Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chiến lược

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông chín: Thöïc hieän chieán löôïc
Khoù khaên:
Maát nhieàu thôøi gian hôn
Khoù khaên khoâng ñöôïc truø lieäu tröôùc
Phoái hôïp thöïc hieän khoâng hieäu quaû
Caïnh tranh vaø caùc roái loaïn trong toå chöùc laøm nhaø quaûn trò khoâng ñ tôùi
thöïc hieän chieán löôïc
Nhöõng khaû naêng nhaân vieân caàn tôùi khoâng ñ
Huaán luyeän giaùo duïc khoâng ñuû
Khoâng kieåm soaùt ñöôïc ngoaïi vi taùc ñoäng
Laõnh ñaïo vaø ñieàu khieån caáp boä phaän khoâng ñaày ñuû
Nhöõng nhieäm vuï, hoaït ñoäng then choát khoâng thöïc hieän xaùc ñònh chi tieát
Heä thoáng thoâng tin khoâng thöïc hieän ñuû vai troø cuûa mình
Tuaân thuû:
Truyeàn ñaït cho taát caû nhaân vieân maø keá hoaïch taùc ñoäng, baûo maät
YÙ kieán, khaùi nieäm phaûi coù muïc ñích ñuùng, ñöôïc thaûo moät caùch thuyeát phuïc
Söï cam keát tham döï cuûa nhaân vieân phaûi ñaït ñöôïc
Nhaø quaûn trò cung caáp ñuû nguoàn löïc cho döï aùn
Quaûn trò vieân phaûi ñaët ra muïc tieâu thöï hieän k hoaïch, giöõ moät hoà sô thöc
hieän
Ñoái chieáuL thieát laäp vaø thöïc thi
Thieát laäp chieán löôïc ñaët vò trí caùc nguoàn löïc tröôùc haønh ñoäng
Thöïc thi chieán löôïc thì quaûn trò caùc nguoàn löïc trong coâng vieäc
Thieát laäp chieán löôïc nhaán maïnh ñeán söï hieäu quaû taøi chính
Thöïc thi chieán löôïc nhaán maïnh ñeán hieäu quaû taùc duïng
Thieát laäp chieán löôïc cô baûn laø moät quaù trình tri thöùc
Thöïc thi chieán löôïc laø moät quaù trình hoaït ñoäng
Thieát laäp chieán löôïc ñoøi hoûi kyõ naêng veà phaân tích vaø tröïc giaùc toát
Thöïc thi chieán löôïc ñoøi hoûi kyõ naêng laõnh ñaïo, khuyeán khích coû vuõ
Thieát laäp chieán löôïc caàn söï hôïp taùc cuûa moät soá caù nhaân
Thöïc thi chieán löôïc thì caàn söï hôïp taùc cuûa nhieàu ngöôøi.
Phaàn moät veà quaûn trò
I. Xaùc ñònh muïc tieâu ngaén haïn
Hoïat ñoäng phaân taùn, chaáp nhaän vaø gaén boù giöõa caùc ngöôøi.
Cô sôû cho söï phaân phoái caùc nguoàn löïc
Thực hiện chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện chiến lược - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực hiện chiến lược 9 10 87