Ktl-icon-tai-lieu

Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giầy dép của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THOC DAY XUAT KHAU MAT HANG GIAY D^P COA CAC
DOANH

NGHieP T R E N DIA BAN

T H A N H P H 6 HAI P H O N G

Do Minh Thuy

1. ThUc t r a n g s a n x u a t v a x u a t
k h a u m a t h a n g g i a y d e p ciia c a c
d o a n h n g h i e p tren dia b a n t h a n h pho
Hai P h o n g
Thiic te da eho tha'y, nhflng ndi ed mflc
phat trien xua't khau hang hda nhanh se ed
nhip do tang trfldng kinh te cao. Nhan thflc
dfldc y nghia dd, thanh phd'Hai Phong nhieu
nam qua da chfl trong thuc day boat dong
xua't khau hang hda. Trong dd, mat hang
giay dep ed mot vi tri ra't quan trong trong ed
ca'u mat hang cdng nghiep xua't khau cua
thanh pho' Hai Phdng. Tinh hinh san xuat,
xua't khau mat hang nay trong nhflng nam
qua nhfl sau:
- So' doanh nghiep cdng nghiep kinh
doanh nganh hang giay dep tren dia ban
thanh phd'Hai Phdng nam 2007 la 46 doanh
nghiep, so vdi nam 2000 tang 23 doanh
nghiep, nam 2004 tang 4 doanh nghiep.
- Gia tri san xua't nam 2007 (theo gia cd'
dinh 1994) la 3.730 ty dong tang 1.770,3 ty
dong so vdi nam 2000, tang 279,5 ty dong so
vdi nam 2004.
- Kim ngach xua't khau nam 2007 la
43.020 nghin ddi, so vdi nam 2000 tdng
10.148 nghin ddi; so vdi nam 2004 tang
6.471 nghin ddi.
- Thi trUdng xua't khau chinh gom ed EU,
My, Nhat, Me-hi-cd, Ddng Au, cac nUde
Nam Phi w...
QUAN LY KINH TE

- Cd ca'u xuat khau: Ty trong giay vai cd
chieu hudng tang len (2006 la 14,6%, nam
2007 la 15,1%), trong khi ty trong giay mu
da giam manh (nam 2006 la 39,5%, nam
2007 la 38,2%). Cac san pha'm khac: Giay
the thao giam tfl 29,5% xuo'ng 28,5%; Xang
dan va dep cac loai gifl nguyen d mflc 6,4%;
cae san pham cdn lai tang txi 10% len 11,8%.
2. Cac nhan to' anh hxidng den hoat
d o n g x u a t k h a u g i a y d e p cua Hai
Phong
2.1. Cdc yeu to'sdn xuat
Ve vd'n, tinh den cudi nam 2007, td'ng vd'n
ciia cae doanh nghiep kinh doanh giay dep
la 1.824.284 trieu dong, chie'm 2,035% td'ng
vd'n ciia eac doanh nghiep tren dia ban
Thanh phd'. Trong dd, vd'n chii sd hflu chie'm
42,37%. Nhin chung, cac doanh nghiep deu
ed nhu cau huy dong them vo'n, chii yeu la
vdn trung va dai ban nhUng hien tai cac
doanh nghiep dang gap nhieu khd khan
trong viec huy dong vo'n kinh doanh, dac
biet trong qua trinh giai quyet thii tuc hanh
ehinh va thiic hien cac chinh sach ciia nha
nude. Ve lao dong, so' lao dong binh quan
nam 2007 trong nganh hang giay dep la
57.000 ngUdi, so vdi nam 2000 tang 1,49
lan, so vdi nam 2004 tang 1,086 lan. Binh
quan mdi doanh nghiep cd 1.239 lao dong,

Do Minh Thuy, Thac sy Kinh te, TrUdng Dai ...
THOC
DAY XUAT KHAU MAT HANG GIAY D^P COA CAC
DOANH NGHieP TREN DIA BAN THANH
PH6 HAI
PHONG
Do
Minh Thuy
1.
ThUc trang san xuat va xuat
khau mat hang giay dep ciia cac
doanh nghiep tren dia ban thanh pho
Hai Phong
Thiic te da eho tha'y, nhflng ndi ed mflc
phat trien xua't khau hang hda nhanh se ed
nhip do tang trfldng kinh te cao. Nhan thflc
dfldc y nghia dd, thanh phd'Hai Phong nhieu
nam qua da chfl trong thuc day boat dong
xua't khau hang hda. Trong dd, mat hang
giay dep ed mot vi tri ra't quan trong trong ed
ca'u mat hang cdng nghiep xua't khau cua
thanh pho' Hai Phdng. Tinh hinh san xuat,
xua't khau mat hang nay trong nhflng nam
qua nhfl sau:
- So' doanh nghiep cdng nghiep kinh
doanh nganh hang giay dep tren dia ban
thanh phd'Hai Phdng nam 2007 la 46 doanh
nghiep, so vdi nam 2000 tang 23 doanh
nghiep, nam 2004 tang 4 doanh nghiep.
- Gia tri san xua't nam 2007 (theo gia cd'
dinh 1994) la 3.730 ty dong tang
1.770,3
ty
dong so vdi nam 2000, tang 279,5 ty dong so
vdi nam 2004.
- Kim ngach xua't khau nam 2007 la
43.020 nghin ddi, so vdi nam 2000 tdng
10.148 nghin ddi; so vdi nam 2004 tang
6.471 nghin ddi.
- Thi trUdng xua't khau chinh gom ed EU,
My, Nhat, Me-hi-cd, Ddng Au, cac nUde
Nam Phi w...
- Cd ca'u xuat khau: Ty trong giay vai cd
chieu hudng tang len (2006 la 14,6%, nam
2007 la 15,1%), trong khi ty trong giay mu
da giam manh (nam 2006 la
39,5%,
nam
2007 la 38,2%). Cac san pha'm khac: Giay
the thao giam tfl 29,5% xuo'ng
28,5%;
Xang
dan va dep cac loai gifl nguyen d mflc 6,4%;
cae san pham cdn lai tang txi 10% len 11,8%.
2.
Cac nhan to' anh hxidng den hoat
dong xuat khau giay dep cua Hai
Phong
2.1.
Cdc yeu to'sdn xuat
Ve vd'n, tinh den cudi nam 2007, td'ng vd'n
ciia cae doanh nghiep kinh doanh giay dep
la
1.824.284
trieu dong, chie'm 2,035% td'ng
vd'n ciia eac doanh nghiep tren dia ban
Thanh phd'. Trong dd, vd'n chii sd hflu chie'm
42,37%.
Nhin chung, cac doanh nghiep deu
ed nhu cau huy dong them vo'n, chii yeu la
vdn trung va dai ban nhUng hien tai cac
doanh nghiep dang gap nhieu khd khan
trong viec huy dong vo'n kinh doanh, dac
biet trong qua trinh giai quyet thii tuc hanh
ehinh va thiic hien cac chinh sach ciia nha
nude. Ve lao dong, so' lao dong binh quan
nam 2007 trong nganh hang giay dep la
57.000 ngUdi, so vdi nam 2000 tang 1,49
lan, so vdi nam 2004 tang 1,086 lan. Binh
quan mdi doanh nghiep cd 1.239 lao dong,
Do Minh Thuy, Thac sy Kinh te, TrUdng Dai Hoc
Hai Phong.
QUAN LY KINH TE
Si 27 (7+8/2009)
Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giầy dép của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Trang 2
Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giầy dép của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng giầy dép của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 9 10 212