ra nó.
Hình Ảnh Thương Hiệu (Brand Image)
Tổng hợp tất cả những ấn tượng về công ty trong tâm trí của khách hàng .(Xem thêm bản sắc
thương hiệu)
Khách Hàng Mục Tiêu (Target Audience)
Đối tượng chính đóng góp phần lớn vào doanh thu của công ty. Khách hàng mục tiêu cũng có
thể đươc phân chia thành khách hàng chủ yếu và khách hàng thứ yếu.
Kiểu Chữ Của Thương Hiệu ( Brand Typeface)
Kiểu chư,õ hay phông chữ được dùng trong hầu hết các hình thức truyền thông marketing của
một thương hiệu.
Lợi Ích Của Thương Hiệu (Brand Promise)
Những lợi ích tiềm ẩn , đặc biệt là những lợi ích về mặt cảm xúc, mà khách hàng của một
thương hiệu luôn tin tưởng thương hiệu đó sẽ mang lại cho họ.
Mẫu (Logotype)
Mẫu thiết kế đồ hoạ được sử dụng nhất quán dùng để nhận biết hoặc “tạo dấu hiệu” cho sản
phẩm và các hình thức truyền thông của công ty. Một mẫu logo hoặc một logo có thể bao gồm
các kiểu chữ có thể đọc được thành tên, kiểu chữ kết hợp với các yếu tố hình ảnh tượng trưng
hay trừu tượng, hoặc đôi khi, chỉ gồm những yếu tố hình ảnh mà không có chữ đi kèm.
Mẫu Thương Hiệu ( Brand Format)
Một “cong thức” hình ảnh được các nhà thiết kế sử dụng để sắp xếp một cách nhất quán những
yếu tố đồ hoạ cho tất cả các hình thức truyền thông của thương hiệu. Nó bao gồm chữ viết, đầu
đề, tựa đề, thuyết minh, ảnh chụp, minh hoạ, biểu đồ và các yếu tố trang trí khác. Nó thể hiện tối
đa bản sắc của thương hiệu.
Mở Rộng Thương Hiệu ( Brand Exttension)
Ở một mức độ nhất định, đó là việc mở rộng dòng...
Thut ng Thương hiu
Bn Sc Thương Hiu(Brand Identity)
Tng hp tt c các hot động marketing, đặc bit là truyn thông marketing, th hin tính cách
Thương hiu và li ích Thương hiu theo cách nhìn ca Công ty. (Xem thêm hình nh Thương
Hiu).
Di Quan H Ca Thương Hiu (Brand Relationship Spectrum)
Mt lot nhng cách thc mà Công ty có th phân b cơ cu Thương hiu ca mình, t mt nét
bn sc Thương hiu đơn gin cho nhng sn phm gn gũi nhau cho đến mt chùm gm
nhng Thương Hiu khác nhau dành cho nhng sn phm khác nhau.
Giám Đốc Qun Lý Tài Sn Thương Hiu (Brand Equity Manager)
Mt trong vài chc v dùng cho người được lãnh đạo hàng đầu ca công ty b nhim, chu trách
nhim thc hin chiến lược thương hiu cho toàn công ty và có toàn quyn quyết định đối vi
bn sc thương hiu.
Hàng Hoá (Commodities)
Nhưđược định nghĩa trong cun sách này, đó là bt k sn phm hay dch v nào được bán
ra theo cách mà ti thi đim bán, người mua cui cùng không nhn biết được ai là nhà sn xut
ra nó.
Hình nh Thương Hiu (Brand Image)
Tng hp tt c nhng n tượng v công ty trong tâm trí ca khách hàng .(Xem thêm bn sc
thương hiu)
Khách Hàng Mc Tiêu (Target Audience)
Đối tượng chính đóng góp phn ln vào doanh thu ca công ty. Khách hàng mc tiêu cũng có
th đươc phân chia thành khách hàng ch yếu và khách hàng th yếu.
Kiu Ch Ca Thương Hiu ( Brand Typeface)
Kiu chư,õ hay phông ch được dùng trong hu hết các hình thc truyn thông marketing ca
mt thương hiu.
Li Ích Ca Thương Hiu (Brand Promise)
Nhng li ích tim n , đặc bit là nhng li ích v mt cm xúc, mà khách hàng ca mt
thương hiu luôn tin tưởng thương hiu đó s mang li cho h.
Mu (Logotype)
Mu thiết kế đồ ho được s dng nht quán dùng để nhn biết hoc “to du hiu” cho sn
phm và các hình thc truyn thông ca công ty. Mt mu logo hoc mt logo có th bao gm
các kiu ch có th đọc đưc thành tên, kiu ch kết hp vi các yếu t hình nh tượng trưng
hay tru tượng, hoc đôi khi, ch gm nhng yếu t hình nh mà không có ch đi kèm.
Mu Thương Hiu ( Brand Format)
Mt “cong thc” hình nh được các nhà thiết kế s dng để sp xếp mt cách nht quán nhng
yếu t đồ ho cho tt c các hình thc truyn thông ca thương hiu. Nó bao gm ch viết, đầu
đề, ta đề, thuyết minh, nh chp, minh ho, biu đồ và các yếu t trang trí khác. Nó th hin ti
đa bn sc ca thương hiu.
M Rng Thương Hiu ( Brand Exttension)
mt mc độ nht định, đó là vic m rng dòng sn phm hay dch v ca mt thương hiu.
mt mc độ khác, đó là vic phát trin hoc chuyn đổi tích cách ca mt thương hiu.
Nghiên Cu Th Trường (Market Reseach)
Thuật ngữ Thương hiệu - Trang 2
Thuật ngữ Thương hiệu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thuật ngữ Thương hiệu 9 10 330