Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành chính sách thị trường kéo kích thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp nhóm ngành dệt Tỉnh Nam Định)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thực hành chính sách thị trường kéo kích
thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh
nghiệp công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp
nhóm ngành dệt Tỉnh Nam Định)
Đào Việt Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh doanh và quản lý; Mã số: 60 34 70
Người hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Ca
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về công nghệ và đổi mới công nghệ. Nghiên
cứu các nội dung về chính sách thị trường kéo trong điều kiện của Việt Nam. Nghiên
cứu và làm rõ những tác động của các chính sách thị trường kéo đến nhu cầu đổi mới
công nghệ (ĐMCN) ở doanh nghiệp công nghiệp dệt tỉnh Nam Định. Đưa ra các giải
pháp thực thi nhằm điều chỉnh những chính sách thị trường kéo nhằm kích thích nhu
cầu đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp công nghiệp dệt tỉnh Nam Định.
Keywords: Đổi mới công nghệ; Doanh Nghiệp; Công nghiệp dệt; Nam Định; Quản lý
thị trường
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU.
Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới đã thật sự trở thành nhân tố có tính quyết định đối
với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Sự đổi mới liên tục về công nghệ và tổ
chức trong các ngành kinh tế đã trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh của nền
kinh tế. Với khu vực doanh nghiệp công nghiệp, đổi mới đã trở thành nhân tố đặc biệt quan
trọng, có ý nghĩa quyết định sự tăng trưởng và thành công mang tính chiến lược. Bởi vậy,
muốn thúc đẩy phát triển khu vực này, cần phải hiểu rõ nội dung của quá trình đổi mới và các
yếu tố có tác động tới quá trình này để đề ra chính sách và giải pháp thích hợp;
Theo cách hiểu truyền thống, người ta thường mô tả quá trình đổi mới theo mô hình
tuyến tính, nghĩa là nó diễn ra theo trình tự từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng,
nghiên cứu triển khai, thiết kế, sản xuất thử nghiệm và thương mại hoá. Trên thực tế, quá trình
này có tác động qua lại với nhau và có phần phức tạp hơn. Quá trình đổi mới là sự kết hợp
giữa “sức đẩy” của KH&CN và “sức kéo” của thị trường. Tuỳ theo ngành kinh tế mà vai trò
của 2 yếu tố này có thể rất khác nhau:

- Trong quá trình đổi mới, sức kéo của thị trường có tầm quan trọng đặc biệt. Có thể đầu tư
nhiều thời gian và tiền của cho công tác NC&TK và phát triển sản phẩm nhưng nếu như
không nhìn rõ nhu cầu của thị trường thì ngay cả những sáng chế có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng cũng sẽ chỉ nằm trong “ngăn kéo”;
- Cũng có trường hợp một đổi mới có thể khởi đầu bằng “lực đẩy” của KH&CN nhưng điều
đó chỉ thành công khi nó đáp ứng được nhu cầu rõ ràng của thị tr...
Thực hành chính sách thị trường kéo ch
thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh
nghiệp công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp
nhóm ngành dệt Tỉnh Nam Định)
Đào Việt
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh doanh và quản ; số: 60 34 70
Người hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Ca
m bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về công nghvà đổi mới công nghệ. Nghiên
cứu các nội dung về chính sách thị trường kéo trong điều kiện của Việt Nam. Nghiên
cứu làm những tác động của các chính sách thị trường kéo đến nhu cầu đổi mới
công nghệ (ĐMCN) doanh nghiệp ng nghiệp dệt tnh Nam Đnh. Đưa ra các giải
pháp thực thi nhằm điều chỉnh những chính sách thị trường kéo nhằm kích thích nhu
cầu đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp công nghiệp dệt tnh Nam Đnh.
Keywords: Đổi mới công nghệ; Doanh Nghiệp; Công nghiệp dệt; Nam Định; Quản
thị trường
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU.
Trong giai đon hin nay, đổi mới đã thật s tr thành nhân t tính quyết đnh đối
vi s phát trin kinh tế - hi ca mi quc gia. S đổi mi liên tc v ng ngh t
chc trong các ngành kinh tế đã trở thành yếu t then cht để duy trì sc cnh tranh ca nn
kinh tế. Vi khu vc doanh nghip công nghiệp, đổi mới đã tr thành nhân t đặc bit quan
trọng, có ý nghĩa quyết đnh s tăng trưởng thành ng mang tính chiến lược. Bi vy,
mun thúc đy phát trin khu vc này, cn phi hiu rõ ni dung của quá trình đổi mi và các
yếu t có tác động tới quá tnh này để đề ra chính ch và gii pháp tch hp;
Theo cách hiu truyn thống, người ta thường t quá trình đổi mi theo mô nh
tuyến tính, nghĩa diễn ra theo trình t t nghiên cứu bản đến nghiên cu ng dng,
nghiên cu trin khai, thiết kế, sn xut th nghiệm và thương mại hoá. Trên thc tế, quá trình
này tác đng qua li vi nhau và phn phc tạp hơn. Quá trình đi mi s kết hp
gia “sức đẩy” của KH&CN sức kéocủa th trường. Tu theo ngành kinh tế vai t
ca 2 yếu t nàyth rt khác nhau:
Thực hành chính sách thị trường kéo kích thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp nhóm ngành dệt Tỉnh Nam Định) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành chính sách thị trường kéo kích thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp nhóm ngành dệt Tỉnh Nam Định) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực hành chính sách thị trường kéo kích thích nhu cầu đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp nhóm ngành dệt Tỉnh Nam Định) 9 10 661