Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh 1990- 2005

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2026 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và
Nhà nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh
1990- 2005
Hoàng Ngọc Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: TS. Lưu Trần Luân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh về vấn đề tôn giáo. Trên cơ sở đó, cùng với thực trạng tình hình tôn giáo và nhu
cầu của một bộ phận đồng bào có đạo, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn đường lối và
ban hành các chính sách tôn giáo thể hiện nhận thức đúng và chính sách phù hợp với
bản chất vấn đề tôn giáo và thực tiễn công cuộc đổi mới ở nước ta. Nghiên cứu việc
thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại Thành phố Hồ Chí Minh nơi tập trung nhiều tôn giáo và có sự tồn tại của ba tôn giáo lớn nhất Việt Nam là Phật
giáo, Công giáo và Tin Lành, rút ra những thành tựu và hạn chế. Luận văn cũng mạnh
dạn nêu ra nhận xét, rút ra một số giải pháp và kiến nghị trên phương diện tham khảo
để việc thực hiện chính sách tôn giáo ở khu vực này đạt nhiều hiệu quả hơn.
Keywords. Chính trị học ; Chính sách tôn giáo; Thành phố Hồ Chí Minh; Đường lối
lãnh đạo; Đảng Cộng sản Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội. Đặc điểm quan trọng trong ý thức tôn
giáo là một mặt nó phản ánh tồn tại xã hội, mặt khác, nó lại có xu hướng phản kháng
lại xã hội đã sản sinh ra và nuôi dưỡng nó. Vì vậy, từ khi ra đời đến nay, cùng với sự
biến đổi của lịch sử, tôn giáo cũng biến đổi theo. Trong thời đại ngày nay, khi mà xu
thế toàn cầu hóa đang chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sự nâng cao về trình
độ học vấn và đặc biệt là những thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm cho các
tôn giáo ngày càng trở nên thế tục hóa kéo theo sự đa dạng trong đời sống tôn giáo.
Từ đây xuất hiện các ý kiến khác nhau trong một tôn giáo và dẫn đến sự chia rẽ trong
các tôn giáo một cách có tổ chức, bùng nổ các giáo phái và xuất hiện nhiều tôn giáo
mới. Bản thân trong các tôn giáo khu vực và thế giới cũng có những biểu hiện khác
trước: số tín đồ ngày càng tăng nhưng số tín đồ thực tế giảm, nghĩa là người ta theo
đạo nhưng không hành đạo, nhiều tín đồ bỏ đạo để theo các đạo mới. Trong nội bộ
các tôn giáo có sự chia rẽ thành những giáo phái với những tính chất cấp tiến, ôn hòa
hoặc cực đoan.
1

Ở Việt Nam hiện có 6 tôn giáo lớn đang tồn tại với khoảng 20 triệu tín đồ. Trong
đó có khoảng 10 triệu tín đồ Phật giáo; 6 triệu tín đồ Công...
1
Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và
Nhà nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh
1990- 2005
Hoàng Ngọc Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: TS. Lưu Trần Luân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y sở luận của chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí
Minh về vấn đề tôn giáo. Trên cơ sở đó, cùng với thực trạng tình hình tôn giáo và nhu
cầu của một bộ phận đồng bào có đạo, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn đường lối
ban hành các chính sách tôn giáo thể hiện nhận thức đúng chính sách phù hợp với
bản chất vấn đề tôn giáo thực tiễn công cuộc đổi mới nước ta. Nghiên cứu việc
thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng Nhà nước ta tại Thành phố Hồ Chí Minh -
nơi tập trung nhiều tôn giáo và có sự tồn tại của ba tôn giáo lớn nhất Việt Nam là Phật
giáo, Công giáo và Tin Lành, rút ra những thành tựu và hạn chế. Luận văn cũng mạnh
dạn nêu ra nhận xét, rút ra một số giải pháp kiến nghị trên phương diện tham khảo
để việc thực hiện chính sách tôn giáo ở khu vực này đạt nhiều hiệu quả hơn.
Keywords. Chính trị học ; Chính sách tôn giáo; Thành phố Hồ Chí Minh; Đường lối
lãnh đạo; Đảng Cộng sản Việt Nam
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Tôn giáo một nh thái ý thức hội. Đặc điểm quan trọng trong ý thức tôn
giáo một mặt nó phản ánh tồn tại xã hội, mặt khác, lại xu ớng phản kháng
lại xã hội đã sản sinh ra nuôi ỡng . vậy, từ khi ra đời đến nay, cùng với sự
biến đổi của lịch sử, tôn giáo ng biến đổi theo. Trong thời đại ngày nay, khi xu
thế toàn cầu hóa đang chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sự nâng cao về trình
độ học vấn đặc biệt những thành tựu của khoa học công nghệ đãm cho các
tôn giáo ny càng trở n thế tục a o theo sự đa dạng trong đời sống tôn giáo.
Từ đây xuất hiện các ý kiến khác nhau trong một tôn giáo dẫn đến sự chia rẽ trong
các tôn giáo một cách tổ chức, bùng nổ c giáo phái xuất hiện nhiều tôn giáo
mới. Bản thân trong c n giáo khu vực thế giới ng những biểu hiện khác
trước: số tín đồ ngày càng tăng nhưng số n đồ thực tế giảm, nghĩa người ta theo
đạo nhưng không nh đạo, nhiều tín đồ bỏ đạo để theo các đạo mới. Trong nội bộ
các tôn giáo sự chia rẽ thành những giáo phái với những tính chất cấp tiến, ôn hòa
hoặc cực đoan.
Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh 1990- 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh 1990- 2005 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại thành phố Hồ Chí Minh 1990- 2005 9 10 812