Ktl-icon-tai-lieu

Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam
11:36' 4/5/2010

TCCS - Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển (NC và PT) là một chủ đề lớn,
được quan tâm đặc biệt ở nhiều nước trên thế giới. Thông qua phân tích một số giải pháp thúc
đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT ở một số nước trên thế giới và đánh giá hiện trạng thương
mại hóa kết quả NC và PT ở Việt Nam, bài viết này đề xuất một số giải pháp thúc đẩy thương mại
hóa kết quả NC và PT ở nước ta.
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT ở một số nước trên thế giới
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT đang là trọng tâm của các chính sách kinh tế tại nhiều quốc
gia trên thế giới. Ví dụ, để thúc đẩy chuyển giao kết quả NC và PT từ trường đại học vào doanh nghiệp,
năm 1980, Chính phủ Mỹ đã ban hành Luật Bayh-Dole. Từ khi đạo luật này ra đời, các trường đại học
của Mỹ đã đẩy mạnh việc hình thành các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm thương mại hóa
các kết quả nghiên cứu của mình. Theo các nhà nghiên cứu, cứ 1USD đầu tư vào tổ chức dịch vụ
chuyển giao công nghệ, trường đại học nhận được trên 6 USD thu nhập từ các dịch vụ chuyển giao công
nghệ. Hiện nay đã có hơn 200 trường đại học của Mỹ hình thành các tổ chức dịch vụ chuyển giao công
nghệ trong trường.
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT cũng đang được chú trọng ở nhiều nước châu Á. Đầu năm
2000, Chính phủ Hàn Quốc ban hành Luật Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm đẩy mạnh việc
thương mại hóa công nghệ được tạo ra từ các tổ chức NC và PT công lập. Thông qua các biện pháp
miễn, giảm thuế, hỗ trợ tài chính, Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ thành lập các tổ chức dịch vụ chuyển giao
công nghệ như Trung tâm Chuyển giao công nghệ quốc gia, các văn phòng chuyển giao công nghệ trong
các tổ chức NC và PT công lập.
Để thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT, Chính phủ Ma-lai-xi-a đã xây dựng Chương trình hỗ trợ
thương mại hóa các kết quả NC và PT. Chương trình tài trợ một phần kinh phí thúc đẩy thương mại hóa
các kết quả NC và PT trong nước.
Chính phủ Trung Quốc cũng thực hiện những biện pháp mạnh để thúc đẩy tiến trình thương mại hóa kết
quả NC và PT. Trung Quốc đã tiến hành một số biện pháp cải cách hệ thống các tổ chức khoa học và
công nghệ (KH và CN). Hiện nay, nhiều viện nghiên cứu truyền thống buộc phải chuyển sang hoạt động
theo cơ chế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng dành một khoản ngân sách
đáng kể để khuyến khích và hỗ trợ các viện nghiên cứu tiến hành thương mại hóa các kết quả nghiê...
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam
11:36' 4/5/2010
TCCS - Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển (NC PT) một chủ đề lớn,
được quan tâm đặc biệt nhiều nước trên thế giới. Thông qua phân tích một số giải pháp thúc
đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT một số nước trên thế giới và đánh giá hiện trạng thương
mại hóa kết quả NC PT Việt Nam, bài viết này đxuất một số giải pháp thúc đẩy thương mại
hóa kết quả NC và PT ở nước ta.
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT ở một số nước trên thế giới
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC PT đang trọng tâm của các chính ch kinh tế tại nhiều quốc
gia trên thế giới. dụ, để thúc đẩy chuyển giao kết quả NC và PT từ trường đại học vào doanh nghiệp,
năm 1980, Chính phủ Mđã ban nh Luật Bayh-Dole. Từ khi đạo luật y ra đời, các trường đại học
của Mđã đẩy mạnh việc hình thành các tổ chức dịch vchuyển giao công nghệ nhằm thương mại hóa
các kết quả nghiên cứu của mình. Theo các nhà nghiên cứu, cứ 1USD đầu vào tổ chức dịch vụ
chuyển giao công nghệ, trường đại học nhận được trên 6 USD thu nhập từ các dịch vụ chuyển giao công
nghệ. Hiện nay đã hơn 200 trường đại học của Mhình thành các tchức dịch vụ chuyển giao công
nghệ trong trường.
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC PT cũng đang được chú trọng nhiều nước châu Á. Đầu năm
2000, Chính phủ Hàn Quốc ban hành Luật Thúc đẩy chuyển giao ng ngh nhằm đẩy mạnh việc
thương mại a công nghệ được tạo ra từ các tổ chức NC PT công lập. Thông qua các biện pháp
miễn, giảm thuế, htrợ tài chính, Chính phủ n Quốc hỗ trợ thành lập các tổ chức dịch vụ chuyển giao
công nghệ như Trung tâm Chuyển giao công nghệ quốc gia, các văn phòng chuyển giao công nghệ trong
các tổ chức NC và PT công lập.
Để thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC PT, Chính phủ Ma-lai-xi-a đã y dựng Chương trình hỗ trợ
thương mại hóa các kết quả NC PT. Chương trình tài trợ một phần kinh phí thúc đẩy thương mại hóa
các kết quả NC và PT trong nước.
Chính phủ Trung Quốc cũng thực hiện những biện pháp mạnh để thúc đẩy tiến trình thương mại hóa kết
quả NC PT. Trung Quốc đã tiến hành một số biện pháp cải cách hệ thống các tổ chức khoa học
công nghệ (KH CN). Hiện nay, nhiều viện nghiên cứu truyền thống buộc phải chuyển sang hoạt động
theo chế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng dành một khoản ngân sách
đáng kđể khuyến khích hỗ trợ các viện nghiên cứu tiến hành thương mại hóa các kết quả nghiên
cứu của mình và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sáng chế.
Chính sách của chính phủ các nước đã góp phần quan trọng gia tăng tốc độ giao dịch mua bán công
nghệ (bao gồm kết quả NC PT). một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc Ma-lai-xi-a, tăng
trưởng về giao dịch mua bán công nghệ đang diễn ra với tốc độ cao. Đặc biệt, giao dịch mua bán công
nghệ trên thị trường Trung Quốc trong n 20 năm trở lại đây liên tục ng trưởng, trên 2 lần so với tăng
trưởng GDP. So với các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, các nước đang phát triển nTrung
Quốc, Ma-lai-xi-a nước công nghiệp mới nHàn Quốc, scan thiệp của nnước trong việc thúc
đẩy thương mại hóa kết quả NC và PT mạnh hơn.
Hiện trạng thương mại hóa kết quả NC và PT ở nước ta
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả NC PT được bao hàm trong một chủ trương lớn của Đảng về phát
triển thị trường công nghệ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định, phát triển thị
trường khoa học công nghệ trên sở đổi mới chế, chính sách để phần lớn các sản phẩm
khoa học công nghệ (trừ nghiên cứu bản, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối, chiến
lược, chính sách phát triển) trở thành hàng hóa.
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam - Trang 2
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam 9 10 668